Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich Europejski kontekst

Andrzej Woziński ID

Uniwersytet Gdański

numer: 1, rok: 2017

https://doi.org/

 

pdf

 

The Consequences of the Protestant Reformation in the Early Modern Art in Gdansk and their European Context

Abstract

In the works of art created in the pre-Reformation period some art-historians find certain symptoms of a religious crisis. The first part of the paper discusses this issue: the critique of the miraculous images and of some other types of images and their subjects; it pays attention to the phenomenon of the monochrome sculpture, considered by some scholars – who are not quite right in the opinion of the author of this paper – to be an expression of the sacral art reform; it examines certain cases of a retrospective in art; it indicates that the foundation of the great retables at the end of the Middle Ages might in some cases express the defense of the Church’s existing position.
The next part of the paper discusses the consequences that the proclamation of Luther’s the 95theses had for the European art. On the one hand – contrary to Luther’s intentions – the Reformation brought about, to a greater or lesser extent, a removal or destruction of the medieval images, and on the other hand it opened art for new tasks but in some cases it seriously minimised its role in the Church.
The subsequent part shows the situation in Gdansk, where in the pre-Reformation period or during the early part of that time, the phenomenon of art was similar to what could be seen in its other regions, like the monochrome sculpture, the retrospective tendency, the appearing of splendid retables, e. g., the one situated on the high altar that can be localised in Our Lady’s Church. An accurate scope of the iconoclasm in Gdansk is difficult to estimate. There are very few archival sources that mention the destruction of many sacral images, furthermore, a lot of elements of the Medieval decor of Our Lady’s Church are preserved, which could indicate that the iconoclasm was not a serious problem in Gdansk. However, as far as the other churches in Gdansk are considered, the Medieval decor have been lost nearly completely, which might suggest that the cases of the iconoclasm were more numerous than the written sources indicate. Perhaps, a few of the damaged images preserved in Gdansk testify to the cases of the iconoclasm in the city during the Reformation period.
The final part of the paper focuses on the Artus Court, where for the first time in the modern period the protestant subjects as regards their forms and contents, could be found.

 

 Key words: Gdansk, Reformation, art, iconoclasm, Middle Ages, Early Modern, Marcin Luter


Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich europejski kontekst

Abstrakt

W dziełach sztuki powstałych w okresie przedreformacyjnym niektórzy historycy sztuki odnajdują pewne symptomy kryzysu religijnego. W pierwszej części artykułu omówiono tę kwestię: krytykę cudownych obrazów oraz niektórych innych rodzajów obrazów i ich tematyki; zwraca uwagę na fenomen rzeźby monochromatycznej, uważanej przez niektórych badaczy – nie do końca słusznych w opinii autora niniejszego opracowania – za wyraz reformy sztuki sakralnej; bada niektóre przypadki retrospektywy w sztuce; wskazuje, że fundamenty wielkich retabulów u schyłku średniowiecza mogą w niektórych przypadkach wyrażać obronę dotychczasowego stanowiska Kościoła.
W dalszej części artykułu omówiono konsekwencje, jakie dla sztuki europejskiej miało ogłoszenie przez Lutra 95 tez. Z jednej strony – wbrew intencjom Lutra – reformacja przyniosła w mniejszym lub większym stopniu usunięcie lub zniszczenie średniowiecznych wyobrażeń, z drugiej zaś otworzyła sztukę na nowe zadania, ale w niektórych przypadkach poważnie ją zminimalizowała rola, jaką ona pełniła, w Kościele.
Kolejna część ukazuje sytuację w Gdańsku, gdzie w okresie przedreformacyjnym lub na początku tego okresu fenomen sztuki był podobny do tego, co można było zobaczyć w innych jego regionach, jak rzeźba monochromatyczna, tendencja retrospektywna, pojawienie się wspaniałych retabulów, m.in. np. tej znajdującej się na ołtarzu głównym, który można zlokalizować w kościele Matki Bożej. Dokładny zakres gdańskiego ikonoklazmu jest trudny do oszacowania. Niewiele jest źródeł archiwalnych, które wspominają o zniszczeniu wielu obrazów sakralnych, ponadto zachowało się wiele elementów średniowiecznego wystroju kościoła Mariackiego, co może wskazywać, że ikonoklazm nie był poważnym problemem w Gdańsku. Jeśli jednak wziąć pod uwagę pozostałe kościoły w Gdańsku, to średniowieczny wystrój zaginął niemal całkowicie, co może sugerować, że przypadków ikonoklazmu było więcej, niż wskazują źródła pisane. Być może kilka zachowanych w Gdańsku, zniszczonych wizerunków świadczy o przypadkach ikonoklazmu w mieście w okresie reformacji.
Ostatnia część artykułu skupia się na Dworze Artusa, gdzie po raz pierwszy w okresie nowożytnym można było znaleźć tematykę protestancką pod względem formy i treści.

 

Słowa kluczowe: Gdańsk, Reformacja, sztuka, ikonoklazm, średniowiecze, wczesna nowożytność, Marcin Luter


Bibliografia

Beck, H., Bredekam, H., Bilderkult und Bildersturm, w: Kunst. Die Geschichte ihrer Funktionen, hrsg. v. Werner Busch und Peter Schmoock, Weinheim, Berlin 1987, s. 80–106.

Bothe, R., Kirche, Kunst und Kanzel. Luter und die Folgen der Reformation, Kӧln, Weimar, Wien 2017.

Camille, M., The Gothic Idol. Ideology and Image-making in Medieval Art, Cambridge 1989.

Christin, O., France et Pays-Bas – Le secondo iconoclasme, w: Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001, s. 57–66.

Christoph Beyers des ältern Dantziger Chronik, w: Scriptores rerum prussiacarum, Bd. 5, Hrsg. v. Th. Hirsch, M. Töppen und E. Strehlke, Leipzig 1889.

Cieślak, K., Czy reformacja stanowiła zagrożenie dla gdańskiej sztuki kościelnej, w: Sztuka około 1500. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997.

Decker, B., Das Ende des mittelalterlichen Kultbildes und die Plastik Hans Leinbergers, Bamberg 1985.

Freedberg, D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tłum. E. Klekot, Kraków 2005.

Harms, W., Schilling, M., Das illustrierte Flugblatt der frühen Neuzeit. Tradition – Wirkung – Kontexte, Stuttgart 2008.

Hess, D., Triptychon mit einer Kopie des römischen Gnadenbildes von S. Maria del Popolo, [w:] Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter. Ausstellungskatalog des Germanischen Nationalmuseums, 31. Mai bis 8. Oktober 2000, Hrsg. von Ulrich Großmann, Nürnberg 2000, Kat. 50.

Illustrierte Flugblӓtter aus den Jahrhunderten der Reformation und der Glaubenskӓmpfe. Hrsg. v. Wolfgang Harms, Bearb. v. Beate Rattay, 24. Jul ibis 31. Oktober 1983, Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburger Landesstiftung, Coburg 1983.

Jezler, P., L’iconoclasme à Zurich 1523-1530, w: Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001, s. 75–83.

Kahsnitz, R., Die Großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol, München 2005.

Kamrowski, J., Dewocyjna Figurka „Madonny z Dzieciątkiem”, pocz. XVI w., w: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca – 12 września 2010, red. B. Pospieszna, t. 1, Malbork 2010.

Litz, G., Nuremberg et l’absencje d’iconoclasme, w: Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001.

Luter und die Folgen für die Kunst. Hrsg. von Werner Hofmann, Hamburger Kunsthalle, 11. November 1983 – 8. Januar 1984, München 1983.

Michalski, S., L’expansion initial de l’iconoclasme protestant 1521–1537, w: Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001.

Michalski, S., Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.

Muller, F., L’iconoclasme à Strasburg 1524-1530, w: Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001.

Müller, T., Frühe Beispiele der Retrospektive in der deutschen Plastik, “Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte”, 1961, H. 1, s. 3–25.

Noble, B., Lucas Cranach the Elder. Art and Devotion of the German Reformation, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth 2009.

Noworyta-Kuklińska, B., Praedicatio tabularis. Obrazowe kazanie o tryumfie Maryi Eklezji na retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Gdańsku, Lublin 2006.

Noworyta-Kuklińska, B., Triumphus Mariae Ecclesiae: retabulum ołtarza głównego kościoła Najświętszej Panny Maryi w Gdańsku, Lublin 2003.

Oellermann, E., Die Oberflächengestalt der Schnitzwerke Riemenschneiders einst und heute, oder der unvollendete Creglinger Altar, w: Nicht die Bibliothek, sondern das Auge. Westeuropäische Skulptur und Malerei an der Wende zur Neuzeit. Beiträge zu E. von Hartmut Krohm. Hrsg. von der Skulpturensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin und T. Kunz, Petersberg 2008.

Pabiś-Gagis, J., Woziński, A., Późnogotycki krucyfiks w kościele św. Trójcy w Gdańsku. Konserwacja, forma, styl, pochodzenie, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 7/8, s. 13–44.

Ringbom, S., Devotional images and imaginative devotion: Notes on the Place of Art in Late Medieval Private Piety, “Gazette des Beaux-Arts”, No. 73,  Mars 1969, s. 159–170.

Rosenfeld, J., Die nichtpolychromierte Retabelskulptur als bildreformatorisches Phänomen im ausgehenden Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit, Ammersbek bei Hamburg 1990.

Schnitzler, M., Wittenberg 1522 – La Réforme à la croisée des chemins, w: Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001.

Schulze-Senger, Ch., Die spätgotische Altarausstattung der St. Nicolaikirche in Kalkar – Aspekte einer Entwicklung zur monochromen Fassung der Sätgotik am Niederrhein, w: Flügelaltäre des späten Mittelalters, Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Skulpturensammlung, Hrsg. von H. Krohm, E. Oellermann, Berlin 1992.

Sladaczek, F.-J., Entre destruction et conservation, l’iconoclasme de la Réforme bernoise (1528), w:  Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001, s. 97–103.

Szmydka, R., Retables anversois en Pologne. Contribution à l'étude des rapports artistiques entre les anciens Pays-Bas Méridionaux et la région de Gdańsk au début du XVIe siècle, Brussel 1986.

Weilandt, G., Transferkultur – Danzig im Spätmittelalter, w: Original – Kopie – Zitat. Kunstwerke des Mittelalters und der Frühen Neuzeit: Wege der Aneignung – Formen der Überlieferung. Hrsg. von W. Augustyn und U. Söding (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, Bd. 26), Passau 2010.

Wirth, J., Jean Gerson condamne les Vierges ouvrantes, w: Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale. Catalogue de l’exposition Musée d’histoire de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg. Sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler, J. Wirth en collaboration avec G. Keck, Ch. von Burg, S. Marti, Zurich 2001.

Woziński, A., Michał z Augsburga, Mistrz Paweł i epilog gotyckiej rzeźby gdańskiej, „Rocznik Historii Sztuki” XXVII, 2002.

Woziński, A., Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego w kościele Mariackim w Gdańsku. Geneza i znaczenie, w: Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom – regres - innowacja - tradycja. Studia z historii sztuki, pod red. R. Eysymontta i R. Kaczmarka, Warszawa 2014, s. 253–267.

Woziński, A., O nietypowych cechach nastawy ołtarzowej Michała z Augsburga w kościele Mariackim w Gdańsku, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” 2013, t. 12, s. 24–43.

Woziński, A., Późnogotycka rzeźba monochromatyczna w Prusach, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, t. 11.

Woziński, A., Retrospective Tendencies in the Sculpture of Prussia as Memorial Form at the End of the Middle Ages, w: Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Studien zur Kunstgeschichte Kurlands (Homburger Gespräch 2007, Heft 24), Hrsg. von Lars Olof Larsson, Kiel 2008, s. 27–52.

Woziński, A., W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450–1550 (Gedania Artistica, red. M. Omilanowska, J. Friedrich), Gdańsk 2011.


 

Artykuły z numeru jesień/zima 2017 [nr 1(1)/2017]

Maria Urbańska-Bożek

Ecclesia semper re-formanda (wstęp)

Maria Urbańska-Bożek
Ecclesia semper re-formanda (wstęp)


Czytaj więcej...

Karol Toeplitz

Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Soren Kierkegaard

Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne i Soren Kierkegaard

 

Według Sorena Kierkegaarda rozwój chrześcijaństwa to historia odchodzenia od niego, a przynajmniej łagodzenia kryteriów przynależności do niego. Duńczyk proponuje dwa modele wiary trans-konfesyjnej: (1) Uznanie ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, jego śmierci i zmartwychwstania i nic więcej. (2) Uznanie wiary za tę, która została zdefiniowana powyżej w punkcie pierwszym i dodatkowo na tej podstawie wybór Biblii, co jest możliwe jako akt wtórny związany z wiarą, ale nie jako jej punkt wyjścia. Co więcej, wszystkie interpretacje wiary pozakonfesjonalnej powinny być subiektywnie rozpatrywane przez jedną osobę. Kierkegaard wspomina tu o elementach mistycznych. Wszystkie relacje religijne powinny mieć charakter osobowy. Jeśli chodzi o kwestie wiary i rozumu, to stanowisko Paulinizmu – albo/albo – jest wiążące. Kierkegaard żąda, aby istniejące Kościoły uznawały się za reprezentujące złagodzone formy chrześcijaństwa; w przeciwnym razie muszą zostać poddane krytyce. Idealne są dla niego pierwsze dwa wieki istnienia chrześcijaństwa, a modelem osobowym jest „świadek prawdy”, którego szczegółowo opisuje. Nasilające się zjawisko wiary pozakonfesjonalnej ma swoje korzenie w przemianach cywilizacyjnych (sekularyzacja) oraz w intensywnym ujawnianiu się w historii chrześcijaństwa praktyk niezgodnych z tłem biblijnym.

Czytaj więcej...

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Dietrich Bonhoeffer – wyzwolony teolog wyzwolenia

Jan Andrzej Kłoczowski OP
Dietrich Bonhoeffer – wyzwolony teolog wyzwolenia


Przypadek Dietricha Bonhoeffera jest szczególny z tego powodu, że nie sposób pominąć lub przynajmniej nie wspomnieć o jego życiu, z tej prostej przyczyny, że stanowi ono ważny komentarz do jego poglądów, dlatego pierwszy rozdział artykułu został poświęcony w całości jego biografii. Dietrich Bonhoeffer przyszedł na świat w starej mieszczańsko-arystokratycznej rodzinie dnia 4 lutego 1906 r. w Breslau (Wrocławiu). Został stracony w obozie koncentracyjnym w bawarskim Flossenburgu 9 kwietnia 1945 r. W historii zapisał się jako luterański pastor, teolog, działacz ekumeniczny i antyhitlerowski. Był on twórcą koncepcji „świeckiego chrześcijaństwa”, które miałoby zagościć w bez-religijnym świecie, czyli takim, z którego Bóg z własnej woli odszedł, a opuszczając go niczego tak nie pragnął dla człowieka jak jego dojrzałości, dorośnięcia do samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego życia tu i teraz. Ludzie muszą nauczyć się żyć w świecie etsi Deus non daretur (jak gdyby Boga nie było), choć nadal pod Jego wzrokiem.

Czytaj więcej...

Jacek Aleksander Prokopski

Wsłuchiwać się w świat współczesny. Rzecz o Paulu Tillichu

Jacek Aleksander Prokopski
Wsłuchiwać się w świat współczesny. Rzecz o Paulu Tillichu


Tekst tego artykułu łączy różne obszary argumentacji Tillicha odnoszące się do interpretacji współczesnego świata. Z jednej strony odwołuje się on do historii i cywilizacji, z drugiej wplata wątki z dziedziny filozofii i etyki, by płynnie przejść do paradygmatu teologicznego. Tekst artykułu umieszcza myśli Tillicha w kontekście kulturowo-cywilizacyjnym zarówno ostatniego stulecia, jak i naszych czasów. Ukazuje zatem uniwersalność myśli Paula Tillicha, opartą na interakcji z innymi sferami wiedzy, zwłaszcza z istniejącą rzeczywistością. Tekst pokazuje, jak Niemiec-Amerykanin buduje swój „system” jako ten, który nie utracił relacji ze światem, ale działa w nim zgodnie z kulturą, polityką, a przede wszystkim bezpośrednim istnieniem. Tillich przedstawiany jest jako jeden z największych teologów protestanckich naszych czasów, a także jeden z największych chrześcijańskich filozofów egzystencjalnych, który dokonał syntezy wiary chrześcijańskiej w kontekście najbardziej reprezentatywnych nurtów filozoficznych epoki.

Czytaj więcej...

Andrzej Woziński

Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich Europejski kontekst

Andrzej Woziński
Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich Europejski kontekst


W dziełach sztuki powstałych w okresie przedreformacyjnym niektórzy historycy sztuki odnajdują pewne symptomy kryzysu religijnego. W pierwszej części artykułu omówiono tę kwestię: krytykę cudownych obrazów oraz niektórych innych rodzajów obrazów i ich tematyki; zwraca uwagę na fenomen rzeźby monochromatycznej, uważanej przez niektórych badaczy – nie do końca słusznych w opinii autora niniejszego opracowania – za wyraz reformy sztuki sakralnej; bada niektóre przypadki retrospektywy w sztuce; wskazuje, że fundamenty wielkich retabulów u schyłku średniowiecza mogą w niektórych przypadkach wyrażać obronę dotychczasowego stanowiska Kościoła. W dalszej części artykułu omówiono konsekwencje, jakie dla sztuki europejskiej miało ogłoszenie przez Lutra 95 tez. Z jednej strony – wbrew intencjom Lutra – reformacja przyniosła w mniejszym lub większym stopniu usunięcie lub zniszczenie średniowiecznych wyobrażeń, z drugiej zaś otworzyła sztukę na nowe zadania, ale w niektórych przypadkach poważnie ją zminimalizowała rola, jaką ona pełniła, w Kościele. Kolejna część ukazuje sytuację w Gdańsku, gdzie w okresie przedreformacyjnym lub na początku tego okresu fenomen sztuki był podobny do tego, co można było zobaczyć w innych jego regionach, jak rzeźba monochromatyczna, tendencja retrospektywna, pojawienie się wspaniałych retabulów, m.in. np. tej znajdującej się na ołtarzu głównym, który można zlokalizować w kościele Matki Bożej. Dokładny zakres gdańskiego ikonoklazmu jest trudny do oszacowania. Niewiele jest źródeł archiwalnych, które wspominają o zniszczeniu wielu obrazów sakralnych, ponadto zachowało się wiele elementów średniowiecznego wystroju kościoła Mariackiego, co może wskazywać, że ikonoklazm nie był poważnym problemem w Gdańsku. Jeśli jednak wziąć pod uwagę pozostałe kościoły w Gdańsku, to średniowieczny wystrój zaginął niemal całkowicie, co może sugerować, że przypadków ikonoklazmu było więcej, niż wskazują źródła pisane. Być może kilka zachowanych w Gdańsku, zniszczonych wizerunków świadczy o przypadkach ikonoklazmu w mieście w okresie reformacji. Ostatnia część artykułu skupia się na Dworze Artusa, gdzie po raz pierwszy w okresie nowożytnym można było znaleźć tematykę protestancką pod względem formy i treści.

Czytaj więcej...

Grzegorz Dymon

Muzyka a protestantyzm

Grzegorz Dymon
Muzyka a protestantyzm
 

Różnorodne wyznaniowo lokalizacje bezpośrednio wpływają na ekspansje muzycznych inspiracji, głównie za sprawą światopoglądu postrzeganego przez pryzmat wiary i nauki Kościoła. Kompozytorzy z Gdańska, tak mało popularni aczkolwiek wartościowi w aspekcie kreowania historii ponad tysiącletniego miasta, czerpali garściami z codzienności i przenosili swoje wyobrażenie o duchowej sferze człowieka do kreowanej przez siebie sztuki. Muzyka była ściśle związana ze sferą duchową, a tym samym postrzegana była jako dar od Boga i dlatego powinna oddawać Bogu cześć. Reformacja Kościoła poskutkowała rozbieżnymi ukierunkowaniami artystycznych wizji, a przez to bezpośrednio wpłynęła na różnorodność powstających dzieł. Tym samym zalecenia Marcina Lutra znacząco przyśpieszyły i dały możliwość do dynamicznego rozwoju muzycznego, a dzięki rywalizacji muzyków i przychylności rajców, znacząco się rozwijała. Postepujący modernizm, wpływ kultury zachodniej, intensyfikacja instrumentalistyki i wielopłaszczyznowość dzieł skonsolidowała lokalne nurty muzyczne, a tym samym umożliwiła pewne ujednolicenie sztuki w aspekcie zarówno świeckim, jak i religijnym. Z pewnością, gdyby nie reformacja, muzyka nie osiągnęłaby tak wysokiej perfekcji.

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Karol Toeplitz – „pobratymiec z konfraterii miłośników obłędu i maniactwa”

Maria Urbańska-Bożek
Karol Toeplitz – „pobratymiec z konfraterii miłośników obłędu i maniactwa”


Profesor Karol Toeplitz urodził się 20 marca 1936 roku w Sopocie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim w 1957 roku. Rozprawę doktorską, Wiara i wybór moralny u S. Kierkegaarda napisaną pod kierunkiem prof. Leszka Kołakowskiego, Toeplitz broni w 1967 roku. Rozprawa ta stała się później podstawą do opracowania i wydania pierwszej polskiej monografii myśli filozoficzno-teologicznej S. Kierkegaarda, uzupełnionej o przekłady wybranych fragmentów z pism oryginalnych. Ten prekursorski tekst przyczynił się do wzrostu zainteresowania myślą duńskiego filozofa. Kontynuując karierę naukową i zdobywając kolejne stopnie naukowe, prof. Karol Toeplitz był m.in. wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wygłaszał także gościnne wykłady w kilku krajach Europy, m.in. w Danii. Kierował procesem przygotowania i ukończenia pięciu prac doktorskich oraz był recenzentem dwóch doktoratów honoris causa: pierwszy zaowocował przyznaniem tego tytułu na Uniwersytecie Gdańskim jego dotychczasowemu promotorowi, Leszkowi Kołakowskiemu, drugi honorowym doktoratem przyznanym J. E. Patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Profesor Karol Toeplitz napisał łącznie 13 książek. Tworzą one całość tekstów o różnych formach: niektóre z nich są tłumaczeniami kluczowych dzieł autorstwa Kierkegaarda. Przetłumaczone teksty to m.in.: drugi tom Albo/albo (Enten-Eller), Nienaukowe zamykające posts criptum do „Okruchów filozoficznych” (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de Philosophiske Smuler), Okruchy filozoficzne (Philosophiske Smuler), zbiór artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Chwila” (“Oieblikket”) oraz szeroka gama innych fragmentów pism Kierkegaarda pt. Pisma mniejsze, w którym to wyborze znajduje się esej Johannes Climacus albo „De omnibus dubitandum est”, oraz O różnicy między geniuszem a apostołem (Om Forskjellen Mellem et Genie og en Apostel). Profesor Karol Toeplitz opublikował również 130 artykułów naukowych w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Jest autorem około 250 artykułów popularnonaukowych, tekstów literackich i publicystycznych. Przez dwie dekady był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Należał do doradczej rady redakcyjnej anglojęzycznego czasopisma naukowego „Dialogue and Universalism”. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za pracę naukową i tłumacza. W 1988 otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki. Przekłady Okruchów filozoficznych. Chwili zostały nagrodzone w 1988 roku.

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Bibliografia prof. Karola Toeplitza do 2017 roku

Maria Urbańska-Bożek
Bibliografia prof. Karola Toeplitza do 2017 roku

opracowała Maria Urbańska-Bożek

Czytaj więcej...

Antyczna teraźniejszość

Karol Toeplitz

Antyczna teraźniejszość

Karol Toeplitz

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi

Maria Urbańska-Bożek
Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi

Czytaj więcej...