Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii

Jacek Halasz ID

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.6945456

 

 pdf

 

Michał Woroniecki (1949–2021) – an Outline of the Biography

Abstract

In August 2021, Michał Woroniecki, the publisher of Henryk Elzenberg’s writings and an eminent expert in his work, died in Gdańsk. An outline of the biography of Michał Woroniecki, based on source materials (including his private archive), shows aspects of his life and professional path, research and teaching his work and social activity. The article focuses on the sphere of scientific interests, where the most important was the editorial and research work of Elzenberg’s legacy, which remained large-ly in the manuscripts. The article is accompanied by a bibliography of the publication of Woroniecki.

Key words: Michał Woroniecki, Henryk Elzenberg, history of philosophy, axiology, history, genealogy


Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii

Abstrakt

W sierpniu 2021 roku w Gdańsku zmarł Michał Woroniecki, zasłużony dla środowiska filozoficznego wydawca pism Henryka Elzenberga i wybitny znawca jego twórczości. Zarys biografii dr. Woronieckiego, oparty na materiałach źródłowych (m.in. z jego prywatnego archiwum), ukazuje aspekty drogi życiowej i zawodowej, pracy naukowo-dydaktycznej i aktywności społecznej. Artykuł koncentruje się na sferze zainteresowań naukowych, gdzie pierwszoplanową była praca edytorska i badawcza spuścizny Elzenberga, która w ogromnej części pozostawała w rękopisach. Do artykułu dołączona została bibliografia publikacji dr. Woronieckiego.

Słowa kluczowe: Michał Woroniecki, Henryk Elzenberg, historia filozofii, aksjologia, historia, genealogia


Bibliografia

Archiwum Gdańskiego Uniwersytetu Me­dycznego, Teczka akt osobowych Michała Woronieckiego (sygn. RZP/120).

Archiwum Michała Woronieckiego, List do Hanny Juszczakowej, Teczka: Curri­culum vitae, vol. VII.

Archiwum Michała Woronieckiego, List do R. B., Teczka: Curriculum vitae, vol. VII.

Archiwum Michała Woronieckiego, List Jana Ożoga do Jerzego Gombrowicza, Teczka: Curriculum vitae, vol. I.

Archiwum Michała Woronieckiego, Tecz­ka: Dokumenty osobiste.

Archiwum Michała Woronieckiego, Tecz­ka: Edmund Woroniecki.

Archiwum Michała Woronieckiego, Tecz­ka: Korespondencja rodzinna 1957–1985.

Elzenberg H., Kłopot z istnieniem, Kraków 1963.

Grudziński L., Pożegnanie dr. Michała Wo­ronieckiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie (maszynopis).

Lista kandydatów na posłów do Sejmu Rze­czypospolitej polskiej: Zbigniew Kwapich, „Poza Układem. Edycja Specjalna – Wy­borcza” 1993, nr 4.

Woroniecki M., Kilka uwag humanisty, w: Humanizacja medycyny: teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmio­tów humanistycznych na uczelniach me­dycznych, red. J. Suchorzewska i M. Olej­niczak, Kraków 2011, s. 97–102.

Woroniecki M., O dwóch sprawach dotyczą­cych wydania Pism Henryka Elzenberga: komunikat, w: Henryk Elzenberg (1887– 1967). Dziedzictwo idei: filozofia-aksjo­logia-kultura, red. W. Tyburski, Toruń 1999, s. 179–184.

Woroniecki M., Zarys monografii rodu Xią­żąt Korybutowiczów ze Zbaraża Woroniec­kich (maszynopis).

Zubelewicz J., Jasińska-Zubelewicz E., Bi­bliografia Henryka Józefa Marii Elzenber­ga, Heliodor, Warszawa 2012.