Muzyka a protestantyzm

Grzegorz Dymon

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

numer: 1, rok: 2017

https://doi.org/

 

pdf

 

Music and Protestantism

Abstract

Various religious locations have directly influenced the expansion of musical inspiration. Mainly due to the worldview perceived through the prism of faith and the teaching of the Church.
The composers from Gdansk, so unpopular but incredibly valuable in terms of having created the history of over a thousand-year-old city, have taken advantage of everyday life and have transferred their vision of the spiritual sphere of a human being’s lives to the art they have been creating. Music, the most beautiful of the arts, has been closely related to this spiritual sphere and has been thus perceived as a gift from God and thus should render the glory of God. The Reformation of the Church has resulted in divergent directions of artistic visions and has thus directly influenced the variety of created compositions. Thus Martin Luther's recommendations have given the opportunity for the dynamic musical development as well as have greatly accelerated it, and so thanks to the rivalry of musicians and the support of the city counsellors, music has thrived significantly.
The increasing influence of the modernism, of the Western culture, the intensification of the instrumentalism and the multi-faceted nature of works have consolidated the local musical trends and have thus enabled a certain unification of the art as far as both the secular and religious aspects are concerned.
Certainly, if it hadn’t been for the Reformation, the music would not have achieved such perfection.

 

Key words: Protestant music, Protestant churches in Gdansk, Reformation, Protestant chant, Gregorian chant, Martin Luter, Pomeranian region, protestant musical development, carillon


Muzyka a Protestantyzm

Abstrakt

Różnorodne wyznaniowo lokalizacje bezpośrednio wpływają na ekspansje muzycznych inspiracji, głównie za sprawą światopoglądu postrzeganego przez pryzmat wiary i nauki Kościoła.
Kompozytorzy z Gdańska, tak mało popularni aczkolwiek wartościowi w aspekcie kreowania historii ponad tysiącletniego miasta, czerpali garściami z codzienności i przenosili swoje wyobrażenie o duchowej sferze człowieka do kreowanej przez siebie sztuki. Muzyka była ściśle związana ze sferą duchową, a tym samym postrzegana była jako dar od Boga i dlatego powinna oddawać Bogu cześć. Reformacja Kościoła poskutkowała rozbieżnymi ukierunkowaniami artystycznych wizji, a przez to bezpośrednio wpłynęła na różnorodność powstających dzieł. Tym samym zalecenia Marcina Lutra znacząco przyśpieszyły i dały możliwość do dynamicznego rozwoju muzycznego, a dzięki rywalizacji muzyków i przychylności rajców, znacząco się rozwijała.
Postepujący modernizm, wpływ kultury zachodniej, intensyfikacja instrumentalistyki i wielopłaszczyznowość dzieł skonsolidowała lokalne nurty muzyczne, a tym samym umożliwiła pewne ujednolicenie sztuki w aspekcie zarówno świeckim, jak i religijnym.
Z pewnością, gdyby nie reformacja, muzyka nie osiągnęłaby tak wysokiej perfekcji.

 

Słowa kluczowe: muzyka protestancka, kościoły ewangelickie w Gdańsku, reformacja, chorał protestancki, chorał gregoriański, Marcin Luter, Pomorze, rozwój muzyki protestanckiej, carillon


Bibliografia

Adamska-Osada, A. Teologiczna myśl o muzyce, „Perspektiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2006, nr 1 (08). ,uzyka a protestantyzmnosiła negtywnej płaszczyzny do samej liturgiiu posiada zrozumiałą warstwę tekstu i nie będzie wnosiła neg

Banaszak, M., Historia Kościoła Katolickiego,  t. 3, Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1989.

Bömelburg, H. J., Gdańsk miastem wielokulturowym?, w: Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, red. M. Dymnicka, Z. Opacki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Fifield, Ch., The German Symphony between Beethoven and Brahms: The Fall and Rise of a Genre, Routledge, Oxford 2015.

Cynarski, C., Zygmunt August, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004.

Gudel, J. Uposażenie członków kapeli kościoła Mariackiego w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku. Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś, w: Kultura muzyczna północnych ziem Polski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 1988.

Heinemann, M., Siewert, Kniewel, Klügling. Zu Danziger Choralbüchern des frühen 19. Jahrhunderts, Organy i muzyka organowa, „Prace Specjalne” 1997, nr 54.

Januszajtis, A., Muzyka gdańskich dzwonów, „Kultura muzyczna północnych ziem Polski”, nr 3, red. J. Krassowski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 1988.

Justyńska, I., Justyński, J., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Kaczor, D., Johann EphraimEggert: Choral-Liederzudem Glockenspiel der Altstädtschen Ober-Pfarr-Kirche zu St. Catharinen ausgesetzt mit Variationes Danzig 1784, „Carillon i carilloniści kościoła św. Katarzyny w Gdańsku w latach 1738–1803”, edycja, wstęp i komentarze D. Popinigis, D. Kaczor, Gdańsk 2006.

Karpowicz-Zbińkowska, A. Chorał – tchnienie wieczności, „Christianitas”  2007, nr 36.

Karpowicz-Zbińkowska, A., Krótki kurs historii muzyki (28): Palestrina i szkoła rzymska, „Christianitas”: http://christianitas.org/news/kurs-historii-muzyki-28-palestrina-i-szkola-rzymska/.

Karpowicz-Zbińkowska, A. Luterański chorał w katolickiej liturgii, „Christianitas” 2007 nr 31/32.

Kessler, F., Die Orgelbewegungzwischen den beiden Weltkriegen und ihre auswirkung in Danzig, [w:] „Prace Specjalne” 1994 nr 54.

Małłek, J., Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Melanchton, F., Wyznanie augsburskie. Tezy ks. Marcina Lutra, Augustana, Bielsko-Biała 1999.

Perucki, R., Kościoły, parafie ewangelickie, kantorzy i ich dzieła oraz organmistrzowie związani z kościołem protestanckim do 1945 roku, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2012, vol. VI.

Popinigis, D. Szlagowska, D., Musicalia Gedanenses: rękopisy muzyczne z XVI i XVII w. w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 1990.

Popinigis, D., Woźniak, J., Długońska, B., Szlagowska, D., Music Collections from Gdańsk, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 2007, 2008, 2011 – kompletne katalogi.

Skrodzka, B., Twórczość kantatowa Benjamina Gottholda Siewerta, [w:] Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś. Kultura muzyczna północnych ziem Polski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 1988.

Szlagowska, D., Skarby muzyki dawnego Gdańska. Musiksätze des alten Danzigs [Cappelli Gedanensis – dod. do płyty CD],  Gdańsk 2008.

Tazbir, J., Państwo bez stosów, Iskry, Warszawa1967.

Wnuk, K., Bazylika Mariacka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Konkatedra w Gdańsku Śródmieściu, w: Kościoły Archidiecezji Gdańskiej. Nasze dziedzictwo, t. 1, Bydgoszcz 2007.

Wnuk K., (red.), Kościół rektorski ojców karmelitów pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdańsku, w: Kościoły Archidiecezji Gdańskiej. Nasze dziedzictwo,  t. 1, Bydgoszcz 2007.


Artykuły z numeru jesień/zima 2017 [nr 1(1)/2017]

Maria Urbańska-Bożek

Ecclesia semper re-formanda (wstęp)

Maria Urbańska-Bożek
Ecclesia semper re-formanda (wstęp)


Czytaj więcej...

Karol Toeplitz

Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Soren Kierkegaard

Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Soren Kierkegaard

 

Według Sorena Kierkegaarda rozwój chrześcijaństwa to historia odchodzenia od niego, a przynajmniej łagodzenia kryteriów przynależności do niego. Duńczyk proponuje dwa modele wiary trans-konfesyjnej: (1) Uznanie ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, jego śmierci i zmartwychwstania i nic więcej. (2) Uznanie wiary za tę, która została zdefiniowana powyżej w punkcie pierwszym i dodatkowo na tej podstawie wybór Biblii, co jest możliwe jako akt wtórny związany z wiarą, ale nie jako jej punkt wyjścia. Co więcej, wszystkie interpretacje wiary pozakonfesjonalnej powinny być subiektywnie rozpatrywane przez jedną osobę. Kierkegaard wspomina tu o elementach mistycznych. Wszystkie relacje religijne powinny mieć charakter osobowy. Jeśli chodzi o kwestie wiary i rozumu, to stanowisko Paulinizmu – albo/albo – jest wiążące. Kierkegaard żąda, aby istniejące Kościoły uznawały się za reprezentujące złagodzone formy chrześcijaństwa; w przeciwnym razie muszą zostać poddane krytyce. Idealne są dla niego pierwsze dwa wieki istnienia chrześcijaństwa, a modelem osobowym jest „świadek prawdy”, którego szczegółowo opisuje. Nasilające się zjawisko wiary pozakonfesjonalnej ma swoje korzenie w przemianach cywilizacyjnych (sekularyzacja) oraz w intensywnym ujawnianiu się w historii chrześcijaństwa praktyk niezgodnych z tłem biblijnym.

Czytaj więcej...

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Dietrich Bonhoeffer – wyzwolony teolog wyzwolenia

Jan Andrzej Kłoczowski OP
Dietrich Bonhoeffer – wyzwolony teolog wyzwolenia


Przypadek Dietricha Bonhoeffera jest szczególny z tego powodu, że nie sposób pominąć lub przynajmniej nie wspomnieć o jego życiu, z tej prostej przyczyny, że stanowi ono ważny komentarz do jego poglądów, dlatego pierwszy rozdział artykułu został poświęcony w całości jego biografii. Dietrich Bonhoeffer przyszedł na świat w starej mieszczańsko-arystokratycznej rodzinie dnia 4 lutego 1906 r. w Breslau (Wrocławiu). Został stracony w obozie koncentracyjnym w bawarskim Flossenburgu 9 kwietnia 1945 r. W historii zapisał się jako luterański pastor, teolog, działacz ekumeniczny i antyhitlerowski. Był on twórcą koncepcji „świeckiego chrześcijaństwa”, które miałoby zagościć w bez-religijnym świecie, czyli takim, z którego Bóg z własnej woli odszedł, a opuszczając go niczego tak nie pragnął dla człowieka jak jego dojrzałości, dorośnięcia do samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego życia tu i teraz. Ludzie muszą nauczyć się żyć w świecie etsi Deus non daretur (jak gdyby Boga nie było), choć nadal pod Jego wzrokiem.

Czytaj więcej...

Jacek Aleksander Prokopski

Wsłuchiwać się w świat współczesny. Rzecz o Paulu Tillichu

Jacek Aleksander Prokopski
Wsłuchiwać się w świat współczesny. Rzecz o Paulu Tillichu


Tekst tego artykułu łączy różne obszary argumentacji Tillicha odnoszące się do interpretacji współczesnego świata. Z jednej strony odwołuje się on do historii i cywilizacji, z drugiej wplata wątki z dziedziny filozofii i etyki, by płynnie przejść do paradygmatu teologicznego. Tekst artykułu umieszcza myśli Tillicha w kontekście kulturowo-cywilizacyjnym zarówno ostatniego stulecia, jak i naszych czasów. Ukazuje zatem uniwersalność myśli Paula Tillicha, opartą na interakcji z innymi sferami wiedzy, zwłaszcza z istniejącą rzeczywistością. Tekst pokazuje, jak Niemiec-Amerykanin buduje swój „system” jako ten, który nie utracił relacji ze światem, ale działa w nim zgodnie z kulturą, polityką, a przede wszystkim bezpośrednim istnieniem. Tillich przedstawiany jest jako jeden z największych teologów protestanckich naszych czasów, a także jeden z największych chrześcijańskich filozofów egzystencjalnych, który dokonał syntezy wiary chrześcijańskiej w kontekście najbardziej reprezentatywnych nurtów filozoficznych epoki.

Czytaj więcej...

Andrzej Woziński

Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich Europejski kontekst

Andrzej Woziński
Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich Europejski kontekst


W dziełach sztuki powstałych w okresie przedreformacyjnym niektórzy historycy sztuki odnajdują pewne symptomy kryzysu religijnego. W pierwszej części artykułu omówiono tę kwestię: krytykę cudownych obrazów oraz niektórych innych rodzajów obrazów i ich tematyki; zwraca uwagę na fenomen rzeźby monochromatycznej, uważanej przez niektórych badaczy – nie do końca słusznych w opinii autora niniejszego opracowania – za wyraz reformy sztuki sakralnej; bada niektóre przypadki retrospektywy w sztuce; wskazuje, że fundamenty wielkich retabulów u schyłku średniowiecza mogą w niektórych przypadkach wyrażać obronę dotychczasowego stanowiska Kościoła. W dalszej części artykułu omówiono konsekwencje, jakie dla sztuki europejskiej miało ogłoszenie przez Lutra 95 tez. Z jednej strony – wbrew intencjom Lutra – reformacja przyniosła w mniejszym lub większym stopniu usunięcie lub zniszczenie średniowiecznych wyobrażeń, z drugiej zaś otworzyła sztukę na nowe zadania, ale w niektórych przypadkach poważnie ją zminimalizowała rola, jaką ona pełniła, w Kościele. Kolejna część ukazuje sytuację w Gdańsku, gdzie w okresie przedreformacyjnym lub na początku tego okresu fenomen sztuki był podobny do tego, co można było zobaczyć w innych jego regionach, jak rzeźba monochromatyczna, tendencja retrospektywna, pojawienie się wspaniałych retabulów, m.in. np. tej znajdującej się na ołtarzu głównym, który można zlokalizować w kościele Matki Bożej. Dokładny zakres gdańskiego ikonoklazmu jest trudny do oszacowania. Niewiele jest źródeł archiwalnych, które wspominają o zniszczeniu wielu obrazów sakralnych, ponadto zachowało się wiele elementów średniowiecznego wystroju kościoła Mariackiego, co może wskazywać, że ikonoklazm nie był poważnym problemem w Gdańsku. Jeśli jednak wziąć pod uwagę pozostałe kościoły w Gdańsku, to średniowieczny wystrój zaginął niemal całkowicie, co może sugerować, że przypadków ikonoklazmu było więcej, niż wskazują źródła pisane. Być może kilka zachowanych w Gdańsku, zniszczonych wizerunków świadczy o przypadkach ikonoklazmu w mieście w okresie reformacji. Ostatnia część artykułu skupia się na Dworze Artusa, gdzie po raz pierwszy w okresie nowożytnym można było znaleźć tematykę protestancką pod względem formy i treści.

Czytaj więcej...

Grzegorz Dymon

Muzyka a protestantyzm

Grzegorz Dymon
Muzyka a protestantyzm
 

Różnorodne wyznaniowo lokalizacje bezpośrednio wpływają na ekspansje muzycznych inspiracji, głównie za sprawą światopoglądu postrzeganego przez pryzmat wiary i nauki Kościoła. Kompozytorzy z Gdańska, tak mało popularni aczkolwiek wartościowi w aspekcie kreowania historii ponad tysiącletniego miasta, czerpali garściami z codzienności i przenosili swoje wyobrażenie o duchowej sferze człowieka do kreowanej przez siebie sztuki. Muzyka była ściśle związana ze sferą duchową, a tym samym postrzegana była jako dar od Boga i dlatego powinna oddawać Bogu cześć. Reformacja Kościoła poskutkowała rozbieżnymi ukierunkowaniami artystycznych wizji, a przez to bezpośrednio wpłynęła na różnorodność powstających dzieł. Tym samym zalecenia Marcina Lutra znacząco przyśpieszyły i dały możliwość do dynamicznego rozwoju muzycznego, a dzięki rywalizacji muzyków i przychylności rajców, znacząco się rozwijała. Postepujący modernizm, wpływ kultury zachodniej, intensyfikacja instrumentalistyki i wielopłaszczyznowość dzieł skonsolidowała lokalne nurty muzyczne, a tym samym umożliwiła pewne ujednolicenie sztuki w aspekcie zarówno świeckim, jak i religijnym. Z pewnością, gdyby nie reformacja, muzyka nie osiągnęłaby tak wysokiej perfekcji.

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Karol Toeplitz – „pobratymiec z konfraterii miłośników obłędu i maniactwa”

Maria Urbańska-Bożek
Karol Toeplitz – „pobratymiec z konfraterii miłośników obłędu i maniactwa”


Profesor Karol Toeplitz urodził się 20 marca 1936 roku w Sopocie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim w 1957 roku. Rozprawę doktorską, Wiara i wybór moralny u S. Kierkegaarda napisaną pod kierunkiem prof. Leszka Kołakowskiego, Toeplitz broni w 1967 roku. Rozprawa ta stała się później podstawą do opracowania i wydania pierwszej polskiej monografii myśli filozoficzno-teologicznej S. Kierkegaarda, uzupełnionej o przekłady wybranych fragmentów z pism oryginalnych. Ten prekursorski tekst przyczynił się do wzrostu zainteresowania myślą duńskiego filozofa. Kontynuując karierę naukową i zdobywając kolejne stopnie naukowe, prof. Karol Toeplitz był m.in. wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wygłaszał także gościnne wykłady w kilku krajach Europy, m.in. w Danii. Kierował procesem przygotowania i ukończenia pięciu prac doktorskich oraz był recenzentem dwóch doktoratów honoris causa: pierwszy zaowocował przyznaniem tego tytułu na Uniwersytecie Gdańskim jego dotychczasowemu promotorowi, Leszkowi Kołakowskiemu, drugi honorowym doktoratem przyznanym J. E. Patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Profesor Karol Toeplitz napisał łącznie 13 książek. Tworzą one całość tekstów o różnych formach: niektóre z nich są tłumaczeniami kluczowych dzieł autorstwa Kierkegaarda. Przetłumaczone teksty to m.in.: drugi tom Albo/albo (Enten-Eller), Nienaukowe zamykające posts criptum do „Okruchów filozoficznych” (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de Philosophiske Smuler), Okruchy filozoficzne (Philosophiske Smuler), zbiór artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Chwila” (“Oieblikket”) oraz szeroka gama innych fragmentów pism Kierkegaarda pt. Pisma mniejsze, w którym to wyborze znajduje się esej Johannes Climacus albo „De omnibus dubitandum est”, oraz O różnicy między geniuszem a apostołem (Om Forskjellen Mellem et Genie og en Apostel). Profesor Karol Toeplitz opublikował również 130 artykułów naukowych w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Jest autorem około 250 artykułów popularnonaukowych, tekstów literackich i publicystycznych. Przez dwie dekady był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Należał do doradczej rady redakcyjnej anglojęzycznego czasopisma naukowego „Dialogue and Universalism”. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za pracę naukową i tłumacza. W 1988 otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki. Przekłady Okruchów filozoficznych. Chwili zostały nagrodzone w 1988 roku.

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Bibliografia prof. Karola Toeplitza do 2017 roku

Maria Urbańska-Bożek
Bibliografia prof. Karola Toeplitza do 2017 roku

opracowała Maria Urbańska-Bożek

Czytaj więcej...

Antyczna teraźniejszość

Karol Toeplitz

Antyczna teraźniejszość

Karol Toeplitz

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi

Maria Urbańska-Bożek
Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi

Czytaj więcej...