Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała

Marta Znaniecka
Pracownia Reedukacji Stresu Marta Znaniecka

numer: 1, rok: 2018

 pdf

 

Mindfulness in schools – educating the heart, mind and body

Abstract

One may see the introduction of mindfulness practice to education as an exemplification of the J. H. Pestalozzi’s concept of holistic education. At the same time it may be viewed as an attempt to translate the category of heart into a more detailed language of educational practice. Interesting experiments are being conducted in many places around the world in contemporary schools. Incorporating contemplative practices such as mindfulness practice into curriculum, schools experiment with techniques that allow students to stay in silence, examine inner states, and observe the mind. The fact that contemplative pedagogy shows the way of translating hard-to-reach areas related to human spirituality (heart, love or compassion) into the language of educational practice seems to be quite new and contributing.

Key words: Contemplative education, mindfulness in schools, mindfulness in education, spirituality


Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała

Abstrakt

Wprowadzenie praktyki uważności do edukacji można postrzegać jako egzemplifikację koncepcji edukacji holistycznej J.H. Pestalozziego. Jednocześnie może być postrzegana jako próba przełożenia kategorii „serca” na bardziej szczegółowy język praktyki wychowawczej. We współczesnej szkole w wielu miejscach na świecie przeprowadzane są interesujące eksperymenty. Włączając praktyki kontemplacyjne, takie jak praktyka uważności do programu nauczania, szkoły eksperymentujące z technikami, które pozwalają uczniom pozostać w ciszy, badać stany wewnętrzne i obserwować umysł. Fakt, że pedagogika kontemplacyjna ukazuje sposób przełożenia trudno dostępnych obszarów związanych z duchowością człowieka (sercem, miłością czy współczuciem) na język praktyki wychowawczej wydaje się być czymś świeżym i nowym poznawczo.

Słowa kluczowe: edukacja kontemplacyjna, uważność w szkole, uważność w edukacji, duchowość


 

Bibliogafia

Znaniecka Marta, Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.

Brühlmeier Arthur, Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki. Impulsy do kształtowania modelu edukacji zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Johanna Heinricha Pastalozziego,  przeł. Magdalena Wojdak-Piętkowska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011.

Znaniecka Marta, Praktyki kontemplatywne w edukacji. Próba scalenia sfragmentowanego podmiotu, poznania i wspólnoty, w: Edukacja-wartości-kontrowersje, red. nauk. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

Roth Harold, A Pedagogy for the New Field of Contemplative Studies, https://www.academia.edu/5770209/A_Pedagogy_for_the_New_Field_of_Contemplative_Studies, s. 3; [dostęp: 15.03.2018].

Palmer J. Palmer, Arthur Zajonc, M. Scribner, The Heart of Higher Education, A Call to Renewal, Jossey-Bass, San Francisco 2010.

Kabat-Zinn Jon, Życie piękna katastrofa. Mądrością ciała i umysłu możesz pokonać stres, choroby i ból, Czarna Owca, Warszawa, 2009.

Grossman Paul, Ludger Niemann, Stefan Schmidt, Harald Walach, Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A meta-analysis, “Journal of Psychosomatic Research”, Elsevier, 57(1) 2004, s. 35–43.

Chiesa Alberto, Alessandro Serretti, Mindfulness-­based stress reduction for stress management in healthy people: a review and meta-­analysis, „The Journal of Alternative and Complementary Medicine“, Mary Ann Libert, Inc. Publishers, 15(5) 2009, s. 593–600.

Hoge Elisabeth A., Eric Bui, Luana Marques, Christina A. Metcalf, Laura K. Morris, Donald J. Robinaugh,  Naomi M. Simon, Randomized Controlled Trial of Mindfulness Meditation for Generalized Anxiety Disorder: Effects on Anxiety and Stress Reactivity, „The Journal of Clinical Psychiatry“, Physicians Postgraduate Press, 74(8) 2013, s. 786–792.

Khoury Basom, Manoj Sharma, Sarah E. Rush, Claude Fournier, A meta-analysis of mindfulness-based stress reduction (MBSR) interventions in healthy individuals, “Journal of Psychosomatic Research”, Elsevier, 78(6) 2015, s. 519–528.

Williams Mark G., John D. Teasdale, Zindel V. Segal, Judith Soulsby, Mindfulness-Based Cognitive Therapy Reduces Overgeneral Autobiographical Memory in Formerly Depressed Patients, „Journal of Abnormal Psychology”, American Psychological Association, t. 109, nr 1 (2000), s. 150–155.

Spis badań dotyczących oddziaływań praktyki uważności na dzieci i młodzież [online:] https://www.mindfulschools.org/about-mindfulness/research/#reference-9; [dostęp:17.03.2018].

James William, The Principles of Psychology, Henry Holt and Company, New York 1931.

Jankowski Tomasz, Paweł Holas, Metacognitive model of mindfulness, „Consciousness and Cognition“, Elsevier, 28 (2014), s. 64–80.

Siegel Daniel, Burza w mózgu nastolatka, Wydawnistwo MIND, Podkowa Leśna 2017.

Kabat-Zinn Jon, Heartfulness, wypowiedź dla Omega Institute for Holistic Studies, [online:] https://www.youtube.com/watch?v=6aaJtBKwK9U; [dostęp: 17.03.2018].

Davidson Richard J., Daniel Golemen,  Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body, Avery Publishing Group 2017.

Britton Willoughby B., Nathaniel E. Lepp, Halsey F. Niles, Tomas Rocha, Nathan E. Fisher, Jonathan S. Gold, A randomized controlled pilot trial of classroom-based mindfulness meditation compared to an active control condition in sixth-grade children, „Journal of School Psychology”, Elsevier, nr 52 (2014).

Contemplative Studies Initiative, [online:] http://www.brown.edu/academics/contemplative-studies/; [dostęp: 9.02.2015].

Hölzel Britta K., Sara W. Lazar, Tim Gard, Zev Schuman-Olivier, David R. Vago, Ulrich Ott. How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. „Perspectives on Psychological Science“, Association for Psychological Science, 6(6), 2011, s. 537–559.

Barbezat Daniel P., Mirabai Bush, Contemplative Practices in Higher Education, Jossey-Bass, 2014.

https://www.susankaisergreenland.com/inner-kids-program/ [dostęp: 17.03.2018].

https://www.mindfulschools.org [dostęp: 17.03.2018].

https://mindfulnessinschools.org [dostęp: 17.03.2018].

https://mindup.org/thehawnfoundation/ [dostęp: 17.03.2018].

https://www.elinesnel.com/en/eline-snel-3/ [dostęp: 17.03.2018].


Artykuły z numeru wiosna/lato 2018 [nr 1(2)/2018]

Małgorzata Obrycka, Szymon Dąbrowski

Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych

Małgorzata Obrycka, Szymon Dąbrowski
Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych


Poniższy wstęp jest próbują ukazania problemu statusu religioznawstwa i teologii w stosunku do współczesnego horyzontu poznawczego w pedagogice religii. Biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst pedagogiczny, analizowane tezy dotyczą podstawowych racji dla uprawiania współczesnej pedagogiki religii. Celem artykułu jest ukazanie miejsca i roli religioznawstwa oraz teologii we wspomnianej subdyscyplinie. Na potrzeby niniejszego opracowania zostaną przeanalizowane historycznie wypracowane modele pedagogiki religii oraz wskazane zostaną najważniejsze perspektywy interpretacyjne odnoszące się do badań nad religią w kontekście edukacyjnym. W zebranym materiale badawczym poszukujemy możliwości rozwoju pedagogiki religii opartej przede wszystkim na podstawach pedagogiki i humanistyki współczesnej.

Czytaj więcej...

Małgorzata Obrycka

Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

Małgorzata Obrycka

Etyczność i religijność w edukacyjnym dyskursie aksjologicznym

 

Celem artykułu jest rozpoznanie sposobu funkcjonowania w polskim systemie oświatowym lekcji etyki oraz lekcji religii. Jednocześnie wyeksponowano stanowisko, zgodnie z którym przedmioty te nie powinny być promowane jako ekwiwalentne względem siebie. Podtrzymywane w szkołach podstawowych i średnich przekonanie, że lekcje etyki są tylko dla uczniów niewierzących, utrwala mit, że etyka jest wrogiem religii.

Czytaj więcej...

Szymon Dąbrowski

Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii

Szymon Dąbrowski
Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii


Tekst poświęcony jest fenomenologii społecznej, czyli możliwości wykorzystania metod analizy fenomenologicznej w badaniach społecznych, głównie w twórczości Edmunda Husserla, Alfreda Schütza i Józefa Tischnera. Jest to prezentacja badań opartych na metodzie fenomenologicznej, które z jednej strony prowadzą do analiz holistycznych, z drugiej do studiów inkluzyjnych i porównawczych. Ta perspektywa jest ciekawa i niezwykle twórcza poznawczo dla polskiej pedagogiki religii (katechezy), która nie doczekała się jeszcze gruntownych analiz w tym paradygmacie badawczym. Wydaje się, że w kontekście tak dynamicznych zmian społeczno-kulturowych, jest to dziś proces konieczny.

Czytaj więcej...

Marta Znaniecka

Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała

Marta Znaniecka
Uważność w szkole - kształcenie umysłu, serca i ciała


Wprowadzenie praktyki uważności do edukacji można postrzegać jako egzemplifikację koncepcji edukacji holistycznej J.H. Pestalozziego. Jednocześnie może być postrzegana jako próba przełożenia kategorii „serca” na bardziej szczegółowy język praktyki wychowawczej. We współczesnej szkole w wielu miejscach na świecie przeprowadzane są interesujące eksperymenty. Włączając praktyki kontemplacyjne, takie jak praktyka uważności do programu nauczania, szkoły eksperymentujące z technikami, które pozwalają uczniom pozostać w ciszy, badać stany wewnętrzne i obserwować umysł. Fakt, że pedagogika kontemplacyjna ukazuje sposób przełożenia trudno dostępnych obszarów związanych z duchowością człowieka (sercem, miłością czy współczuciem) na język praktyki wychowawczej wydaje się być czymś świeżym i nowym poznawczo..

Czytaj więcej...

Anna Majer

Problem edukacji medialnej w kontekście badań nad dyskursywnym konstruowaniem męskiej tożsamości w Internecie

Anna Majer
Problem edukacji medialnej w kontekście badań nad dyskursywnym konstruowaniem męskiej tożsamości w Internecie


Celem artykułu jest ukazanie socjalizacyjnego i edukacyjnego oddziaływania dyskursu medialnego, przywołując autorskie badania dotyczące kształtowania męskości i męskiej tożsamości w dyskursie internetowym. W konsekwencji ma to pokazać potrzebę i znaczenie edukacji medialnej we współczesnym świecie i szkole.

Czytaj więcej...

Helena Liwo

Dialog a uczenie się Innego

Helena Liwo
Dialog a uczenie się Innego
 

Artykuł koncentruje się na obecności Innego w przestrzeni dialogu. Język mówiony jest podstawą dialogu, a jego nieleksykalne elementy: akcent, melodia i ilość (ogółem nazwane „prozodią”) dostarczają informacji, które ustanawiają wypowiedź werbalną jako działanie komunikacyjne. W konsekwencji osoba głucha jest określana jako Inny, ponieważ ma ograniczone umiejętności prozodyczne. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe umożliwiają osobom cierpiącym na głęboki ubytek słuchu rozwój słuchu i języka, zwłaszcza umiejętności prozodycznych, umożliwiając w ten sposób nawiązanie dialogu. Można jednak zadać pytanie, czy dialog ten polega na zbliżeniu osób niesłyszących do osób słyszących, czy raczej wypada porzucić stereotyp „osoby niesłyszącej” i traktować takie osoby nie jako obce, ale jako część społeczności słyszących.

Czytaj więcej...

Piotr Kostyło

Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny

Piotr Kostyło
Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny


W artykule autor podejmuje refleksję nad kategorią intuicji jako nagrody za wysiłek intelektualny na gruncie pedagogiki. Rozważania oparto na analizie myśli francuskiego filozofa Henri Bergsona, zaliczanej zwykle w nurt filozofii życia lub filozofii ducha. W swojej twórczości Bergson połączył pozytywistyczne toki myśli ze spirytualistycznymi. Podobnie jak Heraklit i Plotyn interesował się zmianą, wyróżniając ją jako konstytutywną cechę rzeczywistości. Jego filozofia, związana z takimi pojęciami jak rzeczywisty czas trwania (durée réelle) i siła życiowa (élan vital), wywarła znaczący wpływ na filozofię uniwersalną, zwłaszcza w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach zainteresowanie myślą Bergsona koncentrowało się wokół interpretacji nadawanych jej w duchu postmodernistycznym przez Gillesa Deleuze'a w filozofii, której znaczna część inspirowana była dwiema głównymi kategoriami filozofii Bergsona: wielością i trwaniem. Artykuł nie odwołuje się jednak do interpretacji filozoficznych, lecz skupia się na kwestiach pedagogicznych. Okazuje się bowiem, że o ile Bergson jest często przywoływany przez filozofów, o tyle jest on prawie całkowicie pomijany przez pedagogów. Autor w tekście zastanawia się, dlaczego myśl Bergsona, w której eksploruje się tak ważne dla edukacji pojęcia, jak wolność, kreatywność, postęp, intelekt czy intuicja, wciąż czeka na przełożenie na wielkie teorie pedagogiczne, które z kolei stałyby się podstawą owocnej praktyki? To pytanie jest tym bardziej uzasadnione, że sam Bergson, zanim został profesorem w Coll?ge de France, przez siedemnaście lat pracował jako nauczyciel filozofii w państwowych liceach. W jego dorobku z tego okresu pozostały cztery ciekawe wykłady adresowane do uczniów. Poza tym, jako członek Francuskiego Towarzystwa Filozoficznego i Akademii Francuskiej, wypowiadał się publicznie na tematy pedagogiczne. Istotne zagadnienia pedagogiczne pojawiają się także w jego głównych książkach filozoficznych. Dlaczego więc nie mamy pedagogiki Bergsonowskiej? Na to pytanie autor odpowiada w poniżej pracy.

Czytaj więcej...

Jarosław Horowski

O Księdzu Profesorze Jerzym Bagrowiczu i jego refleksji pedagogicznoreligijnej

Jarosław Horowski
O Księdzu Profesorze Jerzym Bagrowiczu i jego refleksji pedagogicznoreligijnej
 

Tekst poświęcony jest osobie księdza profesora Jerzego Bagrowicza. Zaprezentowany został kontekst rozwoju kariery zawodowej oraz zakres problematyki badawczej. Autor koncentruje się szczególnie na trzech fazach rozwoju twórczości Księdza Profesora, począwszy od konstruowania koncepcji edukacji religijnej, poprzez pracę redakcyjną w zakresie pedagogiki religii, aż do opracowania modelu edukacyjnego opartego na dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.

Czytaj więcej...

Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza

Jarosław Horowski

Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza

Jarosław Horowski
 

opracował Jarosław Horowski

Czytaj więcej...

Marian Pułtuski

Kohelet Taoista

[recenzja: Mirosław Patalon, Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzykulturowego]

Marian Pułtuski
Kohelet Taoista


recenzja: Mirosław Patalon, Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzykulturowego

Czytaj więcej...

Józef Majewski

Muzyczna teologia Jana Sebastiana Bacha

[recenzja: Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów]

Józef Majewski
Muzyczna teologia Jana Sebastiana Bacha

recenzja: Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności

[recenzja: Henri Bergson, Teksty pedagogiczne]

Maria Urbańska-Bożek
Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności


recenzja: Henri Bergson, Teksty pedagogiczne

Czytaj więcej...