Problematyka i wyzwania współczesnych studiów nad genezą islamu

 

Marcin Grodzki ID
Uniwersytet Warszawski, Wydziału Orientalistycznego, Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

numer: 2, rok: 2018

 

pdf

 

 

Problems and challenges of modern studies on the genesis of Islam

Abstract

The article briefly tackles some major challenges facing the modern Islamic scholarship from the historical perspective. After a short preview of methodologies applied in the field over the last two centuries to examining the genesis and early evolution of Islam, the author points to the role of the cognate Syriac studies, Judaeo-Christian studies as well as some other areas (as apocalyptic, eschatology) helping in advancing critical research on the possible historical and dogmatic roots of the Islamic religion. Unorthodox approaches and methodologies, interdisciplinarity

 

Key words: Genesis of Islam, Islamic pre-history, Syriac studies, Judaeo-Christian studies, apocalyptic


Problematyka i wyzwania współczesnych studiów nad genezą islamu

Abstrakt

Artykuł pokrótce podejmuje niektóre z głównych wyzwań stojących przed współczesną nauką islamską z perspektywy historycznej. Po krótkim przeglądzie metodologii stosowanych w tej dziedzinie przez ostatnie dwa stulecia do badania genezy i wczesnej ewolucji islamu, autor wskazuje na rolę pokrewnych studiów syryjskich, studiów judeochrześcijańskich oraz kilku innych dziedzin (jako apokaliptycznych , eschatologia) pomagając w prowadzeniu krytycznych badań nad możliwymi historycznymi i dogmatycznymi korzeniami religii islamskiej. Niekonwencjonalne podejścia i metodologie, interdyscyplinarność

 

Słowa kluczowe: Geneza islamu, prehistoria islamu, studia syryjskie, studia judeochrześcijańskie, apokaliptyczny


Bibliogafia

Beuchot A.J.Q., (red.), OEuvres de Voltaire, t. 15, Chez Lefèvre, Paris 1829, s. 337–338.

Bonnet-Eymard, B., Le Coran. Traduction et commentaire systématique, t. I–III, Saint-Parres-lès-Vaudes.

Bashear, S., Muqaddima fī ǎt-Tā’rīẖ ǎl-’Āẖar. Naḥ̣wa qirāʾa ǧadīda li-ǎr-riwāya ǎl-islāmiyya, Al-Quds 1984 (pl. Wprowadzenie do innej historii. Ku nowemu odczytaniu muzułmańskiej wersji dziejów), (wyd. ang.: Suliman Bashear, Arabs and Others in Early Islam, Darwin Press, Princeton 1997).

Cook, D., Studies in Muslim Apocalyptic, The Darwin Press, Princeton 2003.

Crollius, A.A.R., The Prayer in the Qurʾān, “Studia Missionalia” 1975, No 24, s. 223-252.

Crone, P., Cook, M., Hagarism. The Making Of The Islamic World, Cambridge University

Press, Cambridge 1977.

Crone, P., Slaves on Horses. The Evolution of the Islamic Polity, Cambridge University Press, Cambridge 1980.

Ettinghausen, R., Antiheidnische Polemik im Koran, F.W. Kalbfleisch, Gelnhausen 1934. Gallez, É.M., Le Messie et son prophète. Aux origins de l’Islam, t. 1 i 2, Éditions de Paris, Versailles 2005.

Grodzki, M., Badania nad historyczno-doktrynalną genezą islamu – Bruno Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycyzmu naukowego, „Studia Religiologica” 2015, No 3/48, s. 245–257.

Grodzki, M., Günter Lüling i „starochrześcijańskie” hymny Koranu, [w:] W kręgu zagadnień świata arabskiego, red. A. Abbas, A. Maśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 443–459.

Grodzki, M., John Wansbrough (1928–2002) – Przykład metodologii badań nad wczesnymi dziejami islamu, “Przegląd Orientalistyczny” 2015, No 1–2/253– 254, s. 23–28.

Grodzki, M., Nowy przyczynek do badań nad zakresem języka syryjskiego w Koranie, Przegląd Orientalistyczny” 2012, No 3–4 (243–244), s. 16–21.

Grodzki, M., Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu, Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Grodzki, M., Patricia Crone a nowe kierunki badań wczesnych wieków islamu, [w:] Islam w Europie. Nowe kierunki badań, red. M. Wida-Behiesse, K. Zasztowt, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 117–128.

Hitti, P.K., History of the Arabs. From the Earliest Times to the Present, Macmillan and Co., London 1937.

Hourani, A., A History of the Arab Peoples, Harvard University Press, Cambridge MA 1991.

Kennedy, H., Muḥammad and the Age of the Caliphates. The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century, Longman, London 1986.

Kennedy, H., Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, przeł. M. Wilk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Lüling, G., Über den Ur-Qur’‚n: Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher Strophenlieder im Qur’‚n, Verlag Hannelore Lüling, Erlangen 1974.

Luxenberg, Ch., Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Das Arabische Buch, Berlin 2000.

Motzki, H., Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz: Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1991.

Newby, G.D., The Making of the Last Prophet. A Reconstruction of the Earliest Biography of Muhammad, University of South Carolina Press, Columbia SC 1989.

Nevo, Y.D., Koren, J., The Crossroads to Islam. The Origins of the Arab Religion and the Arab State, Prometheus Books, New York 2003.

Neuwirth, A., Einige Bemerkungen zum besonderen sprachlichen und literarischen Charakter des Koran, [w:] Deutscher Orientalistentag, t. 1, red. W. Voigt, F. Steiner Verlag, Wiesbaden 1977, s. 736–739.

Neuwirth, A., Some Notes on the Distinctive Linguistics and Literary Character of the Qurʾān, [w:] The Qurʾān: Style and Contents, Routledge, red. Rippin, London/New York 2016, s. 253–258.

Prémare, A.L., Aux origines du Coran, Téraèdre, Paris 2004.

Sadowski, M., Teologia arabskich chrześcijan. Novum czy déjà vu?, „Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK” 2014, No 26, s. 217–219.

Samji, K., The Qurʾān. A Form-Critical Study, De Gruyter, Berlin/Boston 2018.

Sezgin, F., Geschichte des arabischen Schrifttums. Band I: Qur’ānwissenschaften, hạ dīt, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik. Bis ca. 430 H, Brill, Leyden 1967, s. 53–84.

Sellheim, R., Muhammeds erstes Offenbarungserlebnis, “Jerusalem Studies in Arabic and Islam” 1987, No 10, s. 1–16.

Sharon, M., The Birth of Islam in the Holy Land, [w:] Pillars of Smoke and Fire. The Holy Land in History and Thought, red. M. Sharon, Southern Book Publishers, Johannesburg 1988, s. 225–235.

Wansbrough, J., Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford University Press, Oxford 1977.

Wansbrough, J., The Sectarian Milieu. Content and Composition of Islamic Salvation History, Oxford University Press, Oxford 1978.

Witakowski, W., Geneza chrześcijańskiej kultury syryjskiej, [w:] Polska syrologia, red. J. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 61–90.


Artykuły z numeru jesień 2018 [nr 2(3)/2018]

Zbyszek Dymarski, Zbigniew Landowski

Islam – wyzwanie dla muzułmanów, wyzwanie dla Europejczyków, wyzwanie dla świata?

Zbyszek Dymarski, Zbigniew Landowski
Islam – wyzwanie dla muzułmanów, wyzwanie dla Europejczyków, wyzwanie dla świata?


Islam – wyzwanie dla muzułmanów, wyzwanie dla Europejczyków, wyzwanie dla świata?

Czytaj więcej...

Marcin Grodzki

Problematyka i wyzwania współczesnych studiów nad genezą islamu

Marcin Grodzki

Problematyka i wyzwania współczesnych studiów nad genezą islamu

 

Artykuł pokrótce podejmuje niektóre z głównych wyzwań stojących przed współczesną nauką islamską z perspektywy historycznej. Po krótkim przeglądzie metodologii stosowanych w tej dziedzinie przez ostatnie dwa stulecia do badania genezy i wczesnej ewolucji islamu, autor wskazuje na rolę pokrewnych studiów syryjskich, studiów judeochrześcijańskich oraz kilku innych dziedzin (jako apokaliptycznych , eschatologia) pomagając w prowadzeniu krytycznych badań nad możliwymi historycznymi i dogmatycznymi korzeniami religii islamskiej. Niekonwencjonalne podejścia i metodologie, interdyscyplinarność

Czytaj więcej...

Zbigniew Landowski

Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim

Zbigniew Landowski
Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim


Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim Autor referuje rezultaty badań i opinie kilku naukowców dotyczące specyfiki sacrum przestrzeni trzech miast świętych islamu (Mekki, Medyny, Jerozolimy) w oparciu o termin sacrum zdefiniowany przez M. Eliade. Potwierdzają one antropologiczny, a nie dogmatyczny charakter tych dzisiejszych sacrum, m.in. z powodu ich współczesnego wymiaru i implikacji politycznych.

Czytaj więcej...

Gunnar Heinsohn

War Index des Islam

Gunnar Heinsohn
War Index des Islam


W latach 1900–2015, światowa populacja muzułmanów wzrosła dziewięciokrotnie: od 200 mln do 1,8 mld osób. Mimo że chrześcijaństwo jest nadal największą religią na świecie, to populacja wewnątrz tej grupy religijnej wzrosła tylko o cztery razy (z 560 mln do 2,3 mld). Począwszy od 1950 roku islam, jako religia, powiększył liczbę swych wyznawców prawie do 1,4 miliarda osób (to tylu ludzi, ilu żyje w Chinach lub czterokrotna liczba ludności USA). Zamieszki na Bliskim Wschodzie są skutkiem, przede wszystkim, gwałtownego wzrostu liczby dorastającej młodzieży i jednoczesnego upadku gospodarki.

Czytaj więcej...

Hanna Lubowicz

Widzenie aspektu a percepcja według Ludwiga Wittgensteina

Hanna Lubowicz
Widzenie aspektu a percepcja według Ludwiga Wittgensteina


Celem artykułu jest ukazanie znaczenia uwag Wittgensteina na temat widzenia – jak rozumienie ludzkiej percepcji, określonej przez koncepcje naszego języka. Spostrzeganie jako takie ma charakter całościowy, niepodzielny ze swej natury, mimo że niektórzy teoretycy percepcji szukają jego wyjaśnień poprzez oddzielanie i izolowanie rzekomych „składników” widzenia i innych form wykorzystywania ludzkich zmysłów. Kluczowe zjawisko „zmiany aspektu” skłania do podejmowania różnych dążeń do teoretyzowania charakteru omawianej zmiany. Dążąc do jej scharakteryzowania, przyjmują za punkt wyjścia istnienie w ludzkich umysłach różnych „wewnętrznych” obiektów mentalnych, będących swego rodzaju „kopiami” rzeczy zewnętrznych, czymś w rodzaju ich „materializacji”. Dwie główne grupy teorii postulujących takie „wewnętrzne wrażenia” odmiennie konceptualizują zjawisko zmiany aspektu. Podejścia introspekcyjne postulują, że interpretacja (zmiana intelektualna), dokonana na czystych, zmysłowych danych, może być traktowana jako ogniwo pośredniczące, niezbędne do wyjaśnienia ostatecznej percepcji. Podejścia gestaltyczne wyjaśniają zmianę aspektu jako zmianę organizacji (zmysłową zmianę) poprzedzających całości (gestów), w wyniku której pojawia się nowy Gestalt (nowy porządek tego, co wcześniej widziano). Tutaj zmieniająca się organizacja jest czynnikiem pośredniczącym. Oba podejścia dualistyczne negują nierozwiązywalny charakter każdego aktu postrzegania jako nierozerwalnej jedności zmysłów i intelektu. Dlatego nieuchronnie nie udaje im się rozjaśnić atmosfery paradoksu i zdumienia, które towarzyszą pojawieniu się nowego aspektu. Zawiłość i złożoność widzenia-jako, a także „zwykłego” widzenia znika, gdy zrozumiemy, że widzenie aspektowe jest w istocie postrzeganiem wewnętrznych, koniecznych (bo gramatycznych) relacji między różnymi miejscami w sieci naszych pojęć. Dodatkowo musimy przyjąć, że istnieje zasadnicza różnica między symptomami i kryteriami zjawisk. Wreszcie, kiedy znamy i ćwiczymy użycie słów w splątanej, choć logicznej na swój sposób, mnogości gier językowych, zakorzenionych w specyficznej dla nich formie (-ach) życia i kiedy odrzucamy wszelkie teorie i skupienie, jeśli chodzi o podejście gramatyczne, żaden fałszywy obraz nie może nas wprowadzić w błąd. Uwagi na temat widzenia-jako prowadzą również do wniosku, że postrzegający podmiot nie odbiera biernie sekwencji swoich spostrzeżeń, a raczej: odgrywa aktywną rolę w tym, czym są przedmioty jego percepcji: wiedza, umiejętności, postawy i motywacje, zainteresowania i to, co jest dla niego ważne – to wszystko ma decydujące znaczenie dla tego, co widzi.

Czytaj więcej...

Władysław Krajewski

Irena Szumilewicz-Lachman (1912–2002)

Władysław Krajewski
Irena Szumilewicz-Lachman (1912–2002)
 

Irena Szumilewicz-Lachman (1912–2002)

Czytaj więcej...

Ewa Szumilewicz

Irena Szumilewicz-Lachman – postać i myśl

Ewa Szumilewicz
Irena Szumilewicz-Lachman – postać i myśl


Irena Szumilewicz zajmowała się filozofią nauki, filozofią przyrody, metodologią nauk przyrodniczych i historią nauki. Badała konwencjonalizm, głównie w oparciu o dokonania Henri Poncarẻ’ego. Jej komentarze i analizy dotyczące natury czasu, a szerzej filozofii kosmologii były oryginalne i nowatorskie. Znajdują się one w jej pracy „O kierunku upływu czasu”. Mocno podkreślała rolę kategorii piękna i prawdy oraz zdrowego rozsądku w metodzie sokratejskiej, doprecyzowujące owe kategorię. Szczególny nacisk w badaniach kładła na problem odpowiedzialności moralnej naukowca. W życiu prywatnym bliska jej była kategoria piękna.

Czytaj więcej...

Bibliografia prac Ireny Szumilewicz-Lachman

opracowali: Benedykt Szumilewicz i Ewa Szumilewicz

Bibliografia prac Ireny Szumilewicz-Lachman

opracowali: Benedykt Szumilewicz i Ewa Szumilewicz

Czytaj więcej...

Katarzyna Pachniak

Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu

[recenzja: Marcin Grodzki, Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu]

Katarzyna Pachniak
Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu

recenzja: Marcin Grodzki, Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

(Anty)egzystencjalizm Jeana Améry’ego

[recenzja: Jean Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, tłum. R. Turczyn, posł. P. Weiser;
Jean Améry, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, tłum. B. Baran; Jean Améry, Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci, tłum. i przedmowa B. Baran]

Maria Urbańska-Bożek
(Anty)egzystencjalizm Jeana Améry’ego

recenzja: Jean Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, tłum. R. Turczyn, posł. P. Weiser; Jean Améry, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, tłum. B. Baran; Jean Améry, Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci, tłum. i przedmowa B. Baran

Czytaj więcej...

Michał Wróblewski

Polskie wariacje na temat Junga

[recenzja: Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga, red. nauk. Henryk Machoń]

Michał Wróblewski
Polskie wariacje na temat Junga

recenzja: Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga, red. nauk. Henryk Machoń

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Między inkluzją a ekskluzją w edukacji Spór o aksjologię w badaniach Społeczno-edukacyjnych

Małgorzata Obrycka
Między inkluzją a ekskluzją w edukacji Spór o aksjologię w badaniach Społeczno-edukacyjnych

Czytaj więcej...

Katarzyna Bogdanowicz

Chrześcijaństwo w różnych cywilizacjach. Pytania o przyszłość i uniwersalizm chrześcijaństwa...

Katarzyna Bogdanowicz
Chrześcijaństwo w różnych cywilizacjach. Pytania o przyszłość i uniwersalizm chrześcijaństwa...

Czytaj więcej...