Informacje ogólne

 1. Materiałem podstawowym w każdym tomie „Karto-Teki Gdańskiej” są artykuły rozwijające temat główny tomu, wcześniej wygłoszone w ramach cyklów wykładowych „Gdańskie Wykłady Filozoficzne”. Każdy tom może być uzupełniony o artykuły, tematycznie związane, choć nie prezentowane w ramach cyklicznych wykładów.
 2. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe powstałe na bazie badań własnych oraz prace przeglądowe i poglądowe tematycznie należące do jednego z działów humanistyki.
 3. Poza artykułami naukowymi, przyjmowane są również fragmenty tłumaczeń z języków obcych dzieł uznanych pisarzy, filozofów, socjologów itp. oraz sprawozdania z wydarzeń, spotkań, konferencji, kongresów, debat itp. odnoszących się do problematyki szeroko rozumianej humanistyki oraz recenzje znaczących publikacji z różnych działów humanistyki, nauk społecznych i o człowieku itp.
 4. Do druku zatwierdzane są tylko artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.
 5. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzenia poprawek oraz niedopuszczenia artykułu do druku w przypadku stwierdzenia plagiatu. Artykuły przygotowane niezgodnie ze wskazówkami dla autorów będą odsyłane do poprawy.
 7. Za artykuły opublikowane w „Karto-Tece Gdańskiej” autorzy nie otrzymują honorarium.

Tworzenie, nadsyłanie tekstów oraz czas procedowania

 1. Autorzy zgłaszają propozycje tematów do Redakcji w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie internetowej „Karto-Teki Gdańskiej”.
 2. Artykuły nadesłane do „Karto-Teki Gdańskiej” muszą być przygotowane zgodnie z wymaganiami edytorskimi określonymi na stronie internetowej czasopisma w oddzielnej zakładce.
 3. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji jego streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), bibliografię oraz notę biograficzną o Autorze wraz z numerem orcid oraz adresem e-mail.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia wydawniczego.
 5. Czas procedowania artykułu wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty nadesłania tekstu do Redakcji. Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty przysłanych artykułów, szczególnie pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej.
 6. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłane teksty.
 7. W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, zobowiązuje się Autorów do ujawnienia ich nazwisk, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający tekst.
 8. Wszelkie przejawy i wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z poinformowaniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).