Zasady etyki „Karto-Teki Gdańskiej”

 

Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej” stosuje najwyższe standardy publikacyjne dla artykułów i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Dlatego stosujemy się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

 

Artykuły, poddane procedurze kwalifikacyjnej do publikacji, zostaną zweryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

 

Ponadto poddane zostaną obiektywnej i merytorycznej ocenie w oparciu o opinie zawarte w recenzjach naukowych. Głównym kryterium oceny artykułu przedłożonego do publikacji są: jego wartość naukowa, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.

 

Artykuły podlegają dwustopniowej recenzji: w etapie pierwszym są recenzowanie przez redaktorów (redaktora naczelnego, dwóch członków redakcji i redaktora tomu) recenzuje i wybiera teksty do publikacji następnie są przesyłane do co najmniej jednego Recenzenta. Przy czym ani ani recenzenci, ani autorzy nie znają swoich tożsamości.

 

 

Do obowiązków Redakcji półrocznika, jak i REDAKTORA NAUKOWEGO danego numeru tematycznego „Karto-Teki Gdańskiej”, należy:


• decyzja, które materiały zostaną opublikowane. Podstawowym kryterium przy przyjmowaniu tekstów powinny być: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu;
• zapewnienie rzetelności naukowej publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor naukowy powinien wycofać tekst z publikacji zbiorowej;
• upewnienie się, że współautorzy pracy zbiorowej akceptują poprawki wynikające z redakcji naukowej.

 

 

Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej” oraz REDAKTOR NAUKOWY zachowują prawo do wycofania publikacji po jej wydaniu, jeżeli:


• pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy rzeczowe);
• praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.;
• podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację,
• pojawienia się prośby o zmiany na liście autorów;
• podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe;
• podejrzenia, że występuje etyczny problem z tekstem;
• podejrzenie, że recenzent przywłaszczył pomysły autora.

 

 

AUTOR zobowiązany jest:


• zadbać o rzetelność i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań;
• umożliwić identyfikację źródeł cytowanych w pracy badań;
• udzielić dostępu do prezentowanych w pracy danych nawet po opublikowaniu tekstu;
• pozyskanie praw do zamieszczenia w publikacji WSZYSTKICH praw trzecich w tym do ilustracji, tabel, grafów, cytatów, etc.;
• załączenie do artykułu bibliografii, uwzględniającej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w tekście;
• niezwłoczne poprawienie wszystkich błędów merytorycznych w tekście, wskazanych przez redaktora na każdym etapie procesu wydawniczego bądź odkrytych przez autora już po publikacji pracy.

 

 

RECENZENT zobowiązany jest:


• do terminowego sporządzenia recenzji. Recenzent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wydawcę o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu;
• do zachowania poufności. Recenzent nie może ujawniać recenzowanych prac osobom, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym;
• do obiektywnej oceny przedłożonej pracy, która powinna zostać poparta odpowiednią argumentacją;
• do zgłoszenia Redaktorowi Naczelnemu „Karto-Teki Gdańskiej” fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.

 

 

Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej” dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem: zduplikowanej publikacji, plagiatu, sfabrykowania danych.