Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny

Piotr Kostyło ID

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej

numer: 1, rok: 2018

pdf

 

 

Intuition as the reward for intellectual effort

Abstract

In the paper the author undertakes the reflection on the category of intuition as the reward for intellectual effort on the ground of pedagogics. The consideration is based on the analysis of Henri Bergson's thought, a French philosopher, usually included in the current of philosophy of life or philosophy of spirit. In his creative production Bergson linked up positivist trains of thoughts with spiritualist ones. Like Heraclitus and Plotinus, he was interested in change, singling it out as the constitutive feature of the reality. His philosophy, associated with such concepts as real duration (durée réelle) and life force (élan vital), significantly influenced the universal philosophy, especially in the first two decades of the twentieth century.
In the recent decades the interest in Bergson's thought focused around the interpretations, given to it in the postmodernist spirit by Gilles Deleuze in his own philosophy, the significant part of which was inspired by the two chief categories of the Bergsonian philosophy, multiplicity and duration. However, the author doesn't refer in his paper to philosophical interpretations, rather: he focuses on pedagogical questions. For it turns out that insofar as Bergson is often evoked by philosophers, he is almost completely omitted by pedagogists. The author reflects why the thought of Bergson, in which as weighty for education concepts, as freedom, creativity, progress, intellect or intuition, are explored, is still waiting for its translation into great pedagogical theories, which in turn would become the basis of fruitful practices? This question is all the more justified that Bergson himself, before he became a professor at Coll?ge de France, had worked for seventeen years as a teacher of philosophy in state high schools. Four interesting lectures, addressed for pupils, remained as a part of his output from this period. Besides, as a member of the French Philosophical Society and French Academy, Bergson spoke out on pedagogical topics in public. Essential pedagogical issues appear also in his main philosophical books. Why then don't we have the Bergsonian pedagogy? It's the question that the author answers in the submitted paper.

Key words: Henri Bergson, intuition, freedom, intellect, reason, open and closed morality, open and closed religion, pedagogics


Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny

Abstrakt

W artykule autor podejmuje refleksję nad kategorią intuicji jako nagrody za wysiłek intelektualny na gruncie pedagogiki. Rozważania oparto na analizie myśli francuskiego filozofa Henri Bergsona, zaliczanej zwykle w nurt filozofii życia lub filozofii ducha. W swojej twórczości Bergson połączył pozytywistyczne toki myśli ze spirytualistycznymi. Podobnie jak Heraklit i Plotyn interesował się zmianą, wyróżniając ją jako konstytutywną cechę rzeczywistości. Jego filozofia, związana z takimi pojęciami jak rzeczywisty czas trwania (durée réelle) i siła życiowa (élan vital), wywarła znaczący wpływ na filozofię uniwersalną, zwłaszcza w pierwszych dwóch dekadach XX wieku.
W ostatnich dziesięcioleciach zainteresowanie myślą Bergsona koncentrowało się wokół interpretacji nadawanych jej w duchu postmodernistycznym przez Gillesa Deleuze'a w filozofii, której znaczna część inspirowana była dwiema głównymi kategoriami filozofii Bergsona: wielością i trwaniem. Artykuł nie odwołuje się jednak do interpretacji filozoficznych, lecz skupia się na kwestiach pedagogicznych. Okazuje się bowiem, że o ile Bergson jest często przywoływany przez filozofów, o tyle jest on prawie całkowicie pomijany przez pedagogów. Autor w tekście zastanawia się, dlaczego myśl Bergsona, w której eksploruje się tak ważne dla edukacji pojęcia, jak wolność, kreatywność, postęp, intelekt czy intuicja, wciąż czeka na przełożenie na wielkie teorie pedagogiczne, które z kolei stałyby się podstawą owocnej praktyki? To pytanie jest tym bardziej uzasadnione, że sam Bergson, zanim został profesorem w Coll?ge de France, przez siedemnaście lat pracował jako nauczyciel filozofii w państwowych liceach. W jego dorobku z tego okresu pozostały cztery ciekawe wykłady adresowane do uczniów. Poza tym, jako członek Francuskiego Towarzystwa Filozoficznego i Akademii Francuskiej, wypowiadał się publicznie na tematy pedagogiczne. Istotne zagadnienia pedagogiczne pojawiają się także w jego głównych książkach filozoficznych. Dlaczego więc nie mamy pedagogiki Bergsonowskiej? Na to pytanie autor odpowiada w poniżej pracy.

Słowa kluczowe: Henri Bergson, intuicja, wolność, intelekt, rozum, moralność otwarta i zamknięta, religia otwarta i zamknięta, pedagogika


 

Bibliogafia

Bergson Henri, O bezpośrednich danych świadomości, tłum. Karolina Bobrowska, Warszawa 1913 (wyd. pierwsze); Wydawnictwo Vis-à-vis, Kraków 2017 (wyd. drugie).

Bergson Henri,, Dwa źródła moralności i religii, tłum. Piotr Kostyło i Krzysztof Skorulski, przedmowa Barbara Skarga, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.

Bergson Henri,, Ewolucja twórcza, tłum. Florian Znaniecki, wstęp Leszek Kołakowski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

Bergson Henri,, List do Floriana Znanieckiego w: Teksty pedagogiczne, tłum. Piotr Kostyło i Dorota Rybicka, Biblioteka Myśli Pedagogicznej, Bydgoszcz 2017, s. 241–242.

Bergson Henri,, Materia i pamięć, tłum. Romuald J. Weksler-Waszkinel, przekład przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył Marek Drwięga, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Bergson Henri,, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. Władysław Filewicz, (wyd. pierwsze 1925); wyd. 2 Wydawnicwo Vis-à-vis, Kraków 2017.

Bergson Henri,, Teksty pedagogiczne, tłum. Piotr Kostyło i Dorota Rybicka, Biblioteka Myśli Pedagogicznej, Bydgoszcz 2017.

Bergson Henri,, Wykłady o wychowaniu, tłum. Piotr Kostyło, posłowie Hanna Zielińska-Kostyło i Piotr Kostyło, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Borzym Stanisław, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1984.

Cambi Fanco, Maria Montessori tra epistemologiae e psicopedagogia: qualche riflessione, „Studi sulla formazione” 2015, nr 2, s. 125–130.

Deleuze Gilles, Bergsonizm, tłum. Piotr Mrówczyński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.

Deleuze Gilles, Pamięć i życie,  tłum. Anita Szczepańska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988.

Gadacz Tadeusz, Historia filozofii XX wieku, t. 1 i 2, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009.

Gutting Gary, French Philosophy in the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge UK 2001.

Hunt Harriet E., Psychology of Auto-Education. Based on the Interpretation of Intellect Given by Henri Bergson in His „Creative Evolution”, C.V. Bardee, Syracuse 1912.

Petit Jeana Françoisa, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Desclée De Brouwer, Paris 2017.

Skarga Barbara, Czas  trwanie. Studia o Bergsonie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Szmidt Krzysztof, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Turco Rossella, Alla ricerca dell’amoroso avoro: Il docente montessoriano tra teoria e pratica educativa, Armando Editore, Roma 2016.


Artykuły z numeru wiosna/lato 2018 [nr 1(2)/2018]

Małgorzata Obrycka, Szymon Dąbrowski

Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych

Małgorzata Obrycka, Szymon Dąbrowski
Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych


Poniższy wstęp jest próbują ukazania problemu statusu religioznawstwa i teologii w stosunku do współczesnego horyzontu poznawczego w pedagogice religii. Biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst pedagogiczny, analizowane tezy dotyczą podstawowych racji dla uprawiania współczesnej pedagogiki religii. Celem artykułu jest ukazanie miejsca i roli religioznawstwa oraz teologii we wspomnianej subdyscyplinie. Na potrzeby niniejszego opracowania zostaną przeanalizowane historycznie wypracowane modele pedagogiki religii oraz wskazane zostaną najważniejsze perspektywy interpretacyjne odnoszące się do badań nad religią w kontekście edukacyjnym. W zebranym materiale badawczym poszukujemy możliwości rozwoju pedagogiki religii opartej przede wszystkim na podstawach pedagogiki i humanistyki współczesnej.

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

Małgorzata Obrycka

Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

 

Celem artykułu jest rozpoznanie sposobu funkcjonowania w polskim systemie oświatowym lekcji etyki oraz lekcji religii. Jednocześnie wyeksponowano stanowisko, zgodnie z którym przedmioty te nie powinny być promowane jako ekwiwalentne względem siebie. Podtrzymywane w szkołach podstawowych i średnich przekonanie, że lekcje etyki są tylko dla uczniów niewierzących, utrwala mit, że etyka jest wrogiem religii.

Czytaj więcej...

Szymon Dąbrowski

Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii

Szymon Dąbrowski
Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii


Tekst poświęcony jest fenomenologii społecznej, czyli możliwości wykorzystania metod analizy fenomenologicznej w badaniach społecznych, głównie w twórczości Edmunda Husserla, Alfreda Schütza i Józefa Tischnera. Jest to prezentacja badań opartych na metodzie fenomenologicznej, które z jednej strony prowadzą do analiz holistycznych, z drugiej do studiów inkluzyjnych i porównawczych. Ta perspektywa jest ciekawa i niezwykle twórcza poznawczo dla polskiej pedagogiki religii (katechezy), która nie doczekała się jeszcze gruntownych analiz w tym paradygmacie badawczym. Wydaje się, że w kontekście tak dynamicznych zmian społeczno-kulturowych, jest to dziś proces konieczny.

Czytaj więcej...

Marta Znaniecka

Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała

Marta Znaniecka
Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała


Wprowadzenie praktyki uważności do edukacji można postrzegać jako egzemplifikację koncepcji edukacji holistycznej J.H. Pestalozziego. Jednocześnie może być postrzegana jako próba przełożenia kategorii „serca” na bardziej szczegółowy język praktyki wychowawczej. We współczesnej szkole w wielu miejscach na świecie przeprowadzane są interesujące eksperymenty. Włączając praktyki kontemplacyjne, takie jak praktyka uważności do programu nauczania, szkoły eksperymentujące z technikami, które pozwalają uczniom pozostać w ciszy, badać stany wewnętrzne i obserwować umysł. Fakt, że pedagogika kontemplacyjna ukazuje sposób przełożenia trudno dostępnych obszarów związanych z duchowością człowieka (sercem, miłością czy współczuciem) na język praktyki wychowawczej wydaje się być czymś świeżym i nowym poznawczo..

Czytaj więcej...

Anna Majer

Problem edukacji medialnej w kontekście badań nad dyskursywnym konstruowaniem męskiej tożsamości w Internecie

Anna Majer
Problem edukacji medialnej w kontekście badań nad dyskursywnym konstruowaniem męskiej tożsamości w Internecie


Celem artykułu jest ukazanie socjalizacyjnego i edukacyjnego oddziaływania dyskursu medialnego, przywołując autorskie badania dotyczące kształtowania męskości i męskiej tożsamości w dyskursie internetowym. W konsekwencji ma to pokazać potrzebę i znaczenie edukacji medialnej we współczesnym świecie i szkole.

Czytaj więcej...

Helena Liwo

Dialog a uczenie się Innego

Helena Liwo
Dialog a uczenie się Innego
 

Artykuł koncentruje się na obecności Innego w przestrzeni dialogu. Język mówiony jest podstawą dialogu, a jego nieleksykalne elementy: akcent, melodia i ilość (ogółem nazwane „prozodią”) dostarczają informacji, które ustanawiają wypowiedź werbalną jako działanie komunikacyjne. W konsekwencji osoba głucha jest określana jako Inny, ponieważ ma ograniczone umiejętności prozodyczne. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe umożliwiają osobom cierpiącym na głęboki ubytek słuchu rozwój słuchu i języka, zwłaszcza umiejętności prozodycznych, umożliwiając w ten sposób nawiązanie dialogu. Można jednak zadać pytanie, czy dialog ten polega na zbliżeniu osób niesłyszących do osób słyszących, czy raczej wypada porzucić stereotyp „osoby niesłyszącej” i traktować takie osoby nie jako obce, ale jako część społeczności słyszących.

Czytaj więcej...

Piotr Kostyło

Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny

Piotr Kostyło
Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny


W artykule autor podejmuje refleksję nad kategorią intuicji jako nagrody za wysiłek intelektualny na gruncie pedagogiki. Rozważania oparto na analizie myśli francuskiego filozofa Henri Bergsona, zaliczanej zwykle w nurt filozofii życia lub filozofii ducha. W swojej twórczości Bergson połączył pozytywistyczne toki myśli ze spirytualistycznymi. Podobnie jak Heraklit i Plotyn interesował się zmianą, wyróżniając ją jako konstytutywną cechę rzeczywistości. Jego filozofia, związana z takimi pojęciami jak rzeczywisty czas trwania (durée réelle) i siła życiowa (élan vital), wywarła znaczący wpływ na filozofię uniwersalną, zwłaszcza w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach zainteresowanie myślą Bergsona koncentrowało się wokół interpretacji nadawanych jej w duchu postmodernistycznym przez Gillesa Deleuze'a w filozofii, której znaczna część inspirowana była dwiema głównymi kategoriami filozofii Bergsona: wielością i trwaniem. Artykuł nie odwołuje się jednak do interpretacji filozoficznych, lecz skupia się na kwestiach pedagogicznych. Okazuje się bowiem, że o ile Bergson jest często przywoływany przez filozofów, o tyle jest on prawie całkowicie pomijany przez pedagogów. Autor w tekście zastanawia się, dlaczego myśl Bergsona, w której eksploruje się tak ważne dla edukacji pojęcia, jak wolność, kreatywność, postęp, intelekt czy intuicja, wciąż czeka na przełożenie na wielkie teorie pedagogiczne, które z kolei stałyby się podstawą owocnej praktyki? To pytanie jest tym bardziej uzasadnione, że sam Bergson, zanim został profesorem w Coll?ge de France, przez siedemnaście lat pracował jako nauczyciel filozofii w państwowych liceach. W jego dorobku z tego okresu pozostały cztery ciekawe wykłady adresowane do uczniów. Poza tym, jako członek Francuskiego Towarzystwa Filozoficznego i Akademii Francuskiej, wypowiadał się publicznie na tematy pedagogiczne. Istotne zagadnienia pedagogiczne pojawiają się także w jego głównych książkach filozoficznych. Dlaczego więc nie mamy pedagogiki Bergsonowskiej? Na to pytanie autor odpowiada w poniżej pracy.

Czytaj więcej...

Jarosław Horowski

O Księdzu Profesorze Jerzym Bagrowiczu i jego refleksji pedagogicznoreligijnej

Jarosław Horowski
O Księdzu Profesorze Jerzym Bagrowiczu i jego refleksji pedagogicznoreligijnej
 

Tekst poświęcony jest osobie księdza profesora Jerzego Bagrowicza. Zaprezentowany został kontekst rozwoju kariery zawodowej oraz zakres problematyki badawczej. Autor koncentruje się szczególnie na trzech fazach rozwoju twórczości Księdza Profesora, począwszy od konstruowania koncepcji edukacji religijnej, poprzez pracę redakcyjną w zakresie pedagogiki religii, aż do opracowania modelu edukacyjnego opartego na dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.

Czytaj więcej...

Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza

Jarosław Horowski

Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza

Jarosław Horowski
 

opracował Jarosław Horowski

Czytaj więcej...

Marian Pułtuski

Kohelet Taoista

[recenzja: Mirosław Patalon, Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzykulturowego]

Marian Pułtuski
Kohelet Taoista


recenzja: Mirosław Patalon, Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzykulturowego

Czytaj więcej...

Józef Majewski

Muzyczna teologia Jana Sebastiana Bacha

[recenzja: Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów]

Józef Majewski
Muzyczna teologia Jana Sebastiana Bacha

recenzja: Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności

[recenzja: Henri Bergson, Teksty pedagogiczne]

Maria Urbańska-Bożek
Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności


recenzja: Henri Bergson, Teksty pedagogiczne

Czytaj więcej...