Jedyny uczony z przydomkiem „Wielki”. Albert Wielki a relacje między wiarą i nauką

Piotr Frey OP

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5502038

 

pdf

 

 

The Only Scholar with a Sobriquet “the Great”. Albert the Great and a Relation between Faith and Science

Abstract

The topic of this study is Albert Great, one of the most important figures in the history of relation between faith and reason. In the first section, dedicated to his biography, both facts and posthumous legend of his greatness are presented. In the second section, we learn of his philosophical endeavors to enable ‘secular’ sciences to save development free from religious censorship, namely: appropriation of Aristotle and his Arabic and Jewish commentators to Christendom and demarcation between fields of philosophy and theology. The third section presents Albert’s own scientific methodology: his understanding of science, method, motivation, and some examples of his practice. In the concluding remarks, some suggestions as to what we can learn today from Albert’s spirit are made.

Key words: Albert the Great, faith and science; faith and reason; science in XIII centuries, autonomy of science


Jedyny uczony z przydomkiem „Wielki”. Albert Wielki a relacje między wiarą i nauką

Abstrakt

Tematem artykułu jest myśl Alberta Wielkiego, jednej z najważniejszych postaci historii filozofii w kwestii relacji między wiarą a rozumem. Pierwsza część pracy poświęcona została jego biografii i pośmiertnej legendzie o jego wielkości. W drugiej części przedstawiono filozoficzne wysiłki Alberta, mające na celu umożliwienie swobodnego rozwoju nauk świeckich, mianowicie, przyswojenie Arystotelesa z jego arabskimi i żydowskimi komentatorami na Zachodzie oraz wprowadzenie rozróżnienia między dziedziną filozofii a teologii. Trzecia część odnosi się do praktyki naukowej Alberta: rozumienia nauki, metody, motywacji oraz przykładów jego praktyk naukowych. Na zakończenie spróbuję pokazać, czego dzisiaj może nas nauczyć postawa Alberta Wielkiego.

Słowa kluczowe: Albert Wielki, nauka a wiara, wiara a rozum, nauka w XIII wieku, autonomia nauk przyrodniczych


Bibliogafia

Bibliografia źródłowa

 

Albertus Magnus, Physica, w: tenże, Opera Omnia, red. A. Borgnet, t. 3, Paryż 1890.

Albertus Magnus, Mineralium, w: tenże, Opera Omnia, red. A. Borgnet, t. 5, Paryż 1890.

Albertus Magnus, In Sententiarum, w: tenże, Opera Omnia, red. A Borgnet, t. 27, Paryż 1894.

Albertus Magnus, De Animalibus, w: tenże, Opera Omnia, red. A. Borgnet, t. 12, Paryż 1891.

Albert Wielki, O jedności intelektu przeciwko Awerroistom paryskim, tłum. A. Rosłan, De Agostini, Warszawa 2003.

Albert Wielki, O piętnastu problemach teologiczno-filozoficznych, tłum. A. Rosłan, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

 

Literatura przedmiotowa

 

Anzulewicz H., Św. Albert Wielki o naturalnym pragnieniu wiedzy, „Przegląd Tomistyczny” 2009, t. 15, s. 33–46.

Ashley B. M., St. Albert and the Nature of Natural Science, w: Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays 1980, red. J. A. Weisheipl, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1980, s. 73–102.

Bacon R., Opus Tertium, c. 9; Opus minus, red. J. S. Brewer, Londyn 1859.

Becanus J., Chronica 1247–1256. Excerpta, w: Hermannus Altahensis und andere Geschichtsquellen Deutschlands im dreizehnten Iahrhundert, red. J. Boehmer, Stuttgart 1845, pp. 432–439.

Bertolacci A., Albert’s Use of Avicenna and Islamic Philosophy, w: A Companion to Albert the Great (Brill's Companion to the Christian Tradition 38), red. I. M. Resnick, Brill, Leiden–Boston 2013, s. 601–611.

Collins D., Albertus, Magnus or Magus? Magic, Natural Philosophy, and Religious Reform in the Late Middle Ages, „Renaissance Quarterly” 2010, nr 63, pp. 1–44.

Copleston F., Historia filozofii, tłum. S. Zalewski, t. 2: Od Augustyna do Szkota, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.

Fischer A., Reflections on Priesthood in the Dominican Order, „New Blackfriars” 2011, Vol. 92, No. 1042, pp. 651–663.

Frank I., Albert Wielki – naukowiec i dominikanin, tłum. I. P. Góra, Wydawnictwo ,,W drodze”, Kraków 1980.

Franklyn J., A Survey of the Occult, Kessinger Publishing, Londyn 2001.

Gui B., Dodatek, w: Stephen of Salanhac, De Quatuor in quibus Deus Praedicatorum Ordinem insignivit, Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum, Rzym 1949.

Heinzmann R., Filozofia średniowieczna, tłum. P. Domański, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 1999.       

Jan Paweł II, Fides et ratio. O relacjach między wiarą a rozumem, TUM, Poznań 1998.

Kibre P., Albertus Magnus on Alchemy, w: Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays 1980, red. J. A. Weisheipl, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1980, s. 187–202.

Kokoć D., Awerroistyczna doktryna podwójnej prawdy. Próba rozdzielania sfer sacrum i profanum na gruncie filozofii przyrody, „Przegląd Religioznawczy” 2012, nr 4 (246), s. 3–12.

Kostecki R., Św. Albert Wielki. Wyznawca, biskup i doktor Kościoła, Wydawnictwo OO. Dominikanów, Lwów 1934.

Kurdziałek M., Dawid z Dinant i jego próba uzgodnienia dwunastowiecznej filozofii przyrody z filozofią Arystotelesa, w: Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem, red. S. Sarek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, s. 211–232.

Kurdziałek M., Wielkość św. Alberta z Lauingen zwanego także Albertem Wielkim, w: Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem, red. M. Kurdziałek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, s. 183–210.

Legendy Dominikańskie, red. J. Czapczyk, tłum. J. Salij, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2002.

Les Évangiles du diable. Le Grand et le Petit Albert, red. C. Seignolle, Robert Laffont Editions, Paris 1999.

Libera de A., Wprowadzenie, w: Awerroes, L'Islam et la raison: Anthologie, tłum. M. Geoffroy, Flammarion 2000, s. 2–8.

Michałowska T., Średniowiecze, PWN, Warszawa 1999.

Paulus de Loe, De vita et scriptis b. Alberti Magni, w: „Analecta Bollandiana” 1900, Société des Bollandistes, nr 19, online: https://archive.org/details/AnalectaBollandiana1900a/page/n273/mode/2up?view=theater, [dostęp: 14.04.21].

Perfetti S., Biblical Exegesis and Aristotelian Naturalism: Albert the Great, Thomas Aquinas, and the animals of the Book of Job, „Aisthesis” 2018, No. 11, pp. 81–96.

Pouchet F. A., Histoire des sciences naturelles au moyen age, ou Albert le Grand et son epoque considcre comme point de depart de I'ecole experimentale, J. B. Baillière Publisher, Paryż 1853.

Rinotas A., Alchemy and Creation in the Work of Albertus Magnus, „Conatus - Journal of Philosophy” 2019, No. 3, pp. 63–74.

Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.

Smoliński P., Albertus Magnus. Zum Gedanken nach 800 jahre: Neue Zugänge, aspekte und perspektien, „Studia Antyczne i Mediewistyczne" 2003, nr 36, s. 235–240.

Steenberghen F., van, Filozofia w wieku XIII, tłum. E. I. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 2000.

Synan E. A., Albertus Magnus and the Sciences, w: Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays 1980, red. J. A. Weisheipl, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1980, s. 1–12.

Szabadváry F., History of analytical chemistry, Taylor & Francis, Abingdon 1992.

Thijssen H., Condemnation of 1277, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E. N. Zalta, on-line: <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/condemnation>, [dostęp: 07.04.2021]

Thorndike L., A History of Magic and Experimental Science during the First Thirteen Centuries of Our Era, Vol. II, Columbia University Press, Nowy Jork 1923.

Trepczyński M., Autonomia filozofii w O Piętnastu Problemach Alberta Wielkiego, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2010, nr 43, s. 119–126.

Trepczyński M., Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, Campidoglio, Warszawa 2013.

Ulryk ze Strasburga OP, Summa de bono, t. 1, Paryż 1930.

Weisheipl J. A., Life and works of st. Albert, w: Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays 1980, red. J. A. Weisheipl, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1980, s. 13–51.

Wolpert L., Much more from the chicken’s egg than breakfast – wonderful model system, „Mechanisms of Development” 2004, No. 121/9, pp. 1015–1017.

Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, wybór, opracowanie i wstęp K. Krauze-Blachowicz, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.

Wyckoff D., Preface, w: Book of Minerals, Clarendon Publisher, Oxford 1967.

Ziemiański S., Wprowadzenie, w: Albert Wielki, O piętnastu problemach teologiczno-filozoficznych, tłum. A. Rosłan, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 5–9.


Artykuły z numeru wiosna/lato 2021 [nr 1(8)/2021]

Elżbieta Mikiciuk OPs

Contemplare et contemplata aliis tradere, czyli duchowość dominikańska

Elżbieta Mikiciuk OPs
Contemplare et contemplata aliis tradere, czyli duchowość dominikańska


Filary duchowości dominikańskiej to: życie wspólne, modlitwa, studium i głoszenie. Wstęp stanowi zwięzłe omówienie charakteru powołania Zakonu Kaznodziejskiego, które wyraża się w dewizie Contemplare et contemplata aliis tradere. Duchowość dominikańska wyrasta ze współczucia i pragnienia zbawienia każdego człowieka, stąd dążenie do poznania prawdy o Bogu i świecie oraz troska o odpowiedzialne głoszenie słowa.

Czytaj więcej...

Piotr Sikora

Nic specjalnego. Mistrz Eckhart i człowiek, który nie ma czasu

Nic specjalnego. Mistrz Eckhart i człowiek, który nie ma czasu

 

Tekst przedstawia współczesne odczytanie Eckhartiańskiej wizji ludzkiego rozpoznania relacji z ostateczną rzeczywistością – w której nie liczy się „nic specjalnego” – żadne wyróżnione odcinki czasu, akty i doświadczenia religijne, lecz holistyczne przeżywanie pełni życia – dziejącego się zawsze teraz (czyli nic specjalnego).

Czytaj więcej...

Tomasz Gałuszka OP

Teologia zachwytu według św. Tomasza z Akwinu

Tomasz Gałuszka OP
Teologia zachwytu według św. Tomasza z Akwinu


Przedmiotem prezentowanego tekstu, będącego fragmentem monografii, jest zagadnienie uroku (powab) i zachwytu w twórczości św. Tomasz z Akwinu. Powab jest sposobem przyciągania obserwatora i zachętą do relacji. Zachwyt zaś jest spontaniczną odpowiedzią człowieka na doświadczenie piękna oraz ukierunkowaniem intelektu i woli ku przedmiotu. Akwinata w swojej późnej twórczości (po 1269 r.) wprowadził kategorię powabu i zachwytu jako wyjaśnienie z jednej strony działania Boga, który pociąga pięknem i z drugiej strony reakcji człowieka, który w wolności odpowiada na odkryte piękno.

Czytaj więcej...

Grzegorz Chrzanowski OP

Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego

Grzegorz Chrzanowski OP
Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego


Celem artykułu jest rekonstrukcja teologii mistycznej o. Joachima Badeniego OP. Teologia mistyczna jest tu rozumiana jako interpretacja doświadczenia mistycznego. Cechą charakterystyczną kaznodziejstwa i pisarstwa Badeniego był styl intuicyjno-obrazowy. Dlatego metoda przyjęta w artykule polega na wydobywaniu z dzieł omawianego autora ważnych tematów lub obrazów, za pomocą których o. Badeni interpretował swoje doświadczenie, rozwijania ich znaczenia i przedstawienia na tle współczesnych analiz doświadczenia religijnego i mistyki w ramach filozofii religii. Pojęcia te to przede wszystkim „urok Boga” i „wiara jako wyjście”. Dodatkowo omówione zostanie zestawienie chrześcijańskiego i buddyjskiego doświadczenia religijnego oraz znaczenie humoru w duchowości dominikanina.

Czytaj więcej...

Hieronim Kaczmarek OP

Troska świeckich o Kościół. Inspiracje i pouczenia św. Katarzyny ze Sieny

Hieronim Kaczmarek OP
Troska świeckich o Kościół. Inspiracje i pouczenia św. Katarzyny ze Sieny


Święta Katarzyna ze Sieny (Caterina Benincasa) jest jedyną świecką osobą, której nadano tytuł doktora Kościoła. Żyła w XIV wieku – był to czas dominacji katolicyzmu w Europie oraz silnych związków między Kościołem rzymskokatolickim i państwami. Zarazem był to czas niewoli awiniońskiej, wielkiej schizmy zachodniej i epidemii dżumy, zwanej czarną śmiercią. W niniejszym artykule przedstawiono życie Katarzyny ze szczególnym uwzględnieniem jej troski o dobro Kościoła. Swoją do niego miłość wyraziła przede wszystkim poprzez modlitwę, działalność charytatywną oraz zabieganie o pojednanie zwaśnionych rodów i miast. Motywację i energię do działania czerpała z głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa. Jej duchowość cechowało umiłowanie prawdy i wolności. Katarzyna zgromadziła wokół siebie grono przyjaciół, którzy po jej śmierci kontynuowali ich wcześniejszą działalność. Teksty dominikańskiej tercjarki zawierają treści dotyczące Kościoła, ale nie można ich traktować jako źródła zmian instytucjonalnych w Kościele. Życie Katarzyny jest cennym przykładem zaangażowania świeckich w odnowę Kościoła. Nie jest to gotowa recepta, ale może być wartościową inspiracją do rozwiązywania współczesnych problemów.

Czytaj więcej...

Michał Mrozek OP

Wzajemne warunkowanie cnót intelektualnych i moralnych w Summie teologii św. Tomasza z Akwinu (Ia-IIae, q. 58, a. 4-5)

Michał Mrozek OP
Wzajemne warunkowanie cnót intelektualnych i moralnych w Summie teologii św. Tomasza z Akwinu (Ia-IIae, q. 58, a. 4-5)
 

Celem artykułu jest przedstawienie wzajemnych relacji między cnotami intelektualnymi i moralnymi w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Do cnót intelektualnych Akwinata zalicza za Arystotelesem mądrość, pojmowanie (łac. intellectus), wiedzę, a ponadto w wymiarze praktycznym roztropność i sztukę (gr. techne), natomiast do cnót moralnych sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. W Summie Teologii Akwinata zastanawia się nad ścisłym rodzajem zależności jednych cnót względem drugich (Ia-IIae, q. 58, a. 4-5). Najpierw św. Tomasz opisuje ścisłą zależność cnót moralnych od roztropności i cnoty pojmowania (q. 58, a. 4). Cnoty moralne mogą natomiast funkcjonować niezależnie od pozostałych cnót intelektualnych. W kolejnym artykule (q. 58, a. 5) Akwinata wykazuje dlaczego cnota roztropności zależy od cnót moralnych. Roztropność potrzebuje do właściwego działania nie tylko wiedzy, ale także cnót moralnych, ponieważ stoją one na straży zasad szczegółowych dotyczących konkretnego działania. Brak panowania nad emocjami może zaburzać procesy poznawcze w konkretnej sytuacji. Pozostałe cnoty intelektualne są niezależne od cnót moralnych. Analizy Tomasza pokazują niezależność wiedzy czy technologii i moralności, a jednocześnie dwustronną zależność roztropności i cnót moralnych. Kluczowym elementem zachowania roztropności tak na poziomie indywidualnym jak społecznym jest moralna dojrzałość. Rozwiązania wypracowane przez ekspertów w domenie poszczególnych dziedzin wiedzy czy naukowych procedur nie są wystarczające do całościowej oceny tego, co roztropne.

Czytaj więcej...

Piotr Frey OP

Jedyny uczony z przydomkiem „Wielki”. Albert Wielki a relacje między wiarą i nauką

Piotr Frey OP
Jedyny uczony z przydomkiem „Wielki”. Albert Wielki a relacje między wiarą i nauką


Tematem artykułu jest myśl Alberta Wielkiego, jednej z najważniejszych postaci historii filozofii w kwestii relacji między wiarą a rozumem. Pierwsza część pracy poświęcona została jego biografii i pośmiertnej legendzie o jego wielkości. W drugiej części przedstawiono filozoficzne wysiłki Alberta, mające na celu umożliwienie swobodnego rozwoju nauk świeckich, mianowicie, przyswojenie Arystotelesa z jego arabskimi i żydowskimi komentatorami na Zachodzie oraz wprowadzenie rozróżnienia między dziedziną filozofii a teologii. Trzecia część odnosi się do praktyki naukowej Alberta: rozumienia nauki, metody, motywacji oraz przykładów jego praktyk naukowych. Na zakończenie spróbuję pokazać, czego dzisiaj może nas nauczyć postawa Alberta Wielkiego.

Czytaj więcej...

Paweł Horodecki

Próba szkicu ,,filozofii przypadku” Michała Hellera

Paweł Horodecki
Próba szkicu ,,filozofii przypadku” Michała Hellera

W niniejszym omówieniu prezentujemy wybrane wątki Filozofii przypadku Michała Hellera. Szczególnie interesują nas ewolucja historyczna pojęcia przypadku oraz perspektywa fizyczna, w której przypadek – jakkolwiek byśmy go nie rozumieli – jest częścią struktury praw rządzących Naturą.

Czytaj więcej...

Bibliografia prac profesora Michała Hellera (wybór)

opracowała Maria Urbańska-Bożek

Bibliografia prac profesora Michała Hellera (wybór)

opracowała Maria Urbańska-Bożek

Czytaj więcej...

Jerzy Prokopiuk

Słabość i moc myślenia (część 2)

Jerzy Prokopiuk
Słabość i moc myślenia (część 2)

Czytaj więcej...

Walentina Dianova

Kwestia polska w ujęciu intelektualistów rosyjskich XIX i początku XX wieku

Walentina Dianova
Kwestia polska w ujęciu intelektualistów rosyjskich XIX i początku XX wieku

Czytaj więcej...

Michał Wróblewski

Zwięzła podróż do źródeł „gruntu”

[recenzja: Bernard McGinn, Mistyczna myśl Mistrza Eckharta: człowieka, przed którym Bóg niczego nie skrył, tłum. Sebastian Szymański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009]

Michał Wróblewski
Zwięzła podróż do źródeł „gruntu”

recenzja: Bernard McGinn, Mistyczna myśl Mistrza Eckharta: człowieka, przed którym Bóg niczego nie skrył, tłum. Sebastian Szymański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

„Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…”, czyli o życiu „nad płaską kałużą”

[recenzja: Jacek Breczko, W poszukiwaniu lewego brzegu (szkice z filozofii polskiej XX wieku)]

Maria Urbańska-Bożek
„Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…”, czyli o życiu „nad płaską kałużą”

recenzja: Jacek Breczko, W poszukiwaniu lewego brzegu (szkice z filozofii polskiej XX wieku)

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

III Sympozjum Metodologiczno-Problemowe pod tytułem Badania naukowe w epoce postprawdy

Małgorzata Obrycka
III Sympozjum Metodologiczno-Problemowe pod tytułem Badania naukowe w epoce postprawdy

Czytaj więcej...