ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW


Redakcja zwraca się z prośbą do Autorów o uwzględnienie poniższych wskazówek, dotyczących sposobu przygotowania tekstów, ich przesyłania i stosowania procedur wydawniczych:
1.    Artykuł może być napisany w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
2.    Do tekstu artykułu muszą być dołączone:
a. abstrakty w języku angielskim o długości pół strony A4,
b. zestawienie słów kluczowych (key words) oraz, w przypadku polskojęzycznych tekstów, tytuł w wersji angielskiej.
c. informacja o autorze (miejsce pracy, afiliacja, uprawiana dziedzina nauki, wybrane publikacje, biogram nie może przekroczyć 350 znaków).
3.    Teksty artykułów prosimy dostarczać w formie elektronicznej (preferowany zapis plików w formatach: .doc, .docx, .rtf). Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisach 10.  Artykuły nie powinny przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego/60 tys. znaków wraz z przypisami.
4.    Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do adiustacji, skracania tekstów oraz zmiany tytułów.
5.    Autor ma obowiązek przeprowadzenia dokładnej korekty i zwrócenia jej w określonym przez Redakcję czasie.

 

NOTACJA PRZYPISÓW

 

1.    Cudzysłów należy stosować do cytatów i tytułów czasopism, tytuły książek i artykułów należy zapisywać kursywą. Cytowane tytuły należy umieszczać w przypisach dolnych o numeracji ciągłej w pełnym zapisie bibliograficznym: Imię, Nazwisko, Tytuł dzieła, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, numery stron, do których się odsyła. Z powodu zastosowanego systemu zapisu nie przewidujemy publikowania wyodrębnionych bibliografii artykułów.
2.    Przy kolejnym przywołaniu stosuje się skróty: tamże, Tenże, dz. cyt.


Przykłady:


a)    Dz. cyt., gdy praca już była cytowana; np.: S. Kierkegaard, Chwila, dz.cyt., s. 36.
b)    Tenże, gdy praca jest tego samego autora, który został właśnie wymieniony, np.: S. Kierkegaard, Estetyczna wartość małżeństwa w: Tenże, Albo-albo, t. II, tłum. Karol Toeplitz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 100 .
c)    Tamże, gdy przypis odwołuje się do pracy cytowanej w poprzednim przypisie, np.: tamże, s. 38. 

d)    Artykuły: Maria Urbańska-Bożek, Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu Aleksandra z Aleksandrii, „Studia Philosophiae Christianae” nr 48(2012)1, s. 159-183.


ZASADY KWALIFIKACJI TEKSTÓW DO DRUKU


1.    Teksty na wstępnym etapie podlegają ocenie członków Redakcji.
2.    Teksty pozytywnie ocenione przez członków Redakcji zostają w formie anonimowej przesłane do recenzentów.
3.    Redaktorzy monografii po opiniach recenzentów podejmuje decyzję o kwalifikacji tekstu do druku.
4.    Autor, jeśli tekst jest zakwalifikowany do druku warunkowo, ma obowiązek uwzględnić uwagi i sugestie recenzentów.
5.    Recenzenci pozostają anonimowi i mają prawo zastrzec treść recenzji do wiadomości Redaktorów.
6.    Autorzy składają oświadczenie o prawach do tekstu oraz o niestosowaniu ghostwriting.

  

FORMAL REQUIREMENTS


Editors request Authors to consider the indications below regarding the manner of the preparation and sending of texts and the application of the publishing procedures.
1.    The article may be written in Polish, English or German.
2.    The article is a separate publication never published before.
3.    The text should be accompanied by the following:
A.    abstracts in English of half A4 page.
B.    list of key words and, in case of work written in Polish, the title of the work in English,
C.    information on the author (place of work, affiliation, field of scientific activity, selected publications); the biographical entry should not exceed 350 characters.
4.    Please supply the articles in an electronic form (preferred format of files: .doc, .docx, .rtf). Font: Times New Roman, 12 pts; 10 pts in case of footnotes. The articles, together with footnotes, should be of minimum length of 0.5 of publisher’s sheet (20 000 characters) and should not exceed 1.5 of publisher’s sheet (60 000 characters).
5.    The Editors reserve the right to adjust and abridge the texts and to change the titles and crossheads.
6.    The Author is obliged to perform the detailed proofreading and return the proofread text within a period specified by the Editors.

 

NOTES NOTATION


1.    Quotation marks should be used for quotes and titles of periodicals; titles of books and articles should be in italics. Quoted titles should be placed in footnotes of continuous numbering and in full bibliographical register: First name, Surname, Work’s Title, Publishing House, Place and year of publication, page numbers referred to. Due to the applied system of register we do not envisage a publication of selected bibliographies to the articles.
2.    Next reference applies the following terms and abbreviations: ibid., idem, op. cit.  

 

Examples:


a)  op. cit. when work has already been quoted; e.g. S. Kierkegaard, The Present Age, op. cit. p. 36.
b)  Idem, when the work is by the author that has just been mentioned, e.g.: S. Kierkegaard, The   Aesthetic Validity of Marriage in: Idem, Either/Or, v. II, transl. Karol Toeplitz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2010, p. 100.
c)  Ibid, when the note refers to the work quoted in the previous note, e.g.: Ibid, p. 38.

d)  Arcicles: Maria Urbańska-Bożek, The Problem of the Immortality of Human Soul in the Works of Aristotle in the Light of Alexander from Aleksandria’s Concept of the Intellect „Studia Philosophiae Christianae” nr 48(2012)1, s. 159-183.


PRINCIPLES OF QUALIFYING TEXTS FOR PUBLICATION


3.    At the preliminary stage, the texts shall be subject to the assessment by the members of the Editorial Staff.
4.    Following their positive assessment, the texts shall be sent as anonymous to the reviewers.
5.    Following the opinions of the reviewers, the Editors of the monograph shall decide on the qualification of the texts for publication..
6.    Should a text be qualified for print conditionally, its author is obliged to take remarks and suggestions of the reviewers into consideration.
7.    The reviewers shall remain anonymous and shall have the right to reserve the contents of their reviews to the sole knowledge of the Editors.
8.    The Authors declare their rights to the text and that they have avoided the practices of ghostwriting.

 


 do pobrania

oświadczenie o niestosowaniu ghostwritingu word

zasady przygotowania tekstów word