Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

Małgorzata Obrycka ID
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki

numer: 1, rok: 2018

 

pdf

 

Ethics and religiousness in educational axiological discourse

Abstract

Reflections of this article were placed in the context of problematic issues of producing a contemporary discourse related to recognition in what way ethics and religion classes function in the Polish educational system. At the same time, I wish to display an attitude that these classes should not be promoted as equal in regard to each other. Maintaining the school belief that ethics lessons are only for atheist students perpetuates the myth that ethics is the enemy of religion. A direct inspiration for theoretical optics applied by me is an assumption that, according to which, properly organized education – directed towards aspects of ethics and religiousness – should contribute to improving an intellectual and moral human being.

 

Key words: education, ethics, morality, religiousness, identity


Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie sposobu funkcjonowania w polskim systemie oświatowym lekcji etyki oraz lekcji religii. Jednocześnie wyeksponowano stanowisko, zgodnie z którym przedmioty te nie powinny być promowane jako ekwiwalentne względem siebie. Podtrzymywane w szkołach podstawowych i średnich przekonanie, że lekcje etyki są tylko dla uczniów niewierzących, utrwala mit, że etyka jest wrogiem religii.

 

Słowa kluczowe: edukacja, etyka, moralność, religijność, tożsamość


 

Bibliogafia

Bauman Zygmunt, Etyka ponowoczesna, tłum. Janina Bauman i Joanna Tokarska-Bakir, PWN, Warszawa 1996.

Bourke Vernon Joseph, Historia etyki, tłum. Aleksander Białek, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Toruń 1994

Braidotti Rosi, Po człowieku, tłum. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Czekaj Małgorzata, Doktryna wobec codzienności. Fenomenograficzne studium o wychowaniu religijnym w rodzinie, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2015.

Czekaj Małgorzata, O mechanizmach kształtowania religijnej tożsamości współczesnego człowieka w: Różnice. Edukacja. Inkluzja, red. nauk. Alicja Komorowska-Zielony, Tomasz Szkudlarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 181–189.

Czyżewski Marek, W kręgu społecznej pedagogii, „Societas/Communitas” nr 2(2013)16, ISNSUW, s. 43–73.

Dąbrowski Szymon, Edukacja religijna w Polsce – między tradycją a współczesnością w: Różnice. Edukacja. Inkluzja, red. nauk. Alicja Komorowska-Zielony, Tomasz Szkudlarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 191–199.

Gadacz Tadeusz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Grom Bernhard, Psychologia religii, tłum. Henryk Machoń, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

Gutek Gerald Lee, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, tłum. Anna Kacmajor, Agata Sulak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Hartman Jan, Etyka! Poradnik dla grzeszników, Wydawnictwo AGORA, Warszawa 2015.

Hunter James Davison, Culture Wars. The Struggle to Define America, Basic Books, New York 1991.

Jakubiak Małgorzata B., Tadeusz Kotarbiński: filozof, nauczyciel, poeta, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.

Jaroszyński Piotr, Etyka. Dramat życia moralnego w: Wprowadzenie do filozofii, Mieczysław Albert Krąpiec, Stanisław Kamiński, Zofia J. Zdybicka, Andrzej Maryniarczyk, Piotr Jaroszyński, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL.

Kalka Krzysztof, Od rozumienia do postępowania (człowiek, filozofia, etyka), EWSH, Elbląg 2000

Koczanowicz Leszek, Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach, UNIVERSITAS, Kraków 2011.

Komunikat CBOS „Religijność a zasady moralne”, luty 2014, (oprac. Rafał Boguszewski). Zbigniew Nosowski, Czy Polska jest (jeszcze) krajem katolickim?, „Więź” nr 5(2003)535, TW, s. 39–53.

Kondrat Kazimierz, Bogactwo światopoglądów religijnych, Trans Humana, Białystok 1999; Kazimierz Kondrat, Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.

Kotarbiński Tadeusz, Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1986; Tadeusz Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990.

Kotarbiński Tadeusz, Medytacja sentymentalna w: tenże, Pisma etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 399–404.

Kotarbiński Tadeusz, Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej w: Tadeusz Kotarbiński: Pisma etyczne, red. nauk. Paweł J. Smoczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.

Kotarbiński Tadeusz, Wybór pism: Myśli o działaniu, tom I, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1957.

Kotarbiński Tadeusz, Wybór pism: Myśli o myśleniu, tom II, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1958.

Kotarbiński Tadeusz, Żyć zacnie, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1989. Małgorzata Obrycka, Miejsce etyki niezależnej w procesie kształtowania religijnej tożsamości w: Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, red. nauk. Anna Maria Kola, Piotr Kostyło, Hanna Solarczyk-Szwec, tom I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 51–68.

Lanczkowski Günter , Wprowadzenie do religioznawstwa, tłum. Andrzej Bronk, Verbinum, Warszawa 1986.

Lazari-Pawłowska Iła, Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.

Ładyga Zuzanna, Justyna Włodarczyk (red. nauk.), Po humanizmie. Od technokrytyki do animal studies, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

Marton Ference, Phenomenography – A Research Approach to Investigating Different Understandings of Reality, „Journal of Thought” nr 21(1986), JT, s. 28–49.

Marton Ference, Phenomenography – Describing Conceptions of the World Around Us, „Instructional Science” nr 10(1981), SIP, s. 177–200.

Michalski Jarosław Tomasz, Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

Milerski Bogusław, Współczesne koncepcje pedagogiki religijnej w: Elementy pedagogiki religijnej, red. nauk. Tenże, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1998, s. 119–151.

Nierówności społeczne w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. nauk. Katarzyna Błasińska, Sławomir Pasikowski, Grzegorz Piekarski, Justyna Ratkowska-Pasikowska, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdańsk 2015.

Obrycka Małgorzata, Etyczny intuicjonizm – dylematy etyki niezależnej w: Edukacja – Wartości – Kontrowersje, red. nauk. Szymon Dąbrowski i Małgorzata Obrycka, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2017.

Obrycka Małgorzata, Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego w świetle fenomenograficznych badań nad wychowaniem religijnym, „Universitas Gedanensis” nr 27(2015)50, PTFT, s. 57–76.

Obrycka Małgorzata, Rola etyki niezależnej w procesie kształtowania tożsamości moralnej, „Forum Oświatowe” nr 28(2016)2, DSW, PTP, s. 223–240.

Pasek Zbigniew, Problem definicji religii a nowe ruchy religijne. Uwagi na podstawie sytuacji współczesnej Polski, „Nomos – Kwartalnik Religioznawczy” nr 30(2000)31, IRUJ, s. 27–38.

Patalon Mirosław, Edukacja religijna w Polsce. Katecheza czy religioznawstwo?, „Problemy Wczesnej Edukacji” nr 2(2008)8, PTP.

Patalon Mirosław, Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Patalon Mirosław, Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Patalon Mirosław, Religia w: Dyskursywna konstrukcja podmiotu: przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Mirosław Patalon, Piotr Stańczyk, Karolina Starego, Tomasz Szkudlarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Pawluczuk Włodzimierz, Religioznawstwo wobec nowych wyzwań w: Religioznawstwo polskie w XXI wieku, red. nauk. Zbigniew Stachowski, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2005.

Piwowarski Władysław, Socjologiczne teorie religii w: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. nauk. tenże, Nomos, Kraków 2007, s. 25–130.

Rahner Karl, Herbert Vorgrimler, Mały Słownik Teologiczny, tłum. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1996.

Rogowski Cyprian, Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 478.

Rubacha Krzysztof, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom I, red. nauk. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, PWN, Warszawa 2003, s. 21–33.

Schneewind Jerome B., The Invention of Autonomy. A History of Modern Moral Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

Środa Magdalena, Etyka dla myślących. Podręcznik dla szkół gimnazjalnych, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016.

Taylor Charles, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. Marcin Gruszczyński i inni, PWN, Warszawa 2001.

‘Tomasz Lis na żywo’, [online:] http://vod.pl/programy-tv/tomasz-lis-na-zywo/lcwd5z#, [dostęp: 5.10.2015].

Tiele Korneliusz Piotr, Zarys religioznawstwa i inne pisma, tłum. Tomasz Kupś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Wasilewski Maciej, Pomiędzy jasną a ciemną stroną mocy. Ty wybierasz… Etyka. Podręcznik dla gimnazjum,Wydawnictwo REA, Łódź 2014.

Wysocka Ewa, Religijność a tolerancja. Obszary zależności, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2000. ; Etymologia ujawnia różnorodne warianty znaczeniowe, które można przypisać do terminu – religia.

Zirker Hans, Religion w: Lexikon für Theologie und Kirche, red. nauk. Walter Kasper, Konrad Baumgartner i in., Herder Verlag, Freiburg–Basel–Wien 2006, k. 1034–1036.


Artykuły z numeru wiosna/lato 2018 [nr 1(2)/2018]

Małgorzata Obrycka, Szymon Dąbrowski

Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych

Małgorzata Obrycka, Szymon Dąbrowski
Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych


Poniższy wstęp jest próbują ukazania problemu statusu religioznawstwa i teologii w stosunku do współczesnego horyzontu poznawczego w pedagogice religii. Biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst pedagogiczny, analizowane tezy dotyczą podstawowych racji dla uprawiania współczesnej pedagogiki religii. Celem artykułu jest ukazanie miejsca i roli religioznawstwa oraz teologii we wspomnianej subdyscyplinie. Na potrzeby niniejszego opracowania zostaną przeanalizowane historycznie wypracowane modele pedagogiki religii oraz wskazane zostaną najważniejsze perspektywy interpretacyjne odnoszące się do badań nad religią w kontekście edukacyjnym. W zebranym materiale badawczym poszukujemy możliwości rozwoju pedagogiki religii opartej przede wszystkim na podstawach pedagogiki i humanistyki współczesnej.

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

Małgorzata Obrycka

Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

 

Celem artykułu jest rozpoznanie sposobu funkcjonowania w polskim systemie oświatowym lekcji etyki oraz lekcji religii. Jednocześnie wyeksponowano stanowisko, zgodnie z którym przedmioty te nie powinny być promowane jako ekwiwalentne względem siebie. Podtrzymywane w szkołach podstawowych i średnich przekonanie, że lekcje etyki są tylko dla uczniów niewierzących, utrwala mit, że etyka jest wrogiem religii.

Czytaj więcej...

Szymon Dąbrowski

Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii

Szymon Dąbrowski
Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii


Tekst poświęcony jest fenomenologii społecznej, czyli możliwości wykorzystania metod analizy fenomenologicznej w badaniach społecznych, głównie w twórczości Edmunda Husserla, Alfreda Schütza i Józefa Tischnera. Jest to prezentacja badań opartych na metodzie fenomenologicznej, które z jednej strony prowadzą do analiz holistycznych, z drugiej do studiów inkluzyjnych i porównawczych. Ta perspektywa jest ciekawa i niezwykle twórcza poznawczo dla polskiej pedagogiki religii (katechezy), która nie doczekała się jeszcze gruntownych analiz w tym paradygmacie badawczym. Wydaje się, że w kontekście tak dynamicznych zmian społeczno-kulturowych, jest to dziś proces konieczny.

Czytaj więcej...

Marta Znaniecka

Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała

Marta Znaniecka
Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała


Wprowadzenie praktyki uważności do edukacji można postrzegać jako egzemplifikację koncepcji edukacji holistycznej J.H. Pestalozziego. Jednocześnie może być postrzegana jako próba przełożenia kategorii „serca” na bardziej szczegółowy język praktyki wychowawczej. We współczesnej szkole w wielu miejscach na świecie przeprowadzane są interesujące eksperymenty. Włączając praktyki kontemplacyjne, takie jak praktyka uważności do programu nauczania, szkoły eksperymentujące z technikami, które pozwalają uczniom pozostać w ciszy, badać stany wewnętrzne i obserwować umysł. Fakt, że pedagogika kontemplacyjna ukazuje sposób przełożenia trudno dostępnych obszarów związanych z duchowością człowieka (sercem, miłością czy współczuciem) na język praktyki wychowawczej wydaje się być czymś świeżym i nowym poznawczo..

Czytaj więcej...

Anna Majer

Problem edukacji medialnej w kontekście badań nad dyskursywnym konstruowaniem męskiej tożsamości w Internecie

Anna Majer
Problem edukacji medialnej w kontekście badań nad dyskursywnym konstruowaniem męskiej tożsamości w Internecie


Celem artykułu jest ukazanie socjalizacyjnego i edukacyjnego oddziaływania dyskursu medialnego, przywołując autorskie badania dotyczące kształtowania męskości i męskiej tożsamości w dyskursie internetowym. W konsekwencji ma to pokazać potrzebę i znaczenie edukacji medialnej we współczesnym świecie i szkole.

Czytaj więcej...

Helena Liwo

Dialog a uczenie się Innego

Helena Liwo
Dialog a uczenie się Innego
 

Artykuł koncentruje się na obecności Innego w przestrzeni dialogu. Język mówiony jest podstawą dialogu, a jego nieleksykalne elementy: akcent, melodia i ilość (ogółem nazwane „prozodią”) dostarczają informacji, które ustanawiają wypowiedź werbalną jako działanie komunikacyjne. W konsekwencji osoba głucha jest określana jako Inny, ponieważ ma ograniczone umiejętności prozodyczne. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe umożliwiają osobom cierpiącym na głęboki ubytek słuchu rozwój słuchu i języka, zwłaszcza umiejętności prozodycznych, umożliwiając w ten sposób nawiązanie dialogu. Można jednak zadać pytanie, czy dialog ten polega na zbliżeniu osób niesłyszących do osób słyszących, czy raczej wypada porzucić stereotyp „osoby niesłyszącej” i traktować takie osoby nie jako obce, ale jako część społeczności słyszących.

Czytaj więcej...

Piotr Kostyło

Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny

Piotr Kostyło
Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny


W artykule autor podejmuje refleksję nad kategorią intuicji jako nagrody za wysiłek intelektualny na gruncie pedagogiki. Rozważania oparto na analizie myśli francuskiego filozofa Henri Bergsona, zaliczanej zwykle w nurt filozofii życia lub filozofii ducha. W swojej twórczości Bergson połączył pozytywistyczne toki myśli ze spirytualistycznymi. Podobnie jak Heraklit i Plotyn interesował się zmianą, wyróżniając ją jako konstytutywną cechę rzeczywistości. Jego filozofia, związana z takimi pojęciami jak rzeczywisty czas trwania (durée réelle) i siła życiowa (élan vital), wywarła znaczący wpływ na filozofię uniwersalną, zwłaszcza w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach zainteresowanie myślą Bergsona koncentrowało się wokół interpretacji nadawanych jej w duchu postmodernistycznym przez Gillesa Deleuze'a w filozofii, której znaczna część inspirowana była dwiema głównymi kategoriami filozofii Bergsona: wielością i trwaniem. Artykuł nie odwołuje się jednak do interpretacji filozoficznych, lecz skupia się na kwestiach pedagogicznych. Okazuje się bowiem, że o ile Bergson jest często przywoływany przez filozofów, o tyle jest on prawie całkowicie pomijany przez pedagogów. Autor w tekście zastanawia się, dlaczego myśl Bergsona, w której eksploruje się tak ważne dla edukacji pojęcia, jak wolność, kreatywność, postęp, intelekt czy intuicja, wciąż czeka na przełożenie na wielkie teorie pedagogiczne, które z kolei stałyby się podstawą owocnej praktyki? To pytanie jest tym bardziej uzasadnione, że sam Bergson, zanim został profesorem w Coll?ge de France, przez siedemnaście lat pracował jako nauczyciel filozofii w państwowych liceach. W jego dorobku z tego okresu pozostały cztery ciekawe wykłady adresowane do uczniów. Poza tym, jako członek Francuskiego Towarzystwa Filozoficznego i Akademii Francuskiej, wypowiadał się publicznie na tematy pedagogiczne. Istotne zagadnienia pedagogiczne pojawiają się także w jego głównych książkach filozoficznych. Dlaczego więc nie mamy pedagogiki Bergsonowskiej? Na to pytanie autor odpowiada w poniżej pracy.

Czytaj więcej...

Jarosław Horowski

O Księdzu Profesorze Jerzym Bagrowiczu i jego refleksji pedagogicznoreligijnej

Jarosław Horowski
O Księdzu Profesorze Jerzym Bagrowiczu i jego refleksji pedagogicznoreligijnej
 

Tekst poświęcony jest osobie księdza profesora Jerzego Bagrowicza. Zaprezentowany został kontekst rozwoju kariery zawodowej oraz zakres problematyki badawczej. Autor koncentruje się szczególnie na trzech fazach rozwoju twórczości Księdza Profesora, począwszy od konstruowania koncepcji edukacji religijnej, poprzez pracę redakcyjną w zakresie pedagogiki religii, aż do opracowania modelu edukacyjnego opartego na dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.

Czytaj więcej...

Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza

Jarosław Horowski

Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza

Jarosław Horowski
 

opracował Jarosław Horowski

Czytaj więcej...

Marian Pułtuski

Kohelet Taoista

[recenzja: Mirosław Patalon, Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzykulturowego]

Marian Pułtuski
Kohelet Taoista


recenzja: Mirosław Patalon, Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzykulturowego

Czytaj więcej...

Józef Majewski

Muzyczna teologia Jana Sebastiana Bacha

[recenzja: Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów]

Józef Majewski
Muzyczna teologia Jana Sebastiana Bacha

recenzja: Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności

[recenzja: Henri Bergson, Teksty pedagogiczne]

Maria Urbańska-Bożek
Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności


recenzja: Henri Bergson, Teksty pedagogiczne

Czytaj więcej...