Bóg w (na) ikonie?

Elżbieta Mikiciuk ID

Uniwersytet Gdański

numer: 1, rok: 2019

https://doi.org/10.5281/zenodo.5528653

 

pdf

 

God in an Icon?

Abstract

In the first part of the article, I raise the subject of the Old Testament prohibition of creating images of God that was adopted by the iconoclasts, as well as present the position of the defenders of icons, who point at the dogma of Incarnation as the basis of its cult. In the further part of the text, ways of presenting Christ in early Christian and Byzantine art are discussed. There is also the issue of apocryphal stories in which both impossibility of grasping the image of Christ and miraculous appearance of Christ’s image on the scarf (mandylion) are mentioned. The article takes up the problem of perceiving an icon as a window to the Invisible (e.g. Pseudo-Dionysius the Areopagite), but also of presenting the Invisible who became Visible (e.g. Theodore the Studite and Nikephoros I). The other part of the text consists of reflections about the way of presenting God-man and saints in icons, and about contemplating icons. At the end, trinitarian character of an icon, with particular emphasis on the theological sense of Andrei Rublev’s Trinity, is discussed.

 

 Key words: God, icon, visual theology, trinitarianism, Andrei Rublev’s Trinity


Bóg w (na) ikonie?

Abstrakt

W pierwszej części artykuł podejmuje kwestię starotestamentowego zakazu tworzenia obrazu Boga, przyjętego przez ikonoklastów, oraz prezentuje stanowisko obrońców ikony, wskazujących na dogmat Wcielenia jako podstawę jej kultu. W dalszej części tekstu omówione zostają sposoby przedstawiania Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej, a także mowa jest o opowieściach apokryficznych, w których podkreśla się niemożność uchwycenia wyglądu Jezusa i pisze się o cudownym utrwaleniu na chuście (mandylionie) Jego wizerunku (legenda o królu Abgarze). Artykuł podejmuje problem postrzegania ikony jako okna ku Niewidzialnemu (np. Pseudo-Dionizy Areopagita), ale także jako przedstawienia Osoby Niewidzialnego, który stał się Widzialny (św. Teodor Studyta i św. Nicefor). Kolejną część artykułu stanowią rozważania na temat sposobu ukazania na ikonie Osoby Boga-Człowieka i świętych, a także kontemplacji ikony. Na końcu omówione zostaje zagadnienie trynitarności ikony, ze szczególnym uwzględnieniem teologicznego sensu Trójcy Świętej Andrieja Rublowa.

 

Słowa kluczowe: Bóg, ikona, teologia wizualna, trynitarność, Trójca Święta Andrieja Rublowa


Bibliografia

Adamska, A., Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003.

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2. Apostołowie, cz. 2, red. M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Apokryfy Nowego Testamentu., t. 1. Ewangelie apokryficzne, cz. 1, red. M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Aszyk, K., Treppa, Z., Ikona z Manoppello prototypem wizerunków Chrystusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Belting, H., Obraz i kult: historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010.

Biblia Tysiąclecia, red. K. Dynarski SAC, red. nauk. A. Jankowski i in., Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa 1980.

Bober, A., Antologia patrystyczna, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1965.

Brock, S., Transformations of the Edessa Portrait of Christ, „Journal of Assyrian Academic Studies” 2004 (18), nr 1, s. 46–56.

Bułgakow, S., Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002.

Bunge, G., Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrzeja Rublowa, tłum. K. Małys, Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2001.

Byczkow, W. W., Kanon jako kategoria bizantyjskiej estetyki, tłum. Z. Bałakier, [w:] Ikona. Symbol i wyobrażenie, praca zbiorowa, red. E. Bogusz, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa 1984.

Chmielewski, D., Kecharitomene. Odkryj Jej niesamowity sekret i wejdź w swoje przeznaczenie, Wydawnictwo SUMUS, Zielonka 2018.

Deichmann, F.W., Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II: (325–787), układ i oprac. A. Baron, H. K. Pietras, tłum. A. Baron i in., Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.

Dzieje Jana, tłum. M. Starowieyski, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2. Apostołowie, cz. 1. Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, red. M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Dzieje Piotra, tłum. Z. Izydorczyk i M. Bielewicz, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2. Apostołowie, cz. 1. Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, red. M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Evdokimov, P., Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1991.

Evdokimov, P., Sztuka ikony, Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999.

Filarska, B., Początki sztuki chrześcijańskiej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986.

Florenski, P., Ikonostas, [w:] P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzec, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997.

Freedberg, D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Greckie Dzieje św. Tadeusza, tłum. M. Starowieyski, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu., t. 2. Apostołowie, cz. 2, red. M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Halik, T., Chcę, abyś był, tłum. A. Babuchowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014.

Hryniewicz, W., Karski, K., Paprocki, H., Credo. Symbol wspólnej wiary, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Jan Damasceński, św., I. Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumniatores I), tłum. M. Dylewska, tłumaczenie gruntownie przejrzał, bibl. i przyp. opatrzył S. Longosz, red. tekstu M. Mokrogolska, „Vox Patrum” 1999, R. 19, t. 36–37, s. 507–508.

Jastrzębowska, E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988.

Jazykowa, I., Świat ikony, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998.

Kuryluk, E., Weronika i jej chusta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.

Łukaszuk, T. D., Ikona w życiu, w wierze i teologii Kościoła, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008.

Łukaszuk, T. D., Obraz święty – ikona w kulcie Maryi na Wschodzie i na Zachodzie, [w:]

Miziołek, J., Sol Verus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

Napiórkowski, A. A., Acheiropity – ikony nie ręką ludzką uczynione, [w:] Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, praca zbior. pod red. nauk. A. A. Napiórkowskiego, Wydawnictwo M, Kraków 2003.

Naumowicz, J., Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2000, nr 13.

Nosicielka Ducha. Pneumatofora, red. J. Wojtkowski i S. C. Napiórkowski, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998.

Nowosielski, J., Wokół ikony, [w:] Z. Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

Nowosielski, J., Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze, red. K. Czerni, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

Onasch, K., Schnieper, A., Ikony: fakty i legendy, tłum. z ang. Z. Szanter, z niem. M. Smoliński, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007.

Palusińska, A., Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007.

Paprocki, H., Problem ikony, [w:] S. Bułgakow, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002.

Paprocki, H., Związki pomiędzy ikoną, teologią i Liturgią, „Elpis” 2011, nr 13/23–24, s. 39–58.

Pochwat, J., Abraham w świetle pism egzegetycznych Starego Testamentu Orygenesa, „Vox Patrum” 2010 (30), t. 55.

Popowski, R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1997.

Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, t. 2, tłum. M. Dzielska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.

Ratzinger, J., Zraniony strzałą piękna, tłum. J. Merecki, „Ethos” 2004, nr 65–66.

Resch, A., Oblicze Chrystusa. Od Całunu Turyńskiego do Chusty z Manoppello, tłum. A. Kuć, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2006.

Rogozińska, R., Nic w mandorli, „Konteksty: polska sztuka ludowa” 2007, nr 2, s. 169–174.

Rogozińska, R., Nic w mandorli. Jan Berdyszak, [w:] R. Rogozińska, Ikona w sztuce XX wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

Rupnik, M.I. (w rozmowie z Natašą Govekar), Czerwień niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji, tłum. A. Wojnowski, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018.

Rzepińska, M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.

Schönborn, Ch., Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2001.

Špidlík, T., Rupnik M.I., Mowa obrazów, tłum. J. Dembska, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2001.

Sprutta, J., Ikona Matki Bożej Pneumatofory, „Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny” 2008, nr 2,

Quenot, M., Ikona. Okno ku wieczności, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo Orthdruk, Białystok 1997.

Treppa, Z., Tajemnica widzialności Boga. Szkice z teologii obrazu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

Ware, K., Człowiek jako ikona Trójcy Świętej, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, tłum. W. Misijuk, Białystok 1993.

Woźniak, R. J., Szkoła patrzenia. Rozmowy w Trójcy Świętej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.

Palusińska, A., Argumentacja filozoficzna w bizantyńskim sporze o ikony, online: http://speculum.kul.pl/wp-content/uploads/2015/05/Argumentacja_filozoficzna_w_sporze_o_ikony.pdfs. 12.


Artykuły z numeru wiosna/lato 2019 [nr 1(4)/2019]

Józef Majewski

Bóg w obszarach sztuki (wstęp)

Józef Majewski
Bóg w obszarach sztuki (wstęp)


W 2001 roku Johannes A. van der Ven, teolog i socjolog z Holandii, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w wykładzie pt. Współczesne kontestacje chrześcijaństwa. Sekularyzacja czy desekularyzacja?

Czytaj więcej...

Adam Regiewicz

Język kerygmatu w piosenkach muzyki alternatywnej (przypadek Luxtorpedy)

Adam Regiewicz
Język kerygmatu w piosenkach muzyki alternatywnej (przypadek Luxtorpedy)


Jednym z niezwykłych zjawisk współczesnej kultury popularnej w Polsce jest powiązanie artystów alternatywnej sceny muzycznej z Kościołem i doświadczeniem chrześcijaństwa. Wyraża się ono w twórczości, która sięga języka kerygmatu. Głoszenie Dobrej Nowiny wiąże się z właściwościami wyrazu muzycznego, łącząc ewangeliczne metafory ze współczesnym obrazowaniem rzeczywistości, w której istnieje człowiek. Na przykładzie prac zespołu Luxtopreda w artykule przedstawiono sposób włączenia kerygmatycznej edukacji religijnej na Drodze Neokatechumenalnej do narracji muzycznej.

Czytaj więcej...

Józef Majewski

Teologia pięciolinii. Interpretacja treści instrumentalnej muzyki J. S. Bacha

Józef Majewski
Teologia pięciolinii. Interpretacja treści instrumentalnej muzyki J. S. Bacha


Peter Kivy uważał, że Die Kunst der Fuge Bacha jest przykładem muzyki absolutnej, czyli poddaje się interpretacjom struktury, a nie interpretacjom treści. Autor niniejszego artykułu nie zgadza się z Kivym, argumentując, że arcydzieło to i inne czysto instrumentalne utwory Bacha, uważane za świeckie, poddają się interpretacji treści, i to nawet interpretacji teologicznej. Artykuł prezentuje teologiczne interpretacje następujących utworów: Prelude, Fugue and Allegro for Lute (Anne Leahy), Musikalisches Opfer (Michael Marissen), Goldberg Variationen (Maria Judina), Das wohltemperierte Klavier (Christoph Bossert), Canon triplex (Albert Clement) i Die Kunst der Fuge (Hans Heinrich Eggebrecht i Anatoliy Miłka).

Czytaj więcej...

Elżbieta Mikiciuk

Bóg w (na) ikonie?

Elżbieta Mikiciuk
Bóg w (na) ikonie?


W pierwszej części artykuł podejmuje kwestię starotestamentowego zakazu tworzenia obrazu Boga, przyjętego przez ikonoklastów, oraz prezentuje stanowisko obrońców ikony, wskazujących na dogmat Wcielenia jako podstawę jej kultu. W dalszej części tekstu omówione zostają sposoby przedstawiania Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej, a także mowa jest o opowieściach apokryficznych, w których podkreśla się niemożność uchwycenia wyglądu Jezusa i pisze się o cudownym utrwaleniu na chuście (mandylionie) Jego wizerunku (legenda o królu Abgarze). Artykuł podejmuje problem postrzegania ikony jako okna ku Niewidzialnemu (np. Pseudo-Dionizy Areopagita), ale także jako przedstawienia Osoby Niewidzialnego, który stał się Widzialny (św. Teodor Studyta i św. Nicefor). Kolejną część artykułu stanowią rozważania na temat sposobu ukazania na ikonie Osoby Boga-Człowieka i świętych, a także kontemplacji ikony. Na końcu omówione zostaje zagadnienie trynitarności ikony, ze szczególnym uwzględnieniem teologicznego sensu Trójcy Świętej Andrieja Rublowa.

Czytaj więcej...

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Bóg w terenie. Ikonosfera kaszubskich kapliczek

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz
Bóg w terenie. Ikonosfera kaszubskich kapliczek


Artykuł poświęcony jest małej architekturze sakralnej na Kaszubach. W „terenie” Bóg ma twarz Marii – kapliczek poświęconych matce Jezusa jest bowiem najwięcej. Autorka interpretuje ikonosferę analizowanych kapliczek w duchu Hansa Beltinga. Ich zdobienia i motywy ikonograficzne rozumiane są jako nośniki przekonań, norm i działań społecznych. Przez wyeksponowanie komunikacyjnego aspektu kapliczek można uchwycić odzwierciedlającą się w nich religijną wrażliwość i wyobraźnię ich fundatorów i budowniczych.

Czytaj więcej...

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek

Twórczość i życie Profesora Edwarda Kasperskiego

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek
Twórczość i życie Profesora Edwarda Kasperskiego

Czytaj więcej...

Bibliografia prac naukowych profesora Edwarda Kasperskiego

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek

Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek
Bibliografia prac naukowych profesora Edwarda Kasperskiego


Opracowali Jacek Aleksander Prokopski i Maria Urbańska-Bożek

Czytaj więcej...

Edyta Puchalska

Śalimar klaun – przerwana lina

[recenzja: Salman Rushdie, Śalimar klaun]

Edyta Puchalska
Śalimar klaun – przerwana lina


recenzja: Salman Rushdie, Śalimar klaun

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Ateizm – filozoficzne fundamenty

[recenzja: Konrad Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna]

Małgorzata Obrycka
Ateizm – filozoficzne fundamenty


recenzja: Konrad Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna

Czytaj więcej...

Michał Wróblewski

O lepszy ateizm w stanie wyjątkowym

[recenzja: Ateizm. Próba dokończenia projektu]

Michał Wróblewski
O lepszy ateizm w stanie wyjątkowym


recenzja: Ateizm. Próba dokończenia projektu

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Między wiedzą potoczną a naukową w biografiach uczonych i socjo-pedagogicznych dyskursach [Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego]

Małgorzata Obrycka
Między wiedzą potoczną a naukową w biografiach uczonych i socjo-pedagogicznych dyskursach [Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego]

Czytaj więcej...