Refleksje na temat setnej rocznicy śmierci Marksa

Adam Synowiecki

numer: 1, rok: 2020

 pdf

 

Reflections on the Centenary of Marx’s Death

Abstract

The hundredth anniversary of Karl Marx's death is for the author of the article a contribution to reflection on the issue of death and suffering, about which Marx speaks unofficially, e.g. in his personal correspondence with Frederick Engels. Marx claimed that the essence of philosophy is the spirit, philosophy speaks of religious and philosophical matters in a different way than it is done in everyday life by referring to transcendence.
In the nineteenth century, suffering was primarily a social problem, and as such, as Marx argued, it could not be solved by individualist philosophies.
The article not only defines and classifies the concept of suffering, but also shows the subsequent stages of thinking about suffering from the perspective of the views of such philosophers as Boethius, Voltaire, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Artur Schopenhauer and Karl Marx.

Key words: suffering, Karl Marx, physical pain, happiness, man, death


Refleksje na temat setnej rocznicy śmierci Marksa

Abstrakt

Setna rocznica śmierci Karola Marksa jest dla autora artykułu przyczynkiem refleksji nad zagadnieniem śmierci i cierpienia, o których Marks wypowiada się nieoficjalnie, np. w osobistej korespondencji z Fryderykiem Engelsem. Marks twierdził, że istotą filozofii jest duch, filozofia mówi o sprawach religijnych i filozoficznych w inny sposób niż czyni się to na co dzień, odnosząc się do transcendencji. W XIX wieku cierpienie stanowiło przede wszystkim problem społeczny i jako taki, jak twierdził Marks, nie mógł być on rozwiązany przez indywidualistyczne filozofie.
Artykuł nie tylko definiuje i klasyfikuje pojęcie cierpienia, ale również ukazuje kolejne etapy myślenia o cierpieniu z perspektywy poglądów takich filozofów jak Boecjusz, Voltaire, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Artur Schopenhauer i Karol Marks.

Słowa kluczowe: cierpienie, Karol Marks, ból fizyczny, szczęście, człowiek, śmierć


 

Bibliogafia

Aristotle, The Organon, Harvard University Press 1955.

Brückner A.,, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.

Cicero, Tusculan Disputations, Harvard University Press 1950.

Garaudy R., Parole d'homme, Paris 1975.

Hegel G. W. F., Phenomenology of Spirit, transl. by A.V. Miller, with analysis of the text and foreword J. N. Findlay, Oxford 1977.

Hegel G. W. F., Hegel’s Science of Logic, transl. by A.V. Miller, with analysis of the text and foreword J. N. Findlay, Published by Humanities Press, London 1969.

Kant I., The Philosophy of Kant: Immanuel Kant’s Moral and Political Writing, ed. and Introduction C. J. Friedrich, Modern Library, New York, 1949.

Lindworsky J., Psychologia eksperymentalna, tłum. ks. M. Piechowski, przejrzał ks. J. Chechelski, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1933.

Marx K., Eine Sammlung von Einnerunge und Aufsätzen, Leipzig 1949.

Marx K., F. Engels, Collected Works, vol. 1, Moscow 1975.

Marx K., Engels F., Correspondence, London 1934.

Mounier E., Introduction aux existentialismes, Éditions Gallimard, Paris 1962.

Pascal B., Thoughts, New York 1910.

Philosophisches Wörterbuch, ed. W. von Schingnitz, J. Schondorff, H. Schmidt, Stuttgart 1943.

Ta­tarkiewicz W., Analysis of Happiness, Warsaw–The Hague 1976.

Tolstoy A., Ordeal, Moscow 1953.