Troska świeckich o Kościół. Inspiracje i pouczenia św. Katarzyny ze Sieny

Hieronim Kaczmarek OP

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5502025

 

 pdf

 

The Care of the Laity for the Church. Inspirations and Teachings of St. Catherine of Siena

Abstract

Saint Catherine of Siena (Caterina Benincasa) is the only lay person who was awarded the title of Doctor of the Church. Catherine lived in the 14th century, in the time of the domination of Catholicism in Europe and strong bonds between the Roman Catholic Church and the states. At the same time, it was the period of the Avignon Papacy, the Western Schism, and the Bubonic plague known as the "Black Death". The article presents Catherine's life with the special attention paid on her love and concern for the Church, which was expressed primarily by prayer, charity and by striving for reconciliation of conflicting families and cities. She derived her motivation and zeal to act from her deep faith in Jesus Christ. Her spirituality was characterized by a love of truth and freedom. Catherine gathered a group of friends who continued her mission after her death. Her works contain content about the Church but cannot be treated as a source of institutional changes in the Church. Life of the Sienese saint is a valuable example of the lay people's commitment to the renewal of the Church. This is not a ready-made solution but can be a valuable inspiration for solving contemporary problems.

Key words: St. Catherine of Siena, Christian mysticism, Dominican spirituality, Catholic Church


Troska świeckich o Kościół. Inspiracje i pouczenia św. Katarzyny ze Sieny

Abstrakt

Święta Katarzyna ze Sieny (Caterina Benincasa) jest jedyną świecką osobą, której nadano tytuł doktora Kościoła. Żyła w XIV wieku – był to czas dominacji katolicyzmu w Europie oraz silnych związków między Kościołem rzymskokatolickim i państwami. Zarazem był to czas niewoli awiniońskiej, wielkiej schizmy zachodniej i epidemii dżumy, zwanej czarną śmiercią. W niniejszym artykule przedstawiono życie Katarzyny ze szczególnym uwzględnieniem jej troski o dobro Kościoła. Swoją do niego miłość wyraziła przede wszystkim poprzez modlitwę, działalność charytatywną oraz zabieganie o pojednanie zwaśnionych rodów i miast. Motywację i energię do działania czerpała z głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa. Jej duchowość cechowało umiłowanie prawdy i wolności. Katarzyna zgromadziła wokół siebie grono przyjaciół, którzy po jej śmierci kontynuowali ich wcześniejszą działalność. Teksty dominikańskiej tercjarki zawierają treści dotyczące Kościoła, ale nie można ich traktować jako źródła zmian instytucjonalnych w Kościele. Życie Katarzyny jest cennym przykładem zaangażowania świeckich w odnowę Kościoła. Nie jest to gotowa recepta, ale może być wartościową inspiracją do rozwiązywania współczesnych problemów.

Słowa kluczowe: św. Katarzyna ze Sieny, mistyka chrześcijańska, duchowość dominikańska, Kościół katolicki


Bibliogafia

Bedouelle G., OP, Kościół w dziejach, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994.

 Bedouelle G., St. Catherine of Siena: To Love the Church Is to Long for Her Renewal, online: https://churchlifejournal.nd.edu/articles/st-catherine-of-siena-to-love-the-church-is-to-long-for-her-renewal/,[dostęp: 16.04.2021].

Brophy D., Katarzyna ze Sieny. Niepokorna święta, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2011.

Fischer-Wollpert R., Leksykon papieży, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.

Grygiel L., Wstęp, w: Katarzyna ze Sieny, Listy, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2016.

Katarzyna ze Sieny, Modlitwy, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1990.

Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej opatrzności, czyli Księga boskiej nauki, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2012.

Katarzyna ze Sieny, Listy, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2016.

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2003.

Konieczny M., Pokora, w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wilk, t. 15, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011.

Murray P., St. Catherine of Siena: Mystic of Fire, Preacher of Freedom, Word on Fire Institute, Park Ridge 2020.

Rajmund z Kapui, Żywot świętej Katarzyny ze Sieny, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2010.

Ryś G., Tożsamość i jedność Europy – w trzydziestą rocznicę Aktu Europejskiego, w: tenże, Jeden, święty, powszechny, apostolski. Spotkania z historią Kościoła, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2016.

Tugwell S., OP, Osiem błogosławieństw, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1986.

Undset S., Saint Catherine of Siena, Ignatius Press, San Francisco 2009.

Woźniakowski J., Świeccy, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1987.