Contemplare et contemplata aliis tradere, czyli duchowość dominikańska

Elżbieta Mikiciuk OPs ID

Uniwersytet Gdański

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5501997

 

pdf

 

Contemplare et contemplata aliis tradere or Dominican Spirituality

Abstract

Dominican spirituality is based on: living together, prayer, study, and preaching. The introduction provides a brief overview of the Order of Preachers vocation, which is expressed in the motto Contempre et contemplata aliis tradere. Dominican spirituality grows out of compassion and the desire to save every human being, hence the striving to learn the truth about God and the world and concern for responsible proclamation of the word.

 

 Key words: Dominicans, contemplation, mysticism, truth, preaching, brotherhood


Contemplare et contemplata aliis tradere, czyli duchowość dominikańska

Abstrakt

Filary duchowości dominikańskiej to: życie wspólne, modlitwa, studium i głoszenie. Wstęp stanowi zwięzłe omówienie charakteru powołania Zakonu Kaznodziejskiego, które wyraża się w dewizie Contemplare et contemplata aliis tradere. Duchowość dominikańska wyrasta ze współczucia i pragnienia zbawienia każdego człowieka, stąd dążenie do poznania prawdy o Bogu i świecie oraz troska o odpowiedzialne głoszenie słowa.

 

Słowa kluczowe: dominikanie, kontemplacja, mistyka, prawda, kaznodziejstwo, braterstwo


Bibliografia

Badeni J., OP, Mistyka codzienności, Poznań 2018.

Humbrecht T.-D., OP, Powołanie dominikańskie, tłum. D. Samsel, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2011.

Kłoczowski J. A., OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.

Metz J. B., Teologia wobec cierpienia, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

 Murray P., OP, Młode wino duchowości dominikańskiej, tłum. S. Pełechata OP, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2007.

Radcliffe T., OP, Studium i głoszenie Dobrej Nowiny. 21 listopada 1995,  tłum. NN, w: Wysławiać, błogosławić, głosić: słowa łaski i prawdy. Zbiór ważniejszych listów i konferencji generałów Zakonu Kaznodziejskiego z lat 1962-2001: A. Fernández, V. de Couesnongle, D. Byrne, T. Radcliffe, przedmowa C. Azpiroza Costa, red. M. Pabich, J. Kaczmarek, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2018.

Torrell J. P., OP, Święty Tomasz z Akwinu – mistrz duchowy, tłum. A. Kuryś, Poznań – Warszawa 2003.

Tugwell S., OP, Pasja Dominika, tłum. J. Buda i in., Kraków 1996.

Urbańska-Bożek M., Via Christi, czyli ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi (recenzja: J. A. Kłoczowski, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017), „Karto-Teka Gdańska” 2017, nr 1, s. 99–105.