Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

Zbyszek Dymarski ID

Uniwersytet Gdański

https://doi.org/10.26881/kg.2022.1.07

 

numer: 1, rok: 2022

 pdf

 

The Art of Ethics as the Art of Wise Life in the Concept of Józef Tischnerphy

Abstract

The article examines Tischner’s views on the meaning of ethics in human life. Tischner opposes positions that treat ethics as a set of recommendations (commands and interdictions). He believes that such an approach amounts to a kind of training in which the final effect is most important and, what is more, imposed. According to Tischner, a man’s attitude towards his activity is what is important. Therefore, first we should ask who the person is and what his good is. Tischner does not give precise answers to these questions. He notes that self-awareness is not given to man from the beginning but is shaped throughout his life. Its course is influenced by his upbringing, education and life circumstances. Tischner points out that the most important of those are interpersonal relations. In an encounter one man helps another to discover what is good. Ethics is precisely the art of accurate revelations of the good. It is also the art of planning and undertaking activities that ensure that the good is preserved. Ethics is also an art because every encounter is different and, therefore, unique.

Key words: technological ethics, art of ethics, art of life, encounter, human matter, the other, Józef Tischner


Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

Abstrakt

W artykule przedstawiam pogląd Józefa Tischnera na temat znaczenia etyki w życiu człowieka. Filozof staje w opozycji do wszystkich tych poglądów, które traktują etykę jako zespół zaleceń (nakazów i zakazów). Według niego, takie podejście jest odmianą tresury, gdzie najważniejszy jest efekt końcowy i w dodatku narzucony z zewnątrz. Według Tischnera najważniejszy jest stosunek człowieka do własnej aktywności. Dlatego najpierw należy zapytać, kim jest człowiek oraz na czym polega jego dobro.

Filozof nie daje dokładnej odpowiedzi na te pytania. Zauważa, że samoświadomość siebie nie jest człowiekowi dana od początku, lecz kształtuje się w procesie życia. Na jego przebieg wpływ ma nie tylko wychowanie i edukacja, ale wszystko, co z człowiekiem się dzieje. Według Tischnera najważniejsze są relacje międzyludzkie. W spotkaniu, jeden człowiek pomaga drugiemu odkryć, na czym polega dobro.
Etyka jest właśnie sztuką celnych odsłonięć dobra. Jest też sztuką planowania i podejmowania takich działań, które pozwalają to dobro ocalić. Etyka jest sztuką, ponieważ każde spotkanie jest inne, niepowtarzalne.

Słowa kluczowe: etyka technologiczna, sztuka etyki, sztuka życia, spotkanie, sprawa człowieka, drugi, Józef Tischner


Bibliografia

Dymarski Z., Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka, „Paedagia Christiana” 2018, nr 1, s. 81–96.

Dymarski Z., Tischnerowska koncepcja kuszenia, w: Aktualność Tischnera, red. M. Piaskowska-Majzel, P. Kołodziński, CDiDN, Szczecin 2008, s. 21–37.

Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.

Heidegger M., List o ‘humanizmie’, w: M. Heidegger, Znaki drogi, tłum. J. Tischner, Aletheia, Warszawa 1999, s. 271–312.

Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, w: L. Kołakowski, Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000, s. 137–173.

Mounier E., Personalizm. Przystępne wprowadzenie do osoby, w: E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, tłum. E. Krasnowolska, Biblioteka Więzi, Warszawa 1964, s. 7–19.

Platon, Obrona Sokratesa, w: Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 539–583.

Tischner J., Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982.

Tischner J., Sztuka etyki, w: J. Tischner, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1981, s. 363–373.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: J. A. Kłoczowski, J. Tischner, Wobec wartości, W drodze, Kraków 2001, s. 9–134.

Tischner J., Sprawa osoby – wstępne przybliżenie, „Logos i Ethos” 1992, nr 2, s. 5–19.

Tischner J., Filozofia dramatu, Éditions du Dialogue, Paryż 1990.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Znak, Kraków 1998.

Wildiers N. M., Obraz świata a teologia od średniowiecza do dzisiaj, tłum. J. Doktór, PAX, Warszawa 1985.


Artykuły z numeru lato 2022 [nr 1(10)/2022]

Monika Humeniuk, Szymon Dąbrowski

Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce

Monika Humeniuk, Szymon Dąbrowski
Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce


Tekst jest wprowadzeniem i zachętą dla czytelnika do lektury dziesiątego numeru czasopisma „Karto-Teka Gdańska”. Redaktorzy wskazują na szeroki kontekst naukowego ulokowania artykułów, które oscylują przede wszystkim wokół aktualnych i palących pytań: O kształt chrześcijaństwa w Polsce. Wskazana zostaje tu matryca interpretacyjna, w postaci trzech strategii: przekazu, translacji oraz zdrady (za: Gershom Sholem), w których każdy z zamieszczonych artykułów, recenzji i polemik się mieści.

Czytaj więcej...

Józef Majewski

„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”

Józef Majewski
„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”


„Strajk kobiet” z 2020 roku w Polsce w nowy sposób stawia teologii i chrześcijaństwu stare pytania o cierpienie, zło i Boga. Szczególnie w obliczu ewolucji świata, która zakłada konieczność cierpienia czy „strukturalne cierpienie” (M. Heller), trudno dziś bronić wizji Boga wszechmogącego.

Czytaj więcej...

Justyna Melonowska

Ortodoksja katolicka i warunki jej rewizji w świetle krytycznej filozofii historii Henri-Irénée Marrou

Justyna Melonowska
Ortodoksja katolicka i warunki jej rewizji w świetle krytycznej filozofii historii Henri-Irénée Marrou


Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji filozofii historii rozwijanej przez Henri-Irénée Marrou (1904–1977), który warunkiem poznania w dziedzinie historycznej czynił przyjaźń z historycznym Innym. Nieprzyjaźń i resentyment są zaś, jego zdaniem, czynnikiem rozumienie uniemożliwiającym.

Czytaj więcej...

Monika Humeniuk

Chrześcijański Anarchizm Jacquesa Ellula i radykalna hermeneutyka Johna D. Caputo, czyli wołanie o herezję w pedagogice religii

Monika Humeniuk
Chrześcijański Anarchizm Jacquesa Ellula i radykalna hermeneutyka Johna D. Caputo, czyli wołanie o herezję w pedagogice religii


W artykule postawiono pytanie o warunki i możliwości wychodzenia poza ortodoksję w tradycyjnej pedagogice religii. Pytania te generują dwie osobne strategie heretyzowania, osłabiania (za Giannim Vattimo) pedagogiki religii.

Czytaj więcej...

Szymon Dąbrowski

Polska pedagogika religii w kierunku badań interreligijnych i interkulturowych (zarys problematyki)

Szymon Dąbrowski
Polska pedagogika religii w kierunku badań interreligijnych i interkulturowych (zarys problematyki)


Głównym celem tekstu jest wskazanie, na ile postulaty badań interreligijnych oraz interkulturowych mogą stać się inspiracją dla polskich badań pedagogicznoreligijnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano naukowe nurty polskiej pedagogiki religii, następnie, w oparciu o nie, wskazano możliwe aplikacje rozwiązań interreligijnych i interkulturowych dla teorii i praktyki edukacji religijnej.

Czytaj więcej...

Tomasz Olczyk

Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej

Tomasz Olczyk
Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej
 

Postępująca degradacja naturalnego środowiska, stanowiącego jedyne miejsce ludzkiej egzystencji, wymaga od nas podjęcia szeregu niezwłocznych działań w celu jego ochrony. Istotnym z tego punktu widzenia zagadnieniem jest kształtowanie odpowiednich postaw ludzi od najwcześniejszych lat życia.

Czytaj więcej...

Dariusz Barbaszyński

Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego

Dariusz Barbaszyński
Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego


W artykule przedstawiam najważniejsze składniki koncepcji filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego. Podkreślam, że metafilozoficzne poglądy twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej kształtowały się i modyfikowały w latach 1894–1930, czyli na wszystkich etapach jego działalności naukowej. Akcentuję również, że Twardowskiego koncepcja filozofii jest teorią złożoną z kilku aspektów.

Czytaj więcej...

Zbyszek Dymarski

Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

Zbyszek Dymarski
Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

W artykule przedstawiam pogląd Józefa Tischnera na temat znaczenia etyki w życiu człowieka. Filozof staje w opozycji do wszystkich tych poglądów, które traktują etykę jako zespół zaleceń (nakazów i zakazów). Według niego, takie podejście jest odmianą tresury, gdzie najważniejszy jest efekt końcowy i w dodatku narzucony z zewnątrz. Według Tischnera najważniejszy jest stosunek człowieka do własnej aktywności. Dlatego najpierw należy zapytać, kim jest człowiek oraz na czym polega jego dobro.

Czytaj więcej...

Krzysztof Mech

Paul Tillich i religijny wymiar kultury

Krzysztof Mech
Paul Tillich i religijny wymiar kultury

Publikacja ma charakter eseju recenzyjnego i nawiązuje do wydanego w 2020 roku polskiego tłumaczenia książki Paula Tillicha zatytułowanej Teologia kultury. Esej jest próbą osadzenia dzieła niemieckiego myśliciela w szerszym kontekście jego twórczości.

Czytaj więcej...

Hieronim Chojnacki

Krótka recenzja, czyli zachęta do poznawania intrygującego stylu myślenia

Hieronim Chojnacki
Krótka recenzja, czyli zachęta do poznawania intrygującego stylu myślenia


Jako jednostka, całkiem dosłownie jako jednostka, osobiście odnieść się, zwrócić się do Boga – to jest formuła bycia chrześcijaninem (NB 33:57, s. 365)

Czytaj więcej...

Weronika Piróg

Błogosławieni ci, którzy nawołują w pustkę… O poszukiwaniu (bez)sensu na kartach książki Janusza Bohdziewicza „Osiem pochwał. Szkice z antropologii myślenia”

Weronika Piróg
Błogosławieni ci, którzy nawołują w pustkę… O poszukiwaniu (bez)sensu na kartach książki Janusza Bohdziewicza „Osiem pochwał. Szkice z antropologii myślenia”

Czytaj więcej...