Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury

Zbyszek Dymarski ID

Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Kulturą

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz ID

Uniwersytet Gdański, Instytut Archeologii i Etnologii

numer: 2, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.6959072

 

pdf

 

Asking about Human Identity from the Perspective of History and Culture

Abstract

The text is a brief introduction to the series of articles To Be Human in Different Ages and Cultures. While discussing, inter alia, the Norbert Elias and Leszek Kołakowski works, the authors focus mainly on the changes in the Western mentality and consider such categories as: the process of civilization, identity (including views – also stereotypical, ideas and myths) or human-society relations. The study of how different cultures work out the principles of ‘becoming more human’ is an extremely important issue for the development philosophical and anthropological, as well as psychological reflection on man.

 

 Key words: humanity, identity, anthropology, philosophy, Norbert Elias, Leszek Kołakowski


Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury

Abstrakt

Autorzy zwięźle wprowadzają w cykl artykułów Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach. Skupiają się głównie na przemianach mentalności zachodniej i, przywołując prace m.in. Norberta Eliasa i Leszka Kołakowskiego, rozważają takie kategorie jak: proces cywilizowania, tożsamość (w tym: wyobrażenia, idee i mity), czy też relacje człowiek-społeczeństwo. Badanie tego, jak różne kultury wypracowują zasady „stawania się bardziej ludzkim”, jest niezwykle istotą kwestią dla rozwoju nie tylko filozoficznej czy antropologicznej, ale i psychologicznej refleksji nad człowiekiem. .

 

Słowa kluczowe: człowieczeństwo, tożsamość, antropologia, filozofia, Norbert Elias, Leszek Kołakowski


Bibliografia

Bielik-Robson A., Nowa Humanistyka: w po­szukiwaniu granic, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 146–162.

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Dilthey W., Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum. E. Pacz­kowska-Łagowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Dymarski Z., Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakow­skiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Elias N., O procesie cywilizacji: analizy socjo-i psychogenetyczne, tłum. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.

Elias N., Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński, red. naukowa i przedmowa do wyd. pol. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kłoczowski J.A., Antropologia negatywna, w: tegoż, Drogi i bezdroża. Szkice z filozo­fii dla humanistów, red. J. Barcik, Insty­tut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017, s. 35–47.

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Znak, Kraków 2000.