Preliminary Outline of the Chosen Examples of Secondary Literature Exploring Possible Affinities as Regards the Approach to Image-Language Relationship in the Theories of Wittgenstein and Lacan

 

Hanna Lubowicz ID

numer: 2, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.6945509

 

 pdf

 

 

Preliminary Outline of the Chosen Secondary Literature Exploring Possible Affinities as Regards the Approach to Image-Language Relationship in the Theories of Wittgenstein
and Lacan

Abstract

The essay is a kind of an introductory review of a few exemplary texts belonging to the socalled secondary literature focused on some issues common to Lacan and Wittgenstein,
in particular as far as the image-language relationship is concerned. In its clearly preparatory
character it just sounds the ground and at the same time explores only a few questions which, even if not directly connected with the analyzed relationship, may turn out crucial for the task of formulating the basic characteristics of the analyzed relationship. Additionally, a few remarks were also dedicated to the interpretations of the Freudian theory that are present in the writings of both thinkers. The most important conclusion drawn from all these investigations seems to be the statement that the ‘arena’ where the described relationship is played out appears to be the plane that is ethical throughout.

 

 Key words: language, image, ethics, Wittgenstein, Lacan, Freud


Wstępny zarys wybranej literatury wtornej, badającej pokrewne wątki w ujmowaniu związku obraz-język w teoriach Wittgensteina i Lacana

Abstrakt

Esej dostarcza wstępnego przeglądu kilku przykładowych tekstów należących do tzw. literatury wtórnej, skupiających się na pewnych kwestiach wspólnych dla Lacana oraz Wittgensteina, w szczególności jeśli chodzi o związek obrazu z językiem. Mając czysto przygotowawczy charakter, zaledwie bada grunt, eksplorując zarazem jedynie kilka
zagadnień, które, nawet jeśli nie są wprost powiązane z analizowanym związkiem,
mogą okazać się kluczowe w realizacji zadania polegającego na sformułowaniu podstawowych jego charakterystyk. Dodatkowo, kilka uwag poświęcono interpretacjom teorii Freuda obecnym w pismach obu myślicieli. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym
z wszystkich tych rozważań wydaje się stwierdzenie, iż „areną”, na której rozgrywa się opisywana relacja, wydaje się być płaszczyzna na wskroś etyczna.

 

Słowa kluczowe: język, obraz, etyka, Wittgenstein, Lacan, Freud


 

Bibliografia

 

Allouch J., Freud, Wittgenstein, Lacan. <http://www.jeanallouch.com/pdf/125>.

Assoun P.-L., Vocabulaire de Freud, Ellipses, Paris 2007.

Barthes R., Mythologies, Vintage Books, London 2009.

Bouveresse J., Wittgenstein Reads Freud. The Myth of the Unconscious, Princeton University Press, Princeton–New Jersey 1995.

Fontaneau F., L’ethique du silence. Wittgenstein et Lacan, Editions du Seuil, Paris 1999.

Fonteneau F., Wittgenstein et Lacan: un dialogue, „Filozofski Vestnik” 2006, Vol. 27, No. 2, pp. 45-57.

Grant M., Lacan with Wittgenstein 1: <http://michaelgrant3.blogspot.com/search/label/Ludwig%20Wittgenstein?updated-max=2008-09-26T09:48:00%2B01:00&max-results=20&start=10&by-date=false>.

Grant M., Lacan with Wittgenstein 2: <http://michaelgrant3.blogspot.com/2008/08/lacan-with-wittgenstein-2.html>.

Grant M., On Wittgenstein and Lacan: A Note: <http://michaelgrant3.blogspot.com/2010/09/on-wittgenstein-and-lacan-note.html>.

Guetti J., Read. R. ‘Acting from Rules’, „International Studies in Philosophy”, 1996, 28:2, p. 43–62.

Hoenisch S., Points of Contact and Criticism Between Wittgenstein and Freud: <http://www.criticism.com/philosophy/wittgenstein-freud.php>.

Hoenisch S., The Myth of Psychoanalysis: Wittgenstein contra Freud: <https://www.criticism.com/md/tech.pdf>.

Kierkegaard S., Fear and Trembling, transl. by R. Payne, 1939, New York, Oxford University Press.

Lacan J., Les psychoses. Le seminaire, livre III, Editions du Seuil, Paris 1981.

Lacan J., L’ ethique de la psychanalyse. Le seminaire, livre VII, Editions du Seuil, Paris (1959–1960) .

Lacan J., Le sinthome. Le seminaire, livre XXIII, Editions du Seuil, Paris 1975–1976.

Lacan J., L’envers de la psychanalyse. Le seminaire, livre XVII, Editions du Seuil, Paris 1969–1970.

Lamaire-Charpentier J., Freud, Wittgenstein, Lacan; la sublimation en acte: <http://www.implications-philosophiques.org/freud-wittgenstein-lacan-la-sublimation-en-acte/>.

Lubowicz H., ‘Extimacy’ (Extimite): From Structural Theory of Language to Affective Theory of ‘Ex-Centric’ Subject „Language and Psychoanalysis” 2019, 8(2), pp. 30–60: <https://doi.org/10.7565/landp.v8i2.1603>.

Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus. Routlege and Kegan Paul, London 1922, bilingual edition accessible online: <http://www.kfs.org/jonathan/witt/tlph.html>.

Wittgenstein L., Philosophical Investigations, Basil Blackwell, Oxford 1958.

Wittgenstein L., Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1967.

Wittgenstein L., Zettel, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1970.

Wittgenstein L., Philosophical Grammar, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1974.

Wittgenstein L., On Certainty. Basil Blackwell, Oxford 1975.

Wittgenstein L., Culture and Value, Blackwell Publishers, Oxford 2000.

Wittgenstein L., The Big Typescript. TS 213, Blackwell Publishing, Oxford 2005.