Półrocznik „Karto-Teka Gdańska” powstał w 2017 roku i jest recenzowanym pismem naukowym w wersji on-line, wydawanym przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Jest to pismo interdyscyplinarne, w którym publikuje się artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, ze szczególnym nachyleniem ku filozofii, teologii, religioznawstwu oraz antropologii kulturowej. Pismo kierowane jest zarówno do uznanych badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, jak i młodych naukowców.

Podstawowe cele pisma:
• stworzenie przestrzeni dla refleksji humanistycznej
• zachęta do interdyscyplinarej dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami humanistyki
• popularyzacja aktualnych badań z zakresu nauk humanistycznych

 

Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej”

Czasopismo wydawane jest na licencji:

cc

Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.