Regulamin czasopisma „Karto-Teka Gdańska”

wydawanego przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

z siedzibą w Gdańsku, ul. Lendziona8/1A, 80-264 Gdańsk
Regon 192108091
NIP 957-08-05-001 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Informacje wstępne

 

 1. Półrocznik „Karto-Teka Gdańska” jest recenzowanym pismem naukowym Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku (dalej: PTFT).
 2. Czasopismo zawiera artykuły naukowe i wyniki przeprowadzonych badań z zakresu nauk humanistycznych w szczególności: filozofia, nauki o kulturze oraz nauki pokrewne: teologia, socjologia, historia sztuki, kulturoznawstwo, religioznawstwo i nauki pokrewne służące rozwojowi i upowszechnianiu tej dziedziny.
 3. Artykuły w „Karto-Tece Gdańskiej” mogą być publikowane w języku polskim, angielskim lub niemieckim, zawierające streszczenie oraz słowa kluczowe w językach angielskim.
 4. Podstawową wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Art. 2

Adresaci czasopisma

 

 1. „Karto-Teka Gdańska” adresowana jest przede wszystkim do osób podejmujących naukową refleksję nad filozofią i naukami o kulturze (teologią, kondycją człowieka, społeczności ludzkich, kultury itp.) – członków PTFT, inteligencji, środowiska akademickiego, oraz studentów i doktorantów.
 2. Treści zawarte w „Karto-Tece Gdańskiej” mogą stanowić cenną lekturę dla nauczycieli filozofii i etyki oraz wszystkich, którzy w sposób profesjonalny zajmują się badaniami z zakresu nauk humanistycznych.

 

Art. 3

             Finansowanie czasopisma

 

 1. „Karto-Teka Gdańska” finansowane są ze środków własnych PTFT i/lub w ramach dostępnych środków publicznego dotowania finansowego.
 2. Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej” może ubiegać się o dofinansowanie publikacji naukowej, na warunkach zgodnych z przepisami PTFT.

 

Art. 4

Wizja i misja czasopisma

 

 1. „Karto-Teka Gdańska” jest półrocznikiem, na łamach którego naukowcy mogą dzielić się swoimi dokonaniami naukowymi z zakresu humanistyki. Służy również pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów humanistyki.
 2. Nadrzędną misją „Karto-Teki Gdańskiej” jest prowadzenie refleksji w kontekście nauk humanistycznych, przy udziale uznanych autorytetów z tej dziedziny z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo służy również wymianie myśli oraz dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami humanistyki i popularyzacji badań prowadzonych przez młodych naukowców w zakresie nauk humanistycznych.

 

Art. 5

Podstawowe cele czasopisma

 

 1. Prezentacja oryginalnych ujęć naukowych tematów przynależących do różnych działów humanistyki.
 2. Przedstawianie aktualnych problemów i zagadnień humanistyki w świetle i w kontekście przeszłości człowieka, społeczeństwa, przemian światopoglądowych, etycznych, moralnych, kulturowych oraz cywilizacyjnych.
 3. Upowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych oraz refleksji służącej tworzeniu przestrzeni rozwoju dla humanistyki.
 4. Wymiana myśli i doświadczeń nad polską humanistyką oraz prezentacja aktualnych stanowisk i tendencji w refleksji humanistycznej z poza granic Polski.
 5. Utrzymanie stałego kontaktu z przedstawicielami humanistyki z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Art. 6

Struktura czasopisma

 

 1. „Karto-Teka Gdańska” składają się z następujących działów:
 2. Artykuły
 3. Varia
 4. Recenzje
 5. Sprawozdania
 6. W części „Artykuły” zamieszczane są teksty rozwijające temat główny tomu.
 7. W części „Varia” ukazują się artykuły naukowe poświęcone zagadnieniom humanistyki innym niż temat główny danego tomu „Karto-Teki Gdańskiej”.
 8. „Karto-Teka Gdańska” może zawierać w osobnym dziale recenzje znaczących publikacji naukowych z zakresu humanistyki.
 9. Dział „Sprawozdania” poświęcony jest bieżącym wydarzeniom z pola humanistyki, omawia publikacje oraz podsumowuje roczne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez ośrodki naukowe w tym przez PTFT.

 

Rozdział II

Organy czasopisma

Art. 7

Redakcja

 

 1. Organami kolegialnymi „Karto-Teki Gdańskiej” są:
 2. Redakcja czasopisma
 3. Rada Naukowa.
 4. Każdy tom „Karto-Teki Gdańskiej” posiada recenzentów i redaktora naukowego tomu.

                        

 

Art. 8

Komitet Redakcyjny

 

 1. W skład Komitetu Redakcyjnego „Karto-Teki Gdańskiej” wchodzą: redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz oraz co najmniej dwóch członków redakcji.
 2. Komitet Redakcyjny powołuje i odwołuje Zarząd PTFT.
 3. Wybory Redaktora Naczelnego oraz pozostałych członków Komitetu Redakcyjnego odbywają się co pięć lat na Walnym Zgromadzeniu Członków PFTF.
 4. Redaktor Naczelny zwołuje posiedzenia Komitetu Redakcyjnego i kieruje jego obradami.
 5. Do zadań Redaktora Naczelnego należy kierowanie pracą zespołu, czuwanie nad doborem materiałów do publikacji oraz wykonywanie niezbędnych czynności w toku procedury wydawniczej.
 6. Zastępca Redaktora naczelnego wykonuje zadania powierzone mu przez Redaktora Naczelnego.
 7. W razie nieobecności Redaktora Naczelnego, jego obowiązki przejmuje zastępca.
 8. Sekretarz redakcji odpowiada za obsługę edytorską czasopisma oraz czynności administracyjne i organizacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania redakcji.
 9. Do podstawowych zadań i obowiązków Sekretarza redakcji należy:
 10. nadzorowanie spotkań Komitetu Redakcyjnego – zwoływanie zebrań; sporządzanie sprawozdań z posiedzeń Komitetu i przekazywanie ich Redaktorowi naczelnemu;
 11. organizowanie pracy Redakcji – przesyłanie informacji z posiedzeń Komitetu Redakcyjnego członkom nieobecnym na spotkaniach; przyjmowanie i przekazywanie gotowych artykułów w wyznaczonym terminie; aktywna współpraca ze wszystkimi członkami Redakcji;
 12. przyjmowanie i przekazywanie Redaktorowi Naczelnemu zgłoszeń autorów chętnych do współpracy;
 13. organizowanie promocji czasopisma.
 14. W razie czasowej lub trwałej niezdolności Sekretarza Redakcji do pełnienia powierzonej funkcji, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Redaktora naczelnego członek Redakcji.
 15. Członkowie redakcji wypełniają zadania powierzone przez Redaktora Naczelnego bądź jego zastępcę.
 16. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego zwołuje Redaktor Naczelny lub Sekretarz na polecenie Redaktora Naczelnego.
 17. Sekretarz, na polecenie Redaktora Naczelnego, przekazuje członkom redakcji informację o posiedzeniach Komitetu Redakcyjnego (najpóźniej 48 godzin przed planowanym spotkaniem).
 18. Obecność na zebraniu Komitetu Redakcyjnego jest obowiązkowa dla wszystkich członków Redakcji.
 19. Z posiedzenia Komitetu Redakcyjnego członka Redakcji może zwolnić wyłącznie Redaktor naczelny. Członek Komitetu ma obowiązek zgłosić powód przewidywanej absencji najpóźniej na 24 godziny przed planowanym posiedzeniem Komitetu.
 20. Do obowiązków Komitetu Redakcyjnego należy:
 21. ustalanie harmonogramów wydawniczych;
 22. ustalanie zawartości tomu „Karto-Teki Gdańskiej”;
 23. opiniowanie propozycji wydawniczych pod kątem merytorycznym;
 24. inne sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania Redakcji oraz finansowania czasopisma.
 25. Komitet Redakcyjny decyduje o powyższych sprawach zwykłą większością głosów. Ostateczne decyzje podejmuje Redaktor naczelny.

 

Art. 9

Rada Naukowa

 

 1. Rada Naukowa „Karto-Teki Gdańskiej” określa i opiniuje najważniejsze kierunki działania czasopisma oraz stanowi organ doradczy Redaktora Naczelnego.
 2. Radę Naukową tworzą samodzielni pracownicy naukowi z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
 3. Radę Naukową powołuje Zarząd PTFT.
 4. Rada Naukowa powoływana jest na czas nieokreślony.

 

Art. 10

Recenzenci

 

 1. Czasopisma „Karto-Teka Gdańska” posiada czterech Recenzentów Stałych, powoływanych na okres 2 lat przez Zarząd PTFT w porozumieniu i przy akceptacji ze strony Komitetu Redakcyjnego. Oprócz tego dla każdego tomu „Karto-Teki Gdańskiej” opracowywana jest lista recenzentów dodatkowych.
 2. Lista recenzentów publikacji aktualizowana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
 4. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania „Dobrych praktyk w procedurach recenzowania w nauce” opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję.
 6. Redakcja zapewnia pełną niezależność opinii Recenzentów w sporządzaniu recenzji.
 7. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzent i autor recenzowanego artykułu nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
 9. Recenzenci otrzymują egzemplarze czasopisma jeśli dany numer jest drukowany.

 

Art. 11

Proces komunikacji

 

 1. Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej” mieści się w siedzibie PTFT przy ul. Lendziona 8/1A w Gdańsku.
 2. „Karto-Teka Gdańska” za pośrednictwem strony internetowej PTFT przekazuje wiadomości dotyczące kolejnych tomów czasopisma oraz informacje niezbędne dla autorów.
 3. Korespondencja z Redakcją odbywa się pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 4. Kontakt z Redakcją oraz upowszechnianie treści związanych z „Karto-Teką Gdańską” mogą odbywać się również za pośrednictwem nowych mediów i portali społecznościowych.

 

Rozdział III

Przyjmowanie materiałów

Art. 12

Informacje ogólne

 

 1. Materiałem podstawowym w każdym tomie „Karto-Teki Gdańskiej” są artykuły rozwijające temat główny tomu, wcześniej wygłoszone w ramach cyklów wykładowych „Gdańskie Wykłady Filozoficzne”. Każdy tom może być uzupełniony o artykuły, tematycznie związane, choć nie prezentowane w ramach cyklicznych wykładów.
 2. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe powstałe na bazie badań własnych oraz prace przeglądowe i poglądowe tematycznie należące do jednego z działów humanistyki.
 3. Poza artykułami naukowymi, przyjmowane są również fragmenty tłumaczeń z języków obcych dzieł uznanych pisarzy, filozofów, socjologów itp. oraz sprawozdania z wydarzeń, spotkań, konferencji, kongresów, debat itp. odnoszących się do problematyki szeroko rozumianej humanistyki oraz recenzje znaczących publikacji z różnych działów humanistyki, nauk społecznych i o człowieku itp.
 4. Do druku zatwierdzane są tylko artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.
 5. Po akceptacji artykułu do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Wydawcy „Karto-Teki Gdańskiej”, co potwierdzają stosowną umową.
 6. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzenia poprawek oraz niedopuszczenia artykułu do druku w przypadku stwierdzenia plagiatu. Artykuły przygotowane niezgodnie ze wskazówkami dla autorów będą odsyłane do poprawy.
 8. Za artykuły opublikowane w „Karto-Tece Gdańskiej” autorzy nie otrzymują honorarium.

 

Art. 13

Tworzenie i nadsyłanie tekstów

 

 1. Autorzy zgłaszają propozycje tematów do Redakcji w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie internetowej „Karto-Teki Gdańskiej”.
 2. Artykuły nadesłane do „Karto-Teki Gdańskiej” muszą być przygotowane zgodnie z wymaganiami edytorskimi określonymi na stronie internetowej:

http://karto-teka.ptft.pl/pismo/dla-autorow.html.

 1. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji jego streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), bibliografię oraz notę biograficzną o autorze.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia wydawniczego.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty przysłanych artykułów, szczególnie pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej.
 4. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłane teksty.
 5. W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, zobowiązuje się Autorów do ujawnienia ich nazwisk, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający tekst.
 6. Wszelkie przejawy i wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z poinformowaniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).
 7. „Karto-Teka Gdańska” może być umieszczana w bibliograficznych bazach czasopism, na zasadach określonych w stosownych umowach zawieranych przez Wydawcę.

 

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

Art. 14

 

 1. Regulamin „Karto-Teki Gdańskiej” jest dokumentem zatwierdzanym przez Zarząd PTFT.
 2. Regulamin „Karto-Teki Gdańskiej” wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PTFT i jest dostępny na stronie internetowej PTFT oraz w siedzibie Komitetu Redakcyjnego.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że o wszelkich zmianach w Regulaminie będzie niezwłocznie informować za pośrednictwem strony internetowej czasopisma. Propozycje zmian zgłaszają członkowie Komitetu Redakcyjnego lub Wydawca.
 4. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej, zgody Komitetu Redakcyjnego i zatwierdzenia przez Zarząd PTFT.
 5. W kwestiach spornych co do interpretacji Regulaminu oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, wszelkie decyzje podejmuje Komitet Redakcyjny. W przypadku, gdy Komitet Redakcyjny nie będzie mógł ustalić wspólnego stanowiska w ciągu 14 dni kalendarzowych, głos decydujący ma Redaktor naczelny, pozostający w porozumieniu z Wydawcą, czyli Zarządem PTFT.