Teologia pięciolinii. Interpretacja treści instrumentalnej muzyki J. S. Bacha

Józef Majewski ID

Uniwersytet Gdański, Instytut Dziennikarstwa

numer: 1, rok: 2019

https://doi.org/10.5281/zenodo.5528651

 

pdf

 

Theology of Staves. Content interpretation of the instrumental music of Jan Sebastian Bach

Abstract

Peter Kivy believed that Bach’s Die Kunst der Fuge is an example of absolute music, i.e. that it is open to the interpretation of its structure and not its content. The author of this article disagrees with Kivy, arguing that both the masterpiece in question and Bach’s other purely instrumental works that are considered to be secular are open to content interpretation – and even theological interpretation. The article presents theological interpretations of Bach’s Prelude, Fugue and Allegro for Lute (Anne Leahy), Musikalisches Opfer (Michael Marissen), Goldberg Variationen (Maria Judina), Das wohltemperierte Klavier (Christoph Bossert), Canon triplex (Albert Clement) i Die Kunst der Fuge (Hans Heinrich Eggebrecht i Anatoliy Miłka).

 

 Key words: Baroque music, musica poetica, Johann Sebastian Bach, “secular” instrumental music, content interpretation, structure interpretation, theology, theological interpretation


Teologia pięciolinii. Interpretacja treści instrumentalnej muzyki Jana Sebastiana Bacha

Abstrakt

Peter Kivy uważał, że Die Kunst der Fuge Bacha jest przykładem muzyki absolutnej, czyli poddaje się interpretacjom struktury, a nie interpretacjom treści. Autor niniejszego artykułu nie zgadza się z Kivym, argumentując, że arcydzieło to i inne czysto instrumentalne utwory Bacha, uważane za świeckie, poddają się interpretacji treści, i to nawet interpretacji teologicznej. Artykuł prezentuje teologiczne interpretacje następujących utworów: Prelude, Fugue and Allegro for Lute (Anne Leahy), Musikalisches Opfer (Michael Marissen), Goldberg Variationen (Maria Judina), Das wohltemperierte Klavier (Christoph Bossert), Canon triplex (Albert Clement) i Die Kunst der Fuge (Hans Heinrich Eggebrecht i Anatoliy Miłka).

 

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: muzyka barokowa, musica poetica, Jan Sebastian Bach, „świecka” muzyka instrumentalna, interpretacja treści, interpretacja struktury, teologia, interpretacja teologiczna


Bibliografia

Bach Johann Sebastian, Ария с различными вариациями (Гольдберг-вариации) для клавира. С пометками Марии Юдиной. Вступительная статья и комментарии Марины Дроздовой, Москва 1996.

Bartel Dietrich, Musica Poetica: Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music, University of Nebraska Press, Lincoln – London 1997.

Blume Friedrich, Outlines of a New Picture of Bach, przeł. S. Godman, „Music and Letters” 1963, nr 3, s. 214–227.

Bossert Christoph, Muzyczna systematyka a eschatologia Das Wohltemperierte Klavier cz. II Bacha jako paradygmat, przeł. M. Olch, w:, Z zagadnień twórczości Jana Sebastiana Bacha. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w 250. rocznicę śmierci kompozytora, red. D. Sławiec-Domagała Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2001, s. 13–59.

Bramorski Jacek, Od „recreatio” do „contemplatio”, „Forum Teologiczne” 2013, nr 14, s. 35–49.

Butt John, Bachʼs Metaphysics of Music, w: The Cambridge Companion to Bach, red. J. Butt, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 46–59.

Chęćka-Gotkowicz Anna, Persona (non) grata: czy muzyka absolutna potrzebuje narratora?, „Aspekty Muzyki” 2013, nr 3, 11–25.

Clement Albert, Johann Sebastian Bach and the Praise of God: Some Thoughts on the ”Canon Triplex” (BWV 1076), w: Music and Theology. Essays in Honor of Robin A. Leaver, red. D. Zager, The Scarecrow Press, Lanham – Maryland – Toronto 2007, s. 147–167.

Cumming Naomi, The Sonic Self: Musical Subjectivity and Signification, Indiana University Press, Bloomington 2000.

Eggebrecht Hans H., J.S. Bachʼs „The Art of Fugue”. The Work and Its Interpretation, przeł. J.L. Prater, Ames 1993.

Harnoncourt Nikolaus, Muzyka mową dźwięków, przeł. M. Czajka, Fundacja „Ruch Muzyczny”, Warszawa 1995.

Hendrickson Marion L., Musica Christi: A Lutheran Aesthetic, Peter Lang Inc., International Academic Publishers, New York – Berlin – Oxford 2005.

Jasiński Tomasz, Polska barokowa retoryka muzyczna, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009.

Kivy Peter, Muzyka absolutna i nowa muzykologia, przeł. J. Barska, w: Peter Kivy i jego filozofia muzyki, red. A. Chęćka-Gotkowicz, M. Jabłoński, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Poznań 2015, s. 331–344.

Kivy Peter, Philosophies of Arts. An Essay in Differences, Cambridge University Press, New York 1997.

Leahy Anne, Bachʼs Prelude, Fugue and Allegro for Lute (BWV 998): A Trinitarian Statement of Faith?, „Journal of the Society for Musicology in Ireland”, 2005-2006, nr 1, s. 33–51.

Leaver Robin A., „Concio et cantio”. Kontrapunkt teologii i muzyki w tradycji luterańskiej od Praetoriusa do Bacha, przeł. S. Zabieglińska, W. Bońkowski,  „Muzyka” 2007, nr 4, s. 5–24.

Leaver Robin A., J.S. Bach and Scripture: Glosses from the Calov Bible Commentary, Concordia Publishing House, St. Louis 1986.

Leaver Robin A., Johann Sebastian Bach: Theological Musician and Musical Theologian, „Bach” 2000, nr 1, s. 17–33

Lutherʼs Table Talk, wybór Dr. [James] Macaulay, [London 1883].

Marissen Michael, Bach and God, Oxford University Press, New York 2016.

Marissen Michael, The Theological Character of J. S. Bachʼs ”Musical Offering”, w: Bach Studies 2, red. D. R. Melamed, Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 85–106.

Miłka Anatoliy, „Искусство фуги” И. С. Баха: к реконструкции и интерпретации, Санкт-Петербург 2009.

Miłka Anatoliy, Rethinking J. S. Bach's „The Art of Fugue”, przeł. M. Ritzarev, red. E. Sheinberg, London – New York 2017.

Paczkowski Szymon, Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 1998.

Pelikan Jaroslav, Jan Sebastian Bach wśród teologów, przeł. E. Sojka, Wydawnictwo CLC, Katowice 2017.

Tatlow Ruth, Bachʼs Numbers: Compositional Proportion and Significance, Cambridge University Press, New York 2015.

Wolff Christoph, Johann Sebastian Bach. Muzyk i uczony, przeł. B. Świderska, Lokomobila 2011.


Artykuły z numeru wiosna/lato 2019 [nr 1(4)/2019]

Józef Majewski

Bóg w obszarach sztuki (wstęp)

Józef Majewski
Bóg w obszarach sztuki (wstęp)


W 2001 roku Johannes A. van der Ven, teolog i socjolog z Holandii, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w wykładzie pt. Współczesne kontestacje chrześcijaństwa. Sekularyzacja czy desekularyzacja?

Czytaj więcej...

Adam Regiewicz

Język kerygmatu w piosenkach muzyki alternatywnej (przypadek Luxtorpedy)

Adam Regiewicz
Język kerygmatu w piosenkach muzyki alternatywnej (przypadek Luxtorpedy)


Jednym z niezwykłych zjawisk współczesnej kultury popularnej w Polsce jest powiązanie artystów alternatywnej sceny muzycznej z Kościołem i doświadczeniem chrześcijaństwa. Wyraża się ono w twórczości, która sięga języka kerygmatu. Głoszenie Dobrej Nowiny wiąże się z właściwościami wyrazu muzycznego, łącząc ewangeliczne metafory ze współczesnym obrazowaniem rzeczywistości, w której istnieje człowiek. Na przykładzie prac zespołu Luxtopreda w artykule przedstawiono sposób włączenia kerygmatycznej edukacji religijnej na Drodze Neokatechumenalnej do narracji muzycznej.

Czytaj więcej...

Józef Majewski

Teologia pięciolinii. Interpretacja treści instrumentalnej muzyki J. S. Bacha

Józef Majewski
Teologia pięciolinii. Interpretacja treści instrumentalnej muzyki J. S. Bacha


Peter Kivy uważał, że Die Kunst der Fuge Bacha jest przykładem muzyki absolutnej, czyli poddaje się interpretacjom struktury, a nie interpretacjom treści. Autor niniejszego artykułu nie zgadza się z Kivym, argumentując, że arcydzieło to i inne czysto instrumentalne utwory Bacha, uważane za świeckie, poddają się interpretacji treści, i to nawet interpretacji teologicznej. Artykuł prezentuje teologiczne interpretacje następujących utworów: Prelude, Fugue and Allegro for Lute (Anne Leahy), Musikalisches Opfer (Michael Marissen), Goldberg Variationen (Maria Judina), Das wohltemperierte Klavier (Christoph Bossert), Canon triplex (Albert Clement) i Die Kunst der Fuge (Hans Heinrich Eggebrecht i Anatoliy Miłka).

Czytaj więcej...

Elżbieta Mikiciuk

Bóg w (na) ikonie?

Elżbieta Mikiciuk
Bóg w (na) ikonie?


W pierwszej części artykuł podejmuje kwestię starotestamentowego zakazu tworzenia obrazu Boga, przyjętego przez ikonoklastów, oraz prezentuje stanowisko obrońców ikony, wskazujących na dogmat Wcielenia jako podstawę jej kultu. W dalszej części tekstu omówione zostają sposoby przedstawiania Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej, a także mowa jest o opowieściach apokryficznych, w których podkreśla się niemożność uchwycenia wyglądu Jezusa i pisze się o cudownym utrwaleniu na chuście (mandylionie) Jego wizerunku (legenda o królu Abgarze). Artykuł podejmuje problem postrzegania ikony jako okna ku Niewidzialnemu (np. Pseudo-Dionizy Areopagita), ale także jako przedstawienia Osoby Niewidzialnego, który stał się Widzialny (św. Teodor Studyta i św. Nicefor). Kolejną część artykułu stanowią rozważania na temat sposobu ukazania na ikonie Osoby Boga-Człowieka i świętych, a także kontemplacji ikony. Na końcu omówione zostaje zagadnienie trynitarności ikony, ze szczególnym uwzględnieniem teologicznego sensu Trójcy Świętej Andrieja Rublowa.

Czytaj więcej...

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Bóg w terenie. Ikonosfera kaszubskich kapliczek

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz
Bóg w terenie. Ikonosfera kaszubskich kapliczek


Artykuł poświęcony jest małej architekturze sakralnej na Kaszubach. W „terenie” Bóg ma twarz Marii – kapliczek poświęconych matce Jezusa jest bowiem najwięcej. Autorka interpretuje ikonosferę analizowanych kapliczek w duchu Hansa Beltinga. Ich zdobienia i motywy ikonograficzne rozumiane są jako nośniki przekonań, norm i działań społecznych. Przez wyeksponowanie komunikacyjnego aspektu kapliczek można uchwycić odzwierciedlającą się w nich religijną wrażliwość i wyobraźnię ich fundatorów i budowniczych.

Czytaj więcej...

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek

Twórczość i życie Profesora Edwarda Kasperskiego

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek
Twórczość i życie Profesora Edwarda Kasperskiego

Czytaj więcej...

Bibliografia prac naukowych profesora Edwarda Kasperskiego

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek
Bibliografia prac naukowych profesora Edwarda Kasperskiego


Opracowali Jacek Aleksander Prokopski i Maria Urbańska-Bożek

Czytaj więcej...

Edyta Puchalska

Śalimar klaun – przerwana lina

[recenzja: Salman Rushdie, Śalimar klaun]

Edyta Puchalska
Śalimar klaun – przerwana lina


recenzja: Salman Rushdie, Śalimar klaun

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Ateizm – filozoficzne fundamenty

[recenzja: Konrad Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna]

Małgorzata Obrycka
Ateizm – filozoficzne fundamenty


recenzja: Konrad Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna

Czytaj więcej...

Michał Wróblewski

O lepszy ateizm w stanie wyjątkowym

[recenzja: Ateizm. Próba dokończenia projektu]

Michał Wróblewski
O lepszy ateizm w stanie wyjątkowym


recenzja: Ateizm. Próba dokończenia projektu

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Między wiedzą potoczną a naukową w biografiach uczonych i socjo-pedagogicznych dyskursach [Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego]

Małgorzata Obrycka
Między wiedzą potoczną a naukową w biografiach uczonych i socjo-pedagogicznych dyskursach [Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego]

Czytaj więcej...