Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego

Grzegorz Chrzanowski OP ID
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5502021

 

 pdf

 

Joachim Badeni’s Mystical Theology

Abstract

The main purpose of this paper is to reconstruct the mystical theology of Fr Joachim Badeni, OP. Mystical theology is understood as an interpretation of mystical experience. The characteristic feature of Fr Badeni’s preaching and writing was his intuitive and imaginative style. Therefore, the method adopted in the article consists in extracting from Badeni’s works important themes or images with which he interpreted his experience, and developing their meaning at the background of the contemporary analysis of religious experience and mysticism within the field of philosophy of religion. Badeni’s main concepts are "God’s charm" and "faith as an exodus". In addition, Christian and Buddhist religious experience will be compared, and the importance of humor in the Dominican’s spirituality will be discussed.

Key words: religious experience, mysticism, faith, God’s charm, humour


Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego

Abstrakt

Celem artykułu jest rekonstrukcja teologii mistycznej o. Joachima Badeniego OP. Teologia mistyczna jest tu rozumiana jako interpretacja doświadczenia mistycznego. Cechą charakterystyczną kaznodziejstwa i pisarstwa Badeniego był styl intuicyjno-obrazowy. Dlatego metoda przyjęta w artykule polega na wydobywaniu z dzieł omawianego autora ważnych tematów lub obrazów, za pomocą których o. Badeni interpretował swoje doświadczenie, rozwijania ich znaczenia i przedstawienia na tle współczesnych analiz doświadczenia religijnego i mistyki w ramach filozofii religii. Pojęcia te to przede wszystkim „urok Boga” i „wiara jako wyjście”. Dodatkowo omówione zostanie zestawienie chrześcijańskiego i buddyjskiego doświadczenia religijnego oraz znaczenie humoru w duchowości dominikanina.

Słowa kluczowe: doświadczenie religijne, mistyka, wiara, urok Boga, humor


Bibliogafia

Adaszyńska-Blacha A., O. Joachim Badeni OP. Portret, Wydawnictwo M, Kraków 2014.

Antologia literatury patrystycznej, red. M. Michalski, t. 2, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982.

Badeni J., Autobiografia. Z ojcem Joachimem Badenim rozmawiają A. Sporniak i J. Strzałka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011

Badeni J., Kłoczowski J. A., Boskie oko, czyli po co człowiekowi religia, red. A. Sporniak, J. Strzałka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003

Badeni J., Mistyka codzienności, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2018.

Badeni J., Syrek J., Uwierzcie w koniec świata. Współczesne proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

Baffoy T., Delestre A., Sauzet J.-P., Rozbitkowie ducha. Rzecz o sektach charyzmatycznych, tłum. Cz. Zawoyska-Gontar, Wydawnictwo Antyk, Komorów 2000.

Berger P., Zijderveld A., Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem, tłum. S. Baranowski, Kraków 2010.

Bonhoeffer D., Naśladowanie, tłum. J. Kubaszczyk, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.

Dziemidok B., O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2011.

Gardet L., Lacombe O., L’expérience du Soi. Étude de mystique comparée, Descleé, De Brouwer, Paris 1981.

Henryk Elzenberg i mistyka, „Znak – Idee” 1991, nr 4.

Kłoczowski J. A., Drogi człowieka mistycznego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

Kłoczowski J. A., Miedzy samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Wydawnictwo Archidiecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2004.

Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

Kostecki R., Tajemnica życia nadprzyrodzonego. Zagadnienie łaski uświęcającej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1975.

Krzyżanowski J., Komizm w literaturze, w: tegoż, Studia z dziejów kultury, Warszawa 1949.

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, tłum. M. Szczaniecka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.

Maritain, J., Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988.

Meister Ch., Wprowadzenie do filozofii religii, tłum. D. Misztal, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.