Indus, Hindus, hinduista? jak mówić o mieszkańcach Indii

Marzenna Jakubczak ID

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

 

numer: 2, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.7430214

 

pdf

 

Indian, Hindu, Hinduist? How to Name the Inhabitants of India

Abstract

The paper aims at explaining terminology used in the contemporary Polish language to name the inhabitants of India. Some of the terms are ambiguous; others may be incorrect, while some are not even included in common Polish dictionaries. At first glance, when considering the question of what it is like to be a human in different epochs and cultures, such a terminological confusion seems irrelevant, or, at least, of secondary importance. The author of the text, however, argues that thanks to revisiting the nomenclature used for the inhabitants of India, we can not only learn more about people belonging to a linguistic, cultural or religious community other than our own, but we can also trace the historical conditions of the reception of Indian culture in Poland, as well as realize our own bias and cognitive determinants.

Key words: Indian culture, reception of Hinduism, dharma, Hindutva


Indus, Hindus, hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii

Abstrakt

Celem tekstu jest objaśnienie podstawowych, stosowanych we współczesnej polszczyźnie określeń odnoszących się do mieszkańców Indii. Niektóre z terminów są niejednoznaczne, inne wręcz nieprawidłowe, a niektóre nie zostały jeszcze odnotowane w popularnych polskich słownikach. Kwestia nazewnictwa w odniesieniu do pytania, jak to jest być człowiekiem w różnych epokach i kulturach, na pierwszy rzut oka wydaje się nieistotna, a przynajmniej drugorzędna. Autorka tekstu przekonuje jednak, że dzięki analizie nomenklatury stosowanej wobec mieszkańców Indii, możemy nie tylko dowiedzieć się więcej na temat ludzi należących do innej niż nasza własna wspólnoty językowej, kulturowej czy religijnej, ale także prześledzić historyczne uwarunkowania recepcji indyjskiej kultury w Polsce oraz zdać sobie sprawę z własnych uprzedzeń i uwarunkowań poznawczych.

Słowa kluczowe: kultura indyjska, recepcja hinduizmu, dharma, hinduskość


Bibliogafia

Dharma: studies in its semantic, cultural and religious history, red. P. Olivelle, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 2009.

Flood G., Hinduizm. Wprowadzenie, przeł. M. Ruchel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z od­mianą i wyrazami pochodnymi, Wydaw­nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Halbfass W., Indie i Europe. Próba porozumie­nia na gruncie filozoficznym, przeł. M. No­wakowska, R. Piotrowski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2008.

Kosior K., Wielkość odwiecznej dharmy. Wy­zwolenie w hinduizmie, „Przegląd Reli­gioznawczy” 2020, nr 4 (278), s. 47–58.

Lipner J., Hindus. Their Religious Beliefs and Practices, Routledge, London–New York 1994.

Sachse J., Czy Strabon (XV 1, 69) wspomina o staroindyjskiej ofierze radżasuji?, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 2001, nr 152, s. 422–424.

Sachse J., Megasthenes o Indiach, Wydawnic­two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro­cław 1981.

Sharma A., On Hindu, Hindustan, Hin­duism and Hindutva, „Numen” 2002, nr 49 (1), s. 1–36.

Singh U., A History of Ancient and Early Me­dieval India: From the Stone Age to the 12th Century, Pearson Education India, Bangalore 2008.

Upaniszady, przeł. M. Kudelska, Wydaw­nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

 

Źródła internetowe

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia. pwn.pl [dostęp: 18 marca 2022].

Evans J., Sahgal N., Key findings about re­ligion in India, „Pew Research Center”, 29.06.2021, https://www.pewresearch.org/ fact-tank/2021/06/29/key-findings-about­-religion-in-india/ [dostęp: 18 marca 2022].

Kramer S., Key findings about the religio­us composition of India, „Pew Research Center” 21.09.2021, https://www.pewre­search.org/fact-tank/2021/09/21/key-fin­dings-about-the-religious-composition­-of-india [dostęp: 18 marca 2022].

Poradnia językowa PWN, 17.06.2008, ht­tps://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/;9328. html [dostęp: 18 marca 2022].

Poradnia językowa PWN, 1.12.2013, https:// sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Hindusi-i-In­dianie;14733.html [dostęp: 18 marca 2022].

Religion in India: Tolerance and Segrega­tion, 29.06.2021, https://www.pewforum. org/2021/06/29/religion-in-india-tole­rance-and-segregation [dostęp: 18 marca 2022].


Artykuły z numeru lato 2021 [nr 2(9)/2021]

Zbyszek Dymarski

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury

Zbyszek Dymarski

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz
Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury


Autorzy zwięźle wprowadzają w cykl artykułów Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach. Skupiają się głównie na przemianach mentalności zachodniej i, przywołując prace m.in. Norberta Eliasa i Leszka Kołakowskiego, rozważają takie kategorie jak: proces cywilizowania, tożsamość (w tym: wyobrażenia, idee i mity), czy też relacje człowiek-społeczeństwo.

Czytaj więcej...

Wojciech Gajewski

Człowiek na pograniczu: między judaizmem a chrześcijaństwem

Wojciech Gajewski
Człowiek na pograniczu: między judaizmem a chrześcijaństwem


Pogranicze religijne to zjawisko obecne współcześnie, ale nieobce również starożytności. Autor podejmuje wątek związany z problemem tożsamości religijnej pierwszego pokolenia chrześcijan, którzy swój judaizm poszerzyli o przekonanie, że Jezus z Nazaretu był zapowiadanym przez proroków Mesjaszem Izraela.

Czytaj więcej...

Edmund Kizik

Gdańszczan świat realny i wyobrażony w XVII wieku

Edmund Kizik
Gdańszczan świat realny i wyobrażony w XVII wieku


Fenomen Gdańska w strukturze Rzeczpospolitej XVII wieku budzi w dalszym stopniu liczne kontrowersje historyczne. Są one najczęściej wynikiem przenoszenia współczesnych postaw ideowych, politycznych lub narodowych, na dzieje sprzed kilkuset lat.

Czytaj więcej...

Katarzyna Mirgos

Być człowiekiem, być Baskiem. Refleksje wokół języka i kultury

Katarzyna Mirgos
Być człowiekiem, być Baskiem. Refleksje wokół języka i kultury


Celem artykułu jest refleksja nad kulturą baskijską poprzez pryzmat języka. Autorka nawiązuje do teorii językowego obrazu świata, koncepcji słów kluczy czy performatywności w języku.

Czytaj więcej...

Zbigniew Landowski

Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości

Zbigniew Landowski
Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości


Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości to przeglądowy artykuł poświęcony krytycznej prezentacji stanowisk i perspektyw naukowych z ostatniego stulecia, koncentrujących się na określeniu pojęć ‘Arab’, ‘arabskość’ i ‘arabski. Po dziś dzień trwają w literaturze przedmiotu próby ich zdefiniowaniu, mniej lub bardziej obiektywne.

Czytaj więcej...

Marzenna Jakubczak

Indus, Hindus, hinduista? jak mówić o mieszkańcach Indii

Marzenna Jakubczak
Indus, Hindus, hinduista? jak mówić o mieszkańcach Indii
 

Celem tekstu jest objaśnienie podstawowych, stosowanych we współczesnej polszczyźnie określeń odnoszących się do mieszkańców Indii. Niektóre z terminów są niejednoznaczne, inne wręcz nieprawidłowe, a niektóre nie zostały jeszcze odnotowane w popularnych polskich słownikach.

Czytaj więcej...

Tarzycjusz Buliński

Człowieczeństwo u Indian E’ñepá (Amazonia wenezuelska)

Tarzycjusz Buliński
Człowieczeństwo u Indian E’ñepá (Amazonia wenezuelska)


Artykuł przedstawia obraz człowieka i rzeczywistości, w którym żyje, doświadczany przez Indian E’ñepá zamieszkujących Amazonię wenezuelską. Opierając się na etnograficznych badaniach terenowych i literaturze antropologicznej autor opisuje zasady rządzące światem, przedstawia rodzaje zasiedlających go bytów oraz tubylczą koncepcję osoby.

Czytaj więcej...

Jacek Halasz

Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii

Jacek Halasz
Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii

W sierpniu 2021 roku w Gdańsku zmarł Michał Woroniecki, zasłużony dla środowiska filozoficznego wydawca pism Henryka Elzenberga i wybitny znawca jego twórczości. Zarys biografii dr. Woronieckiego, oparty na materiałach źródłowych (m.in. z jego prywatnego archiwum), ukazuje aspekty drogi życiowej i zawodowej, pracy naukowo-dydaktycznej i aktywności społecznej. Artykuł koncentruje się na sferze zainteresowań naukowych, gdzie pierwszoplanową była praca edytorska i badawcza spuścizny Elzenberga, która w ogromnej części pozostawała w rękopisach. Do artykułu dołączona została bibliografia publikacji dr. Woronieckiego.

Czytaj więcej...

Bibliografia Michała Woronieckiego

opracował Jacek Halasz

Bibliografia Michała Woronieckiego

opracował Jacek Halasz

Czytaj więcej...

Andrzej C. Leszczyński

Michał

Andrzej C. Leszczyński
Michał

Czytaj więcej...

Hanna Lubowicz

Preliminary Outline of the Chosen Examples of Secondary Literature Exploring Possible Affinities as Regards the Approach to Image-Language Relationship in the Theories of Wittgenstein and Lacan

Hanna Lubowicz
Preliminary Outline of the Chosen Examples of Secondary Literature Exploring Possible Affinities as Regards the Approach to Image-Language Relationship in the Theories of Wittgenstein and Lacan

Esej dostarcza wstępnego przeglądu kilku przykładowych tekstów należących do tzw. literatury wtórnej, skupiających się na pewnych kwestiach wspólnych dla Lacana oraz Wittgensteina, w szczególności jeśli chodzi o związek obrazu z językiem. Mając czysto przygotowawczy charakter, zaledwie bada grunt, eksplorując zarazem jedynie kilka zagadnień, które, nawet jeśli nie są wprost powiązane z analizowanym związkiem, mogą okazać się kluczowe w realizacji zadania polegającego na sformułowaniu podstawowych jego charakterystyk. Dodatkowo, kilka uwag poświęcono interpretacjom teorii Freuda obecnym w pismach obu myślicieli. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym z wszystkich tych rozważań wydaje się stwierdzenie, iż „areną”, na której rozgrywa się opisywana relacja, wydaje się być płaszczyzna na wskroś etyczna.

Czytaj więcej...

Aleksander Bobko

Ingarden odczytuje Kanta

[recenzja: Roman Ingarden, Lwowskie wykłady o Krytycyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936]

Aleksander Bobko
Ingarden odczytuje Kanta

recenzja: Roman Ingarden, Lwowskie wykłady o Krytycyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936

Czytaj więcej...

Grzegorz Lewicki

Cywilizacja cyfrowa i talenty AI. Niemiecki ekonomista wskazuje drogę rozwojową dla Trójmorza

[recenzja: Gunnar Heinsohn, Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia na sukces społeczeństw]

Grzegorz Lewicki
Cywilizacja cyfrowa i talenty AI. Niemiecki ekonomista wskazuje drogę rozwojową dla Trójmorza

recenzja: Gunnar Heinsohn, Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia na sukces społeczeństw

Czytaj więcej...

Małgorzata Dubasiewicz

Raj na ziemi i na tamtym świecie

[recenzja: Jean Delumeau, W poszukiwaniu raju]

Małgorzata Dubasiewicz
Raj na ziemi i na tamtym świecie

recenzja: Jean Delumeau, W poszukiwaniu raju

Czytaj więcej...

Zbyszek Dymarski

Maria Urbańska-Bożek

Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznegoza rok 2021

Zbyszek Dymarski

Maria Urbańska-Bożek
Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021

Czytaj więcej...