Redakcja zwraca się z prośbą do Autorów o uwzględnienie poniższych wskazówek, dotyczących sposobu przygotowania tekstów, ich przesyłania i stosowania procedur wydawniczych:

UWAGI OGÓLNE:

1. Artykuł może być napisany w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

2. Do tekstu artykułu muszą być dołączone:

 

a. abstrakty w języku polskim i angielskim o długości nie przekraczającej pół strony A4,

b. zestawienie słów kluczowych (key words) w wersji polskiej i angielskiej.

c. informacja o autorze (numer ORCID, miejsce pracy, afiliacja, uprawiana dziedzina nauki, wybrane publikacje, biogram nie może przekroczyć 350 znaków).

 

3. Teksty artykułów prosimy dostarczać w formie elektronicznej (preferowany zapis plików w formatach: .doc, .docx, .rtf). Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisach 10. 

4.Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do adiustacji, skracania tekstów oraz zmiany tytułów.

5.Autor ma obowiązek przeprowadzenia dokładnej korekty i zwrócenia jej w określonym przez Redakcję czasie.

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

Układ tekstu głównego w obowiązującej kolejności:

· Od lewej: imię i nazwisko Autora, czcionka: 12 bez pogrubienia;

· Od lewej: numer ORCID czcionka j.w.;

· Centralnie: tytuł artykułu, czcionka pogrubiona: 14;

· Tekst główny wyjustowany, czcionka 12, interlinia 1,5, ustawić automatyczne wcięcia akapitowe 1,25 cm, nie wywoływać wcięcia akapitowego tabulatorem;

· Po tytule lub śródtytule tekst rozpoczynamy bez wcięcia akapitowego;

· Przed śródtytułem odstęp 1 linijka, przed i po całości tekstu głównego zastosować dwie puste linijki jako odstępy;

· Śródtytuły/tytuły sekcji numerowane kolejno cyfrą i kropką, czcionka: 12 pogrubiona, centralnie, np.

 

1.      Konfesyjność chrześcijaństwa

 

Dalsze wskazania:

· tytuł artykułu w języku angielskim (czcionka pogrubiona: 12)

· streszczenie w języku angielskim, (500-700 znaków ze spacjami);

· nie dokonywać mechanicznego formatowania tekstu: nie dzielić wyrazów, nie przenosić do następnego wersu pojedynczych cyfr i liter (tzw: zawieszki);

· marginesy 2,5 cm z każdej strony; tekst wyjustowany; interlinia 1,5 wiersza;

· dopuszczalne sposoby wyróżniania tekstów: pogrubienie – jeśli jest to niezbędne do kluczowych pojęć; kursywa – stosować do wyróżnienia wyrazów obcych oraz tytułów, śródtytułów;

· cytaty wyróżnione: dłuższe kilkuwersowe cytaty (powyżej 3. linijek) powinny być oddzielone od tekstu głównego jednym pustym wersem od góry i dołu; czcionka: 10, interlinia: po 1,5 cm z lewej i z prawej strony; treść cytatu wyjustowana; w tym wypadku nie bierzemy całości cytatu w cudzysłów;

· cytaty krótkie: poniżej trzech linijek pozostawiamy w tekście głównym, biorąc całość w podwójny cudzysłów;

· cudzysłów drugiego stopnia w razie konieczności użycia podwójnego cytatu, prosimy o stosowanie tzw. cudzysłowu niemieckiego »«; np.: Kierkegaard pisał w Okruchach filozoficznych: „»Wierzymy, że tego to a tego roku ten Bóg ukazał się nam w postaci poniżonego sługi, żył wśród nas i nauczał, a następnie zmarł« - to wystarczyłoby w zupełności, by wierzyć”;

· opuszczenia w cytowanych fragmentach należy zaznaczyć w nawiasem kwadratowym […];

· przy pierwszym odwołaniu się do określonego autora, prosimy podawać jego pełne imię i nazwisko, np. Søren Kierkegaard, przy kolejnych przywołaniach stosujemy samo nazwisko Kierkegaard, nie stosować inicjału imienia: S. Kierkegaard;

· w wyrażeniach liczbowych określających dany zakres stron, lat itp. (np. lata 1813–1855, s. 80–85) prosimy stosować półpauzę –, a nie dywizm -;

· w środku zdania wyrazy oddzielamy półpauzą – (pomiędzy spacjami);

· słowa złożone oddzielamy dywizmem - np. „biało-czarny”

· odsyłacze w tekście głównym do przypisów dolnych umieszcza się przed znakiem interpunkcyjnym, np.  Kierkegaard pisał w Okruchach filozoficznych: „»Wierzymy, że tego to a tego roku ten Bóg ukazał się nam w postaci poniżonego sługi, żył wśród nas i nauczał, a następnie zmarł« - to wystarczyłoby w zupełności, by wierzyć”

 

NOTACJA PRZYPISÓW

  1. Cudzysłów należy stosować do cytatów i tytułów czasopism, tytuły książek i artykułów należy zapisywać kursywą. Cytowane tytuły należy umieszczać w przypisach dolnych o numeracji ciągłej w pełnym zapisie bibliograficznym: Imię, Nazwisko, Tytuł dzieła, Miejsce i rok wydania, numery stron, do których się odsyła. W Bibliografii, która sporządzamy oddzielnie, proszę podawać dodatkowo nazwę wydawnictwa. Dotyczy tylko wydawnictw zwartych.
  2. Przy kolejnym przywołaniu stosuje się skróty: tamże, Tenże, dz. cyt., art. cyt.

 

Przykłady:

Dz. cyt., gdy praca już była cytowana; np.: S. Kierkegaard, Chwila, dz. cyt., s. 36.

  1. Kierkegaard, Estetyczna wartość małżeństwa, [w:] Tenże, Albo-albo, t. II, tłum. K. Toeplitz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 100.

Tamże, gdy przypis odwołuje się do pracy cytowanej w poprzednim przypisie, np.: tamże, s. 38.

Artykuły: M. Urbańska-Bożek, Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu Aleksandra z Aleksandrii, „Studia Philosophiae Christianae” nr 48(2012)1, s. 159-183.

Art. cyt., gdy artykuł już był cytowany, np. M. Urbańska-Bożek, Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu Aleksandra z Aleksandrii, art. cyt., s. 160.

 

BIOGRAM

Prosimy każdego z Autorów o sporządzenie krótkiego biogramu, który należy zamieścić na końcu artykułu pod abstraktem w języku angielskim i słowami kluczowymi (100-150 słów) oraz Bibliografią.

 

ZASADY KWALIFIKACJI TEKSTÓW DO DRUKU

  1. Teksty na wstępnym etapie podlegają ocenie członków Redakcji.

  2. Teksty pozytywnie ocenione przez członków Redakcji zostają w formie anonimowej przesłane do recenzentów.

  3. Redaktor(rzy) monografii po opiniach recenzentów podejmuje(ją) decyzję o kwalifikacji tekstu do druku.

  4. Autor, jeśli tekst jest zakwalifikowany do druku warunkowo, ma obowiązek uwzględnić uwagi i sugestie recenzentów.

  5. Recenzenci pozostają anonimowi i mają prawo zastrzec treść recenzji do wiadomości Redaktora(ów).

  6. Autorzy składają oświadczenie o prawach do tekstu oraz o niestosowaniu ghostwriting.


 do pobrania

oświadczenie o niestosowaniu ghostwritingu word

zasady przygotowania tekstów word