Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego

Dariusz Barbaszyński ID

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

https://doi.org/10.26881/kg.2022.1.06

 

numer: 1, rok: 2022

pdf

 

 

The Concept of Philosophy in the Thought of Kazimierz Twardowski

Abstract

The study presents the most important components of the concept of philosophy in the thought of Kazimierz Twardowski. It emphasizes that the metaphilosophical views of the founder of the Lviv-Warsaw School were shaped and modified in the years 1894–1930, that is at all stages of his scientific activity. It also accentuates that Twardowski’s concept of philosophy is a theory comprised of several aspects. The first way of understanding the research scope of philosophy is based on its scientific status. In this context, philosophy is a set of many scientific disciplines: logic, psychology, epistemology, ethics, aesthetics, metaphysics, philosophy of law, philosophy of religion, and philosophy of history. In the second sense, Twardowski sees philosophy as a worldview. Understood this way, however, philosophy is not – and never will be – scientific knowledge. Nevertheless, the desire to have a worldview is a crucial need of every human being. Thus, in Twardowski’s concept, the ability to develop a worldview that could become an intellectual and life inspiration for the philosopher proved to be an important issue. In the conclusion of the article, however, an indelible contradiction in his metaphilosophical reflection is acknowledged. In Twardowski’s thought, metaphysics is always one of the philosophical sciences. On the other hand, its research methods must be used to create a metaphysical, but at the same time non-scientific worldview. Consequently, the human desire to form a metaphysical view of the world and life, a desire which cannot be a component of scientific knowledge, leads to a sense of some inner, existential unfulfillment in the psyche of the scientist and philosopher. This contradiction can be removed only upon an assumption that metaphysics – in the process of developing a worldview – ceases to be a philosophical science, but Twardowski did not want to accept such a solution.

Key words: concept of philosophy, metaphysics, science, worldview, human being, existential dichotomy


Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego

Abstrakt

W artykule przedstawiam najważniejsze składniki koncepcji filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego. Podkreślam, że metafilozoficzne poglądy twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej kształtowały się i modyfikowały w latach 1894–1930, czyli na wszystkich etapach jego działalności naukowej. Akcentuję również, że Twardowskiego koncepcja filozofii jest teorią złożoną z kilku aspektów. Pierwszy sposób rozumienia specyfiki badawczej filozofii wynika z jej naukowego statusu. W tym kontekście filozofia to zespół wielu dyscyplin naukowych: logiki, psychologii, teorii poznania, etyki, estetyki, metafizyki, filozofii prawa, filozofii religii i filozofii historii. W drugim znaczeniu filozofia jest dla Twardowskiego światopoglądem. W tym rozumieniu nie jest ona jednak i nigdy nie będzie – wiedzą naukową. Niemniej, pragnienie posiadania światopoglądu jest wielką potrzebą każdego człowieka. Dlatego w koncepcji Twardowskiego kwestią istotną okazały się możliwości stworzenia takiego światopoglądu, który mógłby stać się dla filozofa intelektualną i życiową inspiracją. W zakończeniu artykułu zwracam jednak uwagę na istnienie nieusuwalnej sprzeczności w jego refleksji metafilozoficznej. W myśli Twardowskiego metafizyka jest bowiem zawsze jedną z nauk filozoficznych, ale z drugiej strony jej metody badawcze muszą być wykorzystane w tworzeniu metafizycznego, ale zarazem nienaukowego światopoglądu. W konsekwencji, ludzkie pragnienie kształtowania metafizycznego poglądu na świat i życie, które nie może być składnikiem wiedzy naukowej, tworzy, w psychice uczonego i filozofa, poczucie jakiegoś wewnętrznego, egzystencjalnego niespełnienia. Usuniecie tej sprzeczności jest możliwe tylko przy założeniu, że metafizyka – w procesie tworzenia światopoglądu – przestaje być nauką filozoficzną, ale takiego rozwiązania Twardowski nie chciał przyjąć.

Słowa kluczowe: koncepcja filozofii, metafizyka, nauka, światopogląd, człowiek, egzystencjalne rozdwojenie.


Bibliogafia

Borzym S., Panorama polskiej myśli filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Brentano F., Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblichlicher Stand (Cztery fazy filozofii i jej stan obecny), Verlag, Stuttgart 1896.

Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Czerny J., Kazimierz Twardowski – współtwórca brentanowskiego programu filozofii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.

Dąmbska I., Czterdzieści lat filozofii we Lwowie. 1898–1938, „Przegląd Filozoficzny” 1948, z. 1–3, s. 14–25.

Dąmbska I., Franciszek Brentano a polska myśl filozoficzna. Kazimierz Twardowski i jego szkoła. Referat wygłoszony podczas sympozjum w Grazu (4–8 września 1977 r.) zorganizowanego z okazji sześćdziesiątej rocznicy śmierci Brentana, „Ruch Filozoficzny” 1979, nr 1–2, s. 1–10.

Jadczak R., Kazimierz Twardowski. Nota biobibliograficzna, nakładem autora, Toruń 1991.

Jadczak R., Rola introspekcji w ogólnej teorii nauk Kazimierza Twardowskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia, t. 9, z. 167, s. 3–19.

Kleszcz R., Kazimierz Twardowski o kształceniu filozofów, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, R. 24, nr 1, s. 53–71.

Korespondencja Władysława Weryhy z Kazimierzem Twardowskim, oprac. i wstęp. R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura i Ł. Ratajczak, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2017, s. 599–601.

Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, część II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003.

Łukasiewicz D., Poglądy filozoficzne Kazimierza Twardowskiego, „Filo-Sofija” 2018, nr 40, s. 9–21.

Rechlewicz W., Nauki filozoficzne a światopogląd według Kazimierza Twardowskiego i Tadeusza Czeżowskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie” 2018, t. 15, s. 85–96.

Twardowski K., Autobiografia filozoficzna (1926 r.), tłum. E. Paczkowska-Łagowska, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1992, nr 1, s. 19 –33.

Twardowski K., Franciszek Brentano a historia filozofii, „Przełom” 1895, nr 11, s. 335–346.

Twardowski K., „Główne zasady nauk filozoficznych”, wykład dwugodzinny w Uniwersytecie Lwowskim w I, II i III trymestrze roku akademickiego 1926/1927, maszynopis z odręcznymi poprawkami, w: Cyfrowe Archiwum Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (dalej jako: CAPB).

Twardowski K., Historyczne pojęcie filozofii, referat wygłoszony w sekcji filozoficznej XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w dniu 19 lipca 1911 r., maszynopis, w: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.

Twardowski K., Historyczne pojęcie filozofii. Streszczenie, w: Księga Pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie, Nakładem Komitetu Gospodarczego, Kraków 1912, s. 90–91.

Twardowski K., List do Henryka Struvego z 25 maja 1897 r., przygotował do druku Ryszard Jadczak, „Kwartalnik Filozoficzny” 1993, t. 21, z. 4, s. 118.

Twardowski K., List do Władysława Weryhy z 4 sierpnia 1911 roku, korespondencja naukowa Kazimierza Twardowskiego z Władysławem Weryhą, w: CAPB.

Twardowski K., Myśl, mowa i czyn, część I, red. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Press, Kraków 2013.

Twardowski K., Nauki humanistyczne a filozofia, odczyt wygłoszony dnia 12 października 1912 roku na 130. posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, maszynopis z odręcznymi poprawkami, w: CAPB . Druk także w: Dwa odczyty, do druku przygotowała I. Dąmbska, „Ruch Filozoficzny” 1976, t. 34, nr 1–2, s. 17–24.

Twardowski K., Określenie filozofii, maszynopis z odręcznymi poprawkami, karta I, w: CAPB.

Twardowski K., O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, w: Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza, t. 2, Nakładem Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1912, s. 1–33.

Twardowski K., O przygotowaniu naukowym do filozofii, „Ruch Filozoficzny” 1919–1920, R. 5, nr 6, s. 97–99.

Twardowski K., O tak zwanych prawdach względnych, w: Księga Pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pięćsetnej rocznicy Fundacji Jagiellońskiej Uniwersytetu Krakowskiego, Lwów 1900, s. 3–25.

Twardowski K., O treści i przedmiocie przedstawień, tłum. I. Dąmbska, w: Wybrane pisma filozoficzne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.

Twardowski K., O wartości poznawczej nauk przyrodniczych, wykład wstępny wygłoszony we Lwowie 21 kwietnia 1921 roku na otwarciu kursu uzupełniającego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich, maszynopis z odręcznymi poprawkami, w: CAPB.

Twardowski K,. Przemówienie wygłoszone na obchodzie dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie dnia 12 lutego 1929 roku, w: Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. 12. II. 1904 – 12. II. 1929, Lwów 1931.

Twardowski K., Psychologia wobec fizjologii i filozofii, „Przegląd Naukowy i Literacki” 1897, R. 30, s. 17–41.

Twardowski K., Rozprawy i artykuły filozoficzne. Zebrali i wydali uczniowie, Wydawnictwo „Książnica – Atlas”, Lwów 1927.

Twardowski K., Uzupełnienie do wykładów pt. „Historia filozofii w zarysie”, w: CAPB.

Twardowski K., Wykład wstępny w Uniwersytecie Lwowskim, „Principia” 1994, t. 8–9, s. 225–236.

Twardowski K., Zagajenie na II Polski Zjazd Filozoficzny w Warszawie, 23–28 września 1927 r., rękopis, w: CAPB.

Twardowski K, Zur Lehre von Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung, Holder, Wien 1894.

Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.

Woleński J., Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, published by Kluwer Academic Publishers, Dordrecht–Boston–London 1989.

Zarys dziejów filozofii polskiej. 1815–1918, red. S. Borzym, H. Floryńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.

Ziemski P., Trzy uwagi na marginesie rozprawy Kazimierza Twardowskiego Psychologia wobec fizjologii i filozofii, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2000, nr 3, s. 241–251.


Artykuły z numeru lato 2022 [nr 1(10)/2022]

Monika Humeniuk, Szymon Dąbrowski

Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce

Monika Humeniuk, Szymon Dąbrowski
Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce


Tekst jest wprowadzeniem i zachętą dla czytelnika do lektury dziesiątego numeru czasopisma „Karto-Teka Gdańska”. Redaktorzy wskazują na szeroki kontekst naukowego ulokowania artykułów, które oscylują przede wszystkim wokół aktualnych i palących pytań: O kształt chrześcijaństwa w Polsce. Wskazana zostaje tu matryca interpretacyjna, w postaci trzech strategii: przekazu, translacji oraz zdrady (za: Gershom Sholem), w których każdy z zamieszczonych artykułów, recenzji i polemik się mieści.

Czytaj więcej...

Józef Majewski

„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”

Józef Majewski
„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”


„Strajk kobiet” z 2020 roku w Polsce w nowy sposób stawia teologii i chrześcijaństwu stare pytania o cierpienie, zło i Boga. Szczególnie w obliczu ewolucji świata, która zakłada konieczność cierpienia czy „strukturalne cierpienie” (M. Heller), trudno dziś bronić wizji Boga wszechmogącego.

Czytaj więcej...

Justyna Melonowska

Ortodoksja katolicka i warunki jej rewizji w świetle krytycznej filozofii historii Henri-Irénée Marrou

Justyna Melonowska
Ortodoksja katolicka i warunki jej rewizji w świetle krytycznej filozofii historii Henri-Irénée Marrou


Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji filozofii historii rozwijanej przez Henri-Irénée Marrou (1904–1977), który warunkiem poznania w dziedzinie historycznej czynił przyjaźń z historycznym Innym. Nieprzyjaźń i resentyment są zaś, jego zdaniem, czynnikiem rozumienie uniemożliwiającym.

Czytaj więcej...

Monika Humeniuk

Chrześcijański Anarchizm Jacquesa Ellula i radykalna hermeneutyka Johna D. Caputo, czyli wołanie o herezję w pedagogice religii

Monika Humeniuk
Chrześcijański Anarchizm Jacquesa Ellula i radykalna hermeneutyka Johna D. Caputo, czyli wołanie o herezję w pedagogice religii


W artykule postawiono pytanie o warunki i możliwości wychodzenia poza ortodoksję w tradycyjnej pedagogice religii. Pytania te generują dwie osobne strategie heretyzowania, osłabiania (za Giannim Vattimo) pedagogiki religii.

Czytaj więcej...

Szymon Dąbrowski

Polska pedagogika religii w kierunku badań interreligijnych i interkulturowych (zarys problematyki)

Szymon Dąbrowski
Polska pedagogika religii w kierunku badań interreligijnych i interkulturowych (zarys problematyki)


Głównym celem tekstu jest wskazanie, na ile postulaty badań interreligijnych oraz interkulturowych mogą stać się inspiracją dla polskich badań pedagogicznoreligijnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano naukowe nurty polskiej pedagogiki religii, następnie, w oparciu o nie, wskazano możliwe aplikacje rozwiązań interreligijnych i interkulturowych dla teorii i praktyki edukacji religijnej.

Czytaj więcej...

Tomasz Olczyk

Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej

Tomasz Olczyk
Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej
 

Postępująca degradacja naturalnego środowiska, stanowiącego jedyne miejsce ludzkiej egzystencji, wymaga od nas podjęcia szeregu niezwłocznych działań w celu jego ochrony. Istotnym z tego punktu widzenia zagadnieniem jest kształtowanie odpowiednich postaw ludzi od najwcześniejszych lat życia.

Czytaj więcej...

Dariusz Barbaszyński

Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego

Dariusz Barbaszyński
Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego


W artykule przedstawiam najważniejsze składniki koncepcji filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego. Podkreślam, że metafilozoficzne poglądy twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej kształtowały się i modyfikowały w latach 1894–1930, czyli na wszystkich etapach jego działalności naukowej. Akcentuję również, że Twardowskiego koncepcja filozofii jest teorią złożoną z kilku aspektów.

Czytaj więcej...

Zbyszek Dymarski

Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

Zbyszek Dymarski
Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

W artykule przedstawiam pogląd Józefa Tischnera na temat znaczenia etyki w życiu człowieka. Filozof staje w opozycji do wszystkich tych poglądów, które traktują etykę jako zespół zaleceń (nakazów i zakazów). Według niego, takie podejście jest odmianą tresury, gdzie najważniejszy jest efekt końcowy i w dodatku narzucony z zewnątrz. Według Tischnera najważniejszy jest stosunek człowieka do własnej aktywności. Dlatego najpierw należy zapytać, kim jest człowiek oraz na czym polega jego dobro.

Czytaj więcej...

Krzysztof Mech

Paul Tillich i religijny wymiar kultury

Krzysztof Mech
Paul Tillich i religijny wymiar kultury

Publikacja ma charakter eseju recenzyjnego i nawiązuje do wydanego w 2020 roku polskiego tłumaczenia książki Paula Tillicha zatytułowanej Teologia kultury. Esej jest próbą osadzenia dzieła niemieckiego myśliciela w szerszym kontekście jego twórczości.

Czytaj więcej...

Hieronim Chojnacki

Krótka recenzja, czyli zachęta do poznawania intrygującego stylu myślenia

Hieronim Chojnacki
Krótka recenzja, czyli zachęta do poznawania intrygującego stylu myślenia


Jako jednostka, całkiem dosłownie jako jednostka, osobiście odnieść się, zwrócić się do Boga – to jest formuła bycia chrześcijaninem (NB 33:57, s. 365)

Czytaj więcej...

Weronika Piróg

Błogosławieni ci, którzy nawołują w pustkę… O poszukiwaniu (bez)sensu na kartach książki Janusza Bohdziewicza „Osiem pochwał. Szkice z antropologii myślenia”

Weronika Piróg
Błogosławieni ci, którzy nawołują w pustkę… O poszukiwaniu (bez)sensu na kartach książki Janusza Bohdziewicza „Osiem pochwał. Szkice z antropologii myślenia”

Czytaj więcej...