Nic specjalnego. Mistrz Eckhart i człowiek, który nie ma czasu

Piotr Sikora ID
Akademia Ignatianum w Krakowie

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5502011

 

pdf

 

Nothing Special. Meister Eckhart and a Man Who Has no Time

Abstract

This paper presents contemporary reading of Meister Eckhart’s vision of human recognition of the relationship with the ultimate reality, in which counts nothing special (no distinctive periods of time, any distinctive acts, or experiences) but the holistic fullness of life, which happens always now.

Key words: God, time, Meister Eckhart, nothing, nothingness


Nic specjalnego. Mistrz Eckhart i człowiek, który nie ma czasu

Abstrakt

Tekst przedstawia współczesne odczytanie Eckhartiańskiej wizji ludzkiego rozpoznania relacji z ostateczną rzeczywistością – w której nie liczy się „nic specjalnego” – żadne wyróżnione odcinki czasu, akty i doświadczenia religijne, lecz holistyczne przeżywanie pełni życia – dziejącego się zawsze teraz (czyli nic specjalnego).

 

Słowa kluczowe: Bóg, czas, Mistrz Eckart, nic, nicość


Bibliogafia

Dupré L., Inny wymiar, tłum. S. Lewandowska-Głuszyńska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991.

Eckhart Mistrz, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2013a.

Eckhart Mistrz, Dzieła wszystkie, t. 2, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2013b.

Eckhart Mistrz, Dzieła wszystkie, t. 3, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2014.

Eckhart Mistrz, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2020.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957.

Kłoczowski J. A., Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2004.

McGinn B., Mistyczna myśl Mistrza Eckharta, człowieka, przed którym Bóg niczego nie krył, tłum. S. Szymański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sikora P., Metafizyczne doświadczenie niestałej Arche, „Analiza i Egzystencja” 2018, nr 41, s. 25–41.